23 okt 2015 06:00

23 okt 2015 06:00

Vi har olika uppfattning om vad fri konkurrens är

Replik:

Sveriges Träbyggnadskansli och TMF – Trä- och möbelföretagen har den 14 oktober en replik i SLA på ett tidigare inlägg från mig. Jag kan konstatera att vi från betong- respektive träbranscherna verkar ha olika uppfattning om vad fri konkurrens är. Träbranschen tycks mena, att konkurrensen ökar