08 apr 2015 06:00

08 apr 2015 06:00

Dumdristigt att inte tänka långsiktigt!

Debatt.:

Efterfrågan på bostäder är stor i Skövde och med det en av de viktigaste frågorna för oss politiker att hantera. Allians för Skövde har som målsättning att aktivt verka för att 1 000 bostäder byggs under kommande fyraårsperiod. AB Skövdebostäder är en av de viktigaste aktörerna i att förverkliga denna målsättning vilket är en avgörande faktor för att nå Vision Skövde 2025 där ett av delmålen är att bli 60 000 invånare. Vilket är nödvändigt för att klara finansieringen av högt ställda krav på framtidens välfärdstjänster.

I AB Skövdebostäder har Skövde kommun ett allmännyttigt bostadsbolag med såväl välskött ekonomi som välskötta fastigheter. AB Skövdebostäder är duktiga på att förvalta bostäder och framgångsrika i att bygga bra bostäder på kostnadseffektivt sätt. Dessutom ligger bolaget i framkant när det gäller att bygga miljövänligt och hållbart.

Skövdes allmännyttiga bostadsföretag äger idag cirka 40 procent av alla hyresrätter i Skövde kommun. För en långsiktigt hållbar utveckling av Skövde anser vi i Alliansen att det är önskvärt med fler aktörer på bostadsmarknaden. Om en enskild aktör blir alltför dominant finns risk för snedvriden konkurrens – oavsett vilken aktören är. Det är en anledning till att vi anser att AB Skövdebostäders ägardirektiv fortsatt ska reglera hur stor andel av den totala bostadsmarknaden som bolaget som högst ska äga över tid. Det är prioriterat att allmännyttan är katalysator i bostadsbyggandet för att på så vis bidra till kommunens utveckling.

En annan anledning är valfrihet. I flera av Skövdes stadsdelar är det idag svårt att köpa en bostad eftersom utbudet av bostadsrätter är litet. Det påverkar såväl de Skövdebor som redan bor i stadsdelen och vill fortsätta att göra det, men har behov av en större eller mindre lägenhet som de som vill flytta till Skövde. Att äga sin bostad är viktigt för många. Bland annat därför att det är ett sätt att spara för framtida behov och få möjligheten att ta del av den framtida värdeökningen på fastighetsmarknaden. Andra värdesätter enkelheten i att hyra och just därför är balansen på bostadsmarknaden så viktig.

Vi i Alliansen vill att AB Skövdebostäder aktivt ska agera för att göra det möjligt för sina hyresgäster att ombilda en fastighet från hyresrätt till annan upplåtelseform. Därför föreslår vi kommunfullmäktige att besluta att Skövdebostäder ska hantera hela processen allt ifrån information om innebörd, verkligt utfall till genomförande. Intresset från hyresgästerna ska vara styrande. De medel som frigörs vid försäljning ska användas till nyproduktion.

Vi vill också se en utveckling där AB Skövdebostäder tar ett större ansvar för de behov som finns för bostäder för äldre, studenter, funktionsnedsatta och utsatta grupper i samhället samt en ökad produktion av trygghetsbostäder i våra ytterområden. Dessa bostäder omfattas inte alls av de långsiktiga spelreglerna utan AB Skövdebostäder kan bygga i valfri takt och omfattning.

Vi är övertygade om att de mindre justeringar i ägardirektivet som vi nu föreslår är mycket viktiga. De behövs för att ge bättre förutsättningar att utveckla ett välmående Skövde med en funktionell bostadsmarknad präglad av mångfald och valfrihet.

Allians för Skövde

Katarina Jonsson (M)

Leif Walterum (C)

Ulla-Britt Hagström (FP)

Conny Brännberg (KD)

Efterfrågan på bostäder är stor i Skövde och med det en av de viktigaste frågorna för oss politiker att hantera. Allians för Skövde har som målsättning att aktivt verka för att 1 000 bostäder byggs under kommande fyraårsperiod. AB Skövdebostäder är en av de viktigaste aktörerna i att förverkliga denna målsättning vilket är en avgörande faktor för att nå Vision Skövde 2025 där ett av delmålen är att bli 60 000 invånare. Vilket är nödvändigt för att klara finansieringen av högt ställda krav på framtidens välfärdstjänster.

I AB Skövdebostäder har Skövde kommun ett allmännyttigt bostadsbolag med såväl välskött ekonomi som välskötta fastigheter. AB Skövdebostäder är duktiga på att förvalta bostäder och framgångsrika i att bygga bra bostäder på kostnadseffektivt sätt. Dessutom ligger bolaget i framkant när det gäller att bygga miljövänligt och hållbart.

Skövdes allmännyttiga bostadsföretag äger idag cirka 40 procent av alla hyresrätter i Skövde kommun. För en långsiktigt hållbar utveckling av Skövde anser vi i Alliansen att det är önskvärt med fler aktörer på bostadsmarknaden. Om en enskild aktör blir alltför dominant finns risk för snedvriden konkurrens – oavsett vilken aktören är. Det är en anledning till att vi anser att AB Skövdebostäders ägardirektiv fortsatt ska reglera hur stor andel av den totala bostadsmarknaden som bolaget som högst ska äga över tid. Det är prioriterat att allmännyttan är katalysator i bostadsbyggandet för att på så vis bidra till kommunens utveckling.

En annan anledning är valfrihet. I flera av Skövdes stadsdelar är det idag svårt att köpa en bostad eftersom utbudet av bostadsrätter är litet. Det påverkar såväl de Skövdebor som redan bor i stadsdelen och vill fortsätta att göra det, men har behov av en större eller mindre lägenhet som de som vill flytta till Skövde. Att äga sin bostad är viktigt för många. Bland annat därför att det är ett sätt att spara för framtida behov och få möjligheten att ta del av den framtida värdeökningen på fastighetsmarknaden. Andra värdesätter enkelheten i att hyra och just därför är balansen på bostadsmarknaden så viktig.

Vi i Alliansen vill att AB Skövdebostäder aktivt ska agera för att göra det möjligt för sina hyresgäster att ombilda en fastighet från hyresrätt till annan upplåtelseform. Därför föreslår vi kommunfullmäktige att besluta att Skövdebostäder ska hantera hela processen allt ifrån information om innebörd, verkligt utfall till genomförande. Intresset från hyresgästerna ska vara styrande. De medel som frigörs vid försäljning ska användas till nyproduktion.

Vi vill också se en utveckling där AB Skövdebostäder tar ett större ansvar för de behov som finns för bostäder för äldre, studenter, funktionsnedsatta och utsatta grupper i samhället samt en ökad produktion av trygghetsbostäder i våra ytterområden. Dessa bostäder omfattas inte alls av de långsiktiga spelreglerna utan AB Skövdebostäder kan bygga i valfri takt och omfattning.

Vi är övertygade om att de mindre justeringar i ägardirektivet som vi nu föreslår är mycket viktiga. De behövs för att ge bättre förutsättningar att utveckla ett välmående Skövde med en funktionell bostadsmarknad präglad av mångfald och valfrihet.

Allians för Skövde

Katarina Jonsson (M)

Leif Walterum (C)

Ulla-Britt Hagström (FP)

Conny Brännberg (KD)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.