18 nov 2014 06:01

23 jan 2015 15:54

Nu skall Skövde säga ja till Cementa!

CEMENTA

Kommunstyrelsen i Skövde föreslår att fullmäktige den 24 november säger ja till Cementas ansökan om fortsatt och utökad brytning av kalksten i Våmbsdalen och upp på Billingssluttningen. Detta framgår av Skövde kommuns yttrande över Cementas överklagande till Svea hovrätt Mark- och miljööverdomstolen. Cementa fick nej till fortsatt brytning av kalksten av Mark- och miljödomstolen (MMD). Det yttrande som vi fullmäktigeledamöter skall ta ställning till har inte skrivits av någon tjänsteman med professionell kunskap om miljö-, kultur- eller naturvärdena i det aktuella området. Ett synnerligen ovederhäftigt yttrande som avslutas med ett ja till Cementas ansökan. När man läser det kan man tro att det är Cementa som står bakom yttrandet.

I yttrandet nämns inget om de mycket höga natur- och kulturvärden som finns i området och som framgår av de utredningar som Cementa själva har beställt. Intressant är t ex den Kulturhistoriska förstudie Brandstorp-Våmb som Västergötlands museum gjorde. Femtio sidor spännande Skövdehistoria. Den borde alla fullmäktiges ledamöter läsa innan de fattar beslut. Folkpartiet kräver att representanter för Västergötlands museum och Naturskyddsföreningen får möjlighet att vid fullmäktiges möte redovisa för de kultur- och naturvärden som finns i det område som Cementa vill bryta upp.

Folkpartiet kräver också att en tjänsteman, insatt och kunnig i ärendet, får redovisa för innehållet i Cementas ansökan och överklagan. Ledamöterna måste få vetskap om och påminnas om innehållet i det femsidiga yttrandet om konsekvenserna av en fortsatt och utökad brytning av kalksten innebär för vår livsmiljö som togs av fullmäktige i juni 2013 och lämnades till MMD. Yttrandet upprättades av tjänstemän inom närings- och samhällsbyggnadsenheten i samråd med berörda tjänstemän på tekniska förvaltningen, kulturförvaltningen samt plan, bygg- och lantmäteriförvaltningen. MMD konstaterar i domen att kommunfullmäktige inte tog ställning i frågan om vilket riksintresse som skall ges företräde. Fullmäktige har vid huvudförhandlingen i målet istället via stadsjuristen uttalat förhoppningen att MMD efter bästa förmåga avgör konflikten med tillämpning av 3 kap 10§ Miljöbalken.

Övriga remissinstanser, inklusive Länsstyrelsen, sa nej till Cementas ansökan utom Miljösamverkan Östra Skaraborg. Det är också på sin plats att redovisa för det yttrande till MMD som lämnades av kommunstyrelsen i februari 2013. Här visas på ett antal brister i Cementas ansökan. Yttrandet avslutas med: En utökad brytning påverkar t ex kulturhistoria, tätortsnära grön- och vattenområde och skapar störningar, läs främst buller och damning, inom centrala delar av Skövde stad och påverkar även framtida utveckling av staden. Detta sammanfattar på ett bra sätt vad ett ja till Cementa innebär.

Vilka nya faktorer har kommit fram som fått kommunledningen att säga ja till Cementa?

Folkpartiet protesterar mot förslaget till yttrande och presenterar ett eget förslag som kommer upp på fullmäktigemötet den 24 november. Folkpartiet säger nej till fortsatt och utökad brytning av kalksten i Våmbsdalen.

Douglas Hjalmarsson

kommunfullmäktigeledamot (FP)

Kommunstyrelsen i Skövde föreslår att fullmäktige den 24 november säger ja till Cementas ansökan om fortsatt och utökad brytning av kalksten i Våmbsdalen och upp på Billingssluttningen. Detta framgår av Skövde kommuns yttrande över Cementas överklagande till Svea hovrätt Mark- och miljööverdomstolen. Cementa fick nej till fortsatt brytning av kalksten av Mark- och miljödomstolen (MMD). Det yttrande som vi fullmäktigeledamöter skall ta ställning till har inte skrivits av någon tjänsteman med professionell kunskap om miljö-, kultur- eller naturvärdena i det aktuella området. Ett synnerligen ovederhäftigt yttrande som avslutas med ett ja till Cementas ansökan. När man läser det kan man tro att det är Cementa som står bakom yttrandet.

I yttrandet nämns inget om de mycket höga natur- och kulturvärden som finns i området och som framgår av de utredningar som Cementa själva har beställt. Intressant är t ex den Kulturhistoriska förstudie Brandstorp-Våmb som Västergötlands museum gjorde. Femtio sidor spännande Skövdehistoria. Den borde alla fullmäktiges ledamöter läsa innan de fattar beslut. Folkpartiet kräver att representanter för Västergötlands museum och Naturskyddsföreningen får möjlighet att vid fullmäktiges möte redovisa för de kultur- och naturvärden som finns i det område som Cementa vill bryta upp.

Folkpartiet kräver också att en tjänsteman, insatt och kunnig i ärendet, får redovisa för innehållet i Cementas ansökan och överklagan. Ledamöterna måste få vetskap om och påminnas om innehållet i det femsidiga yttrandet om konsekvenserna av en fortsatt och utökad brytning av kalksten innebär för vår livsmiljö som togs av fullmäktige i juni 2013 och lämnades till MMD. Yttrandet upprättades av tjänstemän inom närings- och samhällsbyggnadsenheten i samråd med berörda tjänstemän på tekniska förvaltningen, kulturförvaltningen samt plan, bygg- och lantmäteriförvaltningen. MMD konstaterar i domen att kommunfullmäktige inte tog ställning i frågan om vilket riksintresse som skall ges företräde. Fullmäktige har vid huvudförhandlingen i målet istället via stadsjuristen uttalat förhoppningen att MMD efter bästa förmåga avgör konflikten med tillämpning av 3 kap 10§ Miljöbalken.

Övriga remissinstanser, inklusive Länsstyrelsen, sa nej till Cementas ansökan utom Miljösamverkan Östra Skaraborg. Det är också på sin plats att redovisa för det yttrande till MMD som lämnades av kommunstyrelsen i februari 2013. Här visas på ett antal brister i Cementas ansökan. Yttrandet avslutas med: En utökad brytning påverkar t ex kulturhistoria, tätortsnära grön- och vattenområde och skapar störningar, läs främst buller och damning, inom centrala delar av Skövde stad och påverkar även framtida utveckling av staden. Detta sammanfattar på ett bra sätt vad ett ja till Cementa innebär.

Vilka nya faktorer har kommit fram som fått kommunledningen att säga ja till Cementa?

Folkpartiet protesterar mot förslaget till yttrande och presenterar ett eget förslag som kommer upp på fullmäktigemötet den 24 november. Folkpartiet säger nej till fortsatt och utökad brytning av kalksten i Våmbsdalen.

Douglas Hjalmarsson

kommunfullmäktigeledamot (FP)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.