09 feb 2015 06:01

09 feb 2015 06:01

Skövde kommun svarar lärarna

LÄRARLÖNER.

Lärarnas Riksförbund (LR) hävdade i SLA den 16 januari att arbetsgivarutskottet och Skövde kommun har fel på varje punkt vad gäller kommunens sätt att hantera lärarnas löner.

Den kritik som LR framför är omfattande och innehåller en rad påståenden: att Skövdes lönestatistik är fel, att Skövdes löner ligger under riksgenomsnittet, att Skövde kommun har stora rekryteringssvårigheter av lärare, att det är en hög grad av obehöriga lärare.

Från vår sida tar vi mycket allvarligt på de påståenden som LR för fram, därför har vi låtit vår personalavdelning eftersöka den partsgemensamma statistik LR säger ska finnas. Samt har vi låtit vår barn- och utbildningssektor noga gå igenom behörigheten hos lärarna samt rekryteringsläget. Detta har fördröjt vårt svar, men efterforskningen stärker oss i den bild vi tidigare redovisat.

Lönerna

Det finns ingen annan partsgemensam statistik än den Skövde kommun använder, vilket är den som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar fram. Det är denna statistik samt egen insamling från våra jämförelsekommuner som Skövde kommun grundar vår årliga lönekartläggning på. För att återigen tydliggöra hur förhållandet är till andra jämförbara kommuner så har vi också lagt in statistik för riket. Tyvärr så dröjer det ännu en tid innan 2014 års statistik för riket är sammanställd, därför har vi valt att använda oss av enbart 2013 års siffror för att visa på löneskillnaderna i de största lärargrupperna. (Se faktaruta)

När det gäller lönespridningen är vi fortsatt av den uppfattningen att Skövde kommun har en bra lönespridning, 18,6–26,4 procent 2014. Man ska kunna göra lönekarriär i Skövde kommun utan krav på lång och trogen tjänst som enda faktor. I linje med detta har kommunfullmäktige nyligen beslutat ge i uppdrag till kommundirektören att förbättra verktygen som kan användas för individuell lönesättning, för att bättre koppla lön till goda insatser. Pedagogisk verksamhet och personal är ett prioriterat område för detta.

Behörighet och rekrytering

Enligt uppgifter från barn och utbildningssektorn så var det i september 2014 totalt 31 obehöriga lärare av totalt 500 inom grundskolan vilket motsvarar 6 procent. Dessa obehöriga finns för lärare i tidiga åldrar framförallt inom praktiska/estetiska ämnen och för lärare i senare åldrar i Sv, Eng, Ma, NO och praktiska/estetiska ämnen. Det finns ännu inga signaler på att det är svårt att rekrytera lärare till grundskolan.

För gymnasieskolan beräknas 5 procent av lärarna som omfattas av kravet på legitimation sakna det när legitimationskravet träder i kraft till sommaren. Det finns inte heller för gymnasieskolan några signaler på att det är svårt att rekrytera.

I anonyma insändare har det påståtts att det pågår en lärarflykt från Skövde till grannkommunerna, vi har inte fått några belägg för detta i vår efterforskning.

Framtiden

Som vi tidigare uttryckt så är den kommunala sektorns bedömning att det på längre sikt kommer bli en hårdare konkurrens vid rekrytering av lärare och framförallt personal inom vård och omsorgsyrkena i hela landet. Skövde kommun arbetar sedan lång tid med att höja attraktiviteten och öka mervärdena att vara anställd i kommunen. Skövde kommun har i politisk enighet tagit de lönepolitiska målen.

Det är vår uppfattning att alla parter har ett gemensamt ansvar att möta kommande rekryteringsbehov. Osakliga påståenden eller bristande fakta bidrar knappast positivt till att möta framtidens utmaningar. Vi välkomnar en saklig diskussion, konstruktiva idéer och gemensamt ansvarstagande för en positiv syn att arbeta i offentlig sektor. Med detta är vår debatt med LR i detta forum avslutad för denna gången.

Leif Walterum (C)

kommunalråd, ordförande i arbetsgivarutskottet

Anita Löfgren (S)

vice ordförande arbetsgivarutskottet

Lärarnas Riksförbund (LR) hävdade i SLA den 16 januari att arbetsgivarutskottet och Skövde kommun har fel på varje punkt vad gäller kommunens sätt att hantera lärarnas löner.

