09 apr 2015 06:00

09 apr 2015 06:00

Vad är syftet med allmännyttan?

Debatt:

Vad är syftet med ett allmännyttigt bostadsaktiebolag? I regeringens proposition 2009/10:185 om Allmännyttiga bostadsaktiebolag står följande:

Ett kommunalt bostadsaktiebolag ska i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, främja bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är ägare till bolaget och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. De allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer.

Det allmännyttiga syftet blir följande:

• Förvalta hyresbostäder.

• Främja bostadsförsörjningen.

• Erbjuda boendeinflytande.

• Bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer.

Alla uppdrag utöver detta skulle därmed falla utanför ramen för allmännyttans syfte.

När det gäller affärsmässiga principer står följande i SABO:s Handledning till ägardirektiv till kommunala bostadsaktiebolag under rubriken Affärsmässiga principer:

”Kommunen kan inte kräva av sitt bostadsbolag att det vidtar åtgärder som inte är lönsamma för bolaget. Ansvaret för bostadsförsörjningen kan aldrig övergå från kommunen till bolaget. Om kommunen önskar få en bostadsförsörjningsåtgärd utförd kan kommunen välja att utföra åtgärden i egen regi eller upphandla den enligt reglerna för offentlig upphandling.”

Detta torde innebära att det inte är affärsmässigt av ägaren att ge bostadsbolaget i uppdrag att lägga resurser på att ombilda bostadsområden till bostadsrätter eller liknande.

Det måste vara affärsmässigt bättre att låta bolaget fullfölja sitt uppdrag att bygga hyresbostäder och lägga resurserna på att nå målet i Vision 2025.

Då kan man fråga varför de privata bostadsbolagen inte bygger. När vi kollat lite får vi svaret att man väntar på beslut från kommunen. Vi hoppas det finns naturliga förklaringar till dröjsmålen.

Sen kan man ju ha en allmän fundering när det gäller affärsmässigheten. Den begränsning på 17 % som finns i ägardirektivet för Skövdebostäder och som gäller bolagets ägda andel av Skövdes bostadsbestånd, borde också strida mot affärsmässigheten. Ett bostadsbolags ägare ska rimligtvis värna bolagets möjligheter att vårda sitt bestånd och utvecklas och växa på ett ekonomiskt tryggt sätt. Att begränsa det egna bolagets möjligheter att fungera på affärsmässiga grunder måste vara unikt inom affärsvärden och måste kunna ifrågasättas rent affärsmässigt.

Några tankar och slutsatser: Ligger de förslag som diskuteras för Skövdebostäders framtida verksamhet inom ramen för allmännyttiga bostadsaktiebolag? Är begränsningen i ägardirektivet affärsmässigt?

Skövdebostäder är ett av Sveriges mest välskötta och ekonomiskt stabila allmännyttor. Vi vill att de även i framtiden ska vara det. Ta bort hindren för bolaget att växa och agera affärsmässigt. Trygga framtiden för hyresgäster och bostadsmarknaden i Skövde. Flera hyresgäster uttrycker oro för framtiden. Underlätta och snabba upp beslutsprocessen för privata initiativ för att bygga fler bostäder.

Vi anser att vi ska lägga tid och resurser på att förverkliga Vision 2025.

Hyresgästföreningen Skövde

Anders Forsberg

Vad är syftet med ett allmännyttigt bostadsaktiebolag? I regeringens proposition 2009/10:185 om Allmännyttiga bostadsaktiebolag står följande:

Ett kommunalt bostadsaktiebolag ska i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, främja bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är ägare till bolaget och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. De allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer.

Det allmännyttiga syftet blir följande:

• Förvalta hyresbostäder.

• Främja bostadsförsörjningen.

• Erbjuda boendeinflytande.

• Bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer.

Alla uppdrag utöver detta skulle därmed falla utanför ramen för allmännyttans syfte.

När det gäller affärsmässiga principer står följande i SABO:s Handledning till ägardirektiv till kommunala bostadsaktiebolag under rubriken Affärsmässiga principer:

”Kommunen kan inte kräva av sitt bostadsbolag att det vidtar åtgärder som inte är lönsamma för bolaget. Ansvaret för bostadsförsörjningen kan aldrig övergå från kommunen till bolaget. Om kommunen önskar få en bostadsförsörjningsåtgärd utförd kan kommunen välja att utföra åtgärden i egen regi eller upphandla den enligt reglerna för offentlig upphandling.”

Detta torde innebära att det inte är affärsmässigt av ägaren att ge bostadsbolaget i uppdrag att lägga resurser på att ombilda bostadsområden till bostadsrätter eller liknande.

Det måste vara affärsmässigt bättre att låta bolaget fullfölja sitt uppdrag att bygga hyresbostäder och lägga resurserna på att nå målet i Vision 2025.

Då kan man fråga varför de privata bostadsbolagen inte bygger. När vi kollat lite får vi svaret att man väntar på beslut från kommunen. Vi hoppas det finns naturliga förklaringar till dröjsmålen.

Sen kan man ju ha en allmän fundering när det gäller affärsmässigheten. Den begränsning på 17 % som finns i ägardirektivet för Skövdebostäder och som gäller bolagets ägda andel av Skövdes bostadsbestånd, borde också strida mot affärsmässigheten. Ett bostadsbolags ägare ska rimligtvis värna bolagets möjligheter att vårda sitt bestånd och utvecklas och växa på ett ekonomiskt tryggt sätt. Att begränsa det egna bolagets möjligheter att fungera på affärsmässiga grunder måste vara unikt inom affärsvärden och måste kunna ifrågasättas rent affärsmässigt.

Några tankar och slutsatser: Ligger de förslag som diskuteras för Skövdebostäders framtida verksamhet inom ramen för allmännyttiga bostadsaktiebolag? Är begränsningen i ägardirektivet affärsmässigt?

Skövdebostäder är ett av Sveriges mest välskötta och ekonomiskt stabila allmännyttor. Vi vill att de även i framtiden ska vara det. Ta bort hindren för bolaget att växa och agera affärsmässigt. Trygga framtiden för hyresgäster och bostadsmarknaden i Skövde. Flera hyresgäster uttrycker oro för framtiden. Underlätta och snabba upp beslutsprocessen för privata initiativ för att bygga fler bostäder.

Vi anser att vi ska lägga tid och resurser på att förverkliga Vision 2025.

Hyresgästföreningen Skövde

Anders Forsberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.