14 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:18

Västsvensk mjölkproduktion är i akut kris

Debatt.:

Västsvensk mjölkproduktion är i akut kris. Vi har det lägsta mjölkpriset till bonden (även realt) på mer än 30 år till bonden i kombination med dyrare foder och andra insatsvaror gör att hela näringen riskerar att slås ut.

Förra veckan sänktes priset till bonden med ytterligare 17 öre. Aktuellt pris till Arlabonden är i januari satt till 264 öre per kg.

En avgörande utgångspunkt nu är att det svenska jord- och skogsbrukets politiska konkurrenskraft inte får äventyras. Riksdagsbeslutet om klimat- och energipropositionen har inneburit politiska kostnadsökningar i form av kraftigt ökade bränsleskatter för det svenska jord- och skogsbruket. Motsvarande steg har inte tagits i våra konkurrentländer. Det finns ett samband mellan näringspolitiska villkor i Sverige och produktionsutvecklingen i vårt land. Två exempel där statsmakten tog till sig detta resonemang var vid införandet av djurvälfärdsersättning för grissektorn och EU-anpassningen av köttbesiktningsavgifterna för slakterier 2012. Dessa fall tydde på en ökad insikt om att nationella regelverk behöver anpassas eller kompletteras om svensk produktion inte ska fortsätta att tappa marknadsandelar till importen.

Fortfarande fäster regeringen vikt vid principen i klimat- och energipropositionen att skattesystemet ska leda till lägre klimat- och miljöpåverkan samt att olika sektorer ska ta sitt ansvar för detta. LRF Västra Götaland föreslår därför en justering av skatten för arbetsmaskiner i jord- och skogsbruk. Vi vill se samma skattemodell för dieselolja för arbetsmaskiner i den gröna näringen som för fiskefartyg i den blå näringen. Villkoren för fiskefartygen är att energiskatten sätts ned med 100 procent och koldioxidskatten med 100 procent.

Vårt förslag innebär ökad enhetlighet i det svenska skattesystemet. På miljö- och klimatområdet är fördelarna med förslaget att det medverkar till en stärkt konkurrenskraft för svensk produktion och därmed minskat miljöläckage, vilket blir följden om svensk produktion minskar och importen ökar. I förlängningen är det möjligt att se en vidareutveckling av detta system som förstärker klimat- och miljöeffekten. En sådan är att koppla den nedsatta dieselskatten med användande av en dieselkvalitet med inblandning av biobränsle. På dieselmarknaden finns i dag ett begynnande utbud av förnybara dieselbränslen, med inblandning av tallolja och rapsmetylester.

Paul Christensson

ordförande LRF Västra Götaland

Västsvensk mjölkproduktion är i akut kris. Vi har det lägsta mjölkpriset till bonden (även realt) på mer än 30 år till bonden i kombination med dyrare foder och andra insatsvaror gör att hela näringen riskerar att slås ut.

Förra veckan sänktes priset till bonden med ytterligare 17 öre. Aktuellt pris till Arlabonden är i januari satt till 264 öre per kg.

En avgörande utgångspunkt nu är att det svenska jord- och skogsbrukets politiska konkurrenskraft inte får äventyras. Riksdagsbeslutet om klimat- och energipropositionen har inneburit politiska kostnadsökningar i form av kraftigt ökade bränsleskatter för det svenska jord- och skogsbruket. Motsvarande steg har inte tagits i våra konkurrentländer. Det finns ett samband mellan näringspolitiska villkor i Sverige och produktionsutvecklingen i vårt land. Två exempel där statsmakten tog till sig detta resonemang var vid införandet av djurvälfärdsersättning för grissektorn och EU-anpassningen av köttbesiktningsavgifterna för slakterier 2012. Dessa fall tydde på en ökad insikt om att nationella regelverk behöver anpassas eller kompletteras om svensk produktion inte ska fortsätta att tappa marknadsandelar till importen.

Fortfarande fäster regeringen vikt vid principen i klimat- och energipropositionen att skattesystemet ska leda till lägre klimat- och miljöpåverkan samt att olika sektorer ska ta sitt ansvar för detta. LRF Västra Götaland föreslår därför en justering av skatten för arbetsmaskiner i jord- och skogsbruk. Vi vill se samma skattemodell för dieselolja för arbetsmaskiner i den gröna näringen som för fiskefartyg i den blå näringen. Villkoren för fiskefartygen är att energiskatten sätts ned med 100 procent och koldioxidskatten med 100 procent.

Vårt förslag innebär ökad enhetlighet i det svenska skattesystemet. På miljö- och klimatområdet är fördelarna med förslaget att det medverkar till en stärkt konkurrenskraft för svensk produktion och därmed minskat miljöläckage, vilket blir följden om svensk produktion minskar och importen ökar. I förlängningen är det möjligt att se en vidareutveckling av detta system som förstärker klimat- och miljöeffekten. En sådan är att koppla den nedsatta dieselskatten med användande av en dieselkvalitet med inblandning av biobränsle. På dieselmarknaden finns i dag ett begynnande utbud av förnybara dieselbränslen, med inblandning av tallolja och rapsmetylester.

Paul Christensson

ordförande LRF Västra Götaland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.