Den kritik som LR framför är omfattande och innehåller en rad påståenden: att Skövdes lönestatistik är fel, att Skövdes löner ligger under riksgenomsnittet, att Skövde kommun har stora rekryteringssvårigheter av lärare, att det är en hög grad av obehöriga lärare.

Från vår sida tar vi mycket allvarligt på de påståenden som LR för fram, därför har vi låtit vår personalavdelning eftersöka den partsgemensamma statistik LR säger ska finnas. Samt har vi låtit vår barn- och utbildningssektor noga gå igenom behörigheten hos lärarna samt rekryteringsläget. Detta har fördröjt vårt svar, men efterforskningen stärker oss i den bild vi tidigare redovisat.

Lönerna

Det finns ingen annan partsgemensam statistik än den Skövde kommun använder, vilket är den som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar fram. Det är denna statistik samt egen insamling från våra jämförelsekommuner som Skövde kommun grundar vår årliga lönekartläggning på. För att återigen tydliggöra hur förhållandet är till andra jämförbara kommuner så har vi också lagt in statistik för riket. Tyvärr så dröjer det ännu en tid innan 2014 års statistik för riket är sammanställd, därför har vi valt att använda oss av enbart 2013 års siffror för att visa på löneskillnaderna i de största lärargrupperna. (Se faktaruta)

När det gäller lönespridningen är vi fortsatt av den uppfattningen att Skövde kommun har en bra lönespridning, 18,6–26,4 procent 2014. Man ska kunna göra lönekarriär i Skövde kommun utan krav på lång och trogen tjänst som enda faktor. I linje med detta har kommunfullmäktige nyligen beslutat ge i uppdrag till kommundirektören att förbättra verktygen som kan användas för individuell lönesättning, för att bättre koppla lön till goda insatser. Pedagogisk verksamhet och personal är ett prioriterat område för detta.

Behörighet och rekrytering

Enligt uppgifter från barn och utbildningssektorn så var det i september 2014 totalt 31 obehöriga lärare av totalt 500 inom grundskolan vilket motsvarar 6 procent. Dessa obehöriga finns för lärare i tidiga åldrar framförallt inom praktiska/estetiska ämnen och för lärare i senare åldrar i Sv, Eng, Ma, NO och praktiska/estetiska ämnen. Det finns ännu inga signaler på att det är svårt att rekrytera lärare till grundskolan.

För gymnasieskolan beräknas 5 procent av lärarna som omfattas av kravet på legitimation sakna det när legitimationskravet träder i kraft till sommaren. Det finns inte heller för gymnasieskolan några signaler på att det är svårt att rekrytera.

I anonyma insändare har det påståtts att det pågår en lärarflykt från Skövde till grannkommunerna, vi har inte fått några belägg för detta i vår efterforskning.

Framtiden

Som vi tidigare uttryckt så är den kommunala sektorns bedömning att det på längre sikt kommer bli en hårdare konkurrens vid rekrytering av lärare och framförallt personal inom vård och omsorgsyrkena i hela landet. Skövde kommun arbetar sedan lång tid med att höja attraktiviteten och öka mervärdena att vara anställd i kommunen. Skövde kommun har i politisk enighet tagit de lönepolitiska målen.

Det är vår uppfattning att alla parter har ett gemensamt ansvar att möta kommande rekryteringsbehov. Osakliga påståenden eller bristande fakta bidrar knappast positivt till att möta framtidens utmaningar. Vi välkomnar en saklig diskussion, konstruktiva idéer och gemensamt ansvarstagande för en positiv syn att arbeta i offentlig sektor. Med detta är vår debatt med LR i detta forum avslutad för denna gången.

Leif Walterum (C)

kommunalråd, ordförande i arbetsgivarutskottet

Anita Löfgren (S)

vice ordförande arbetsgivarutskottet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.
Lönerna 2013

Lönen är median och är 2013 års lön i kr per månad.

Skövde Jönköping Borås Riket

Lärare grundskola tidiga år 28.200 27.634 26.300 27.653

Lärare grundskola senare år 29.000 27.873 27.400 28.350

Gymnasielärare allmänna ämnen 31.100 29.453 29.149 30.375

Gymnasielärare yrkesämnen 31.650 30.827 29.600 30.850

Källa:

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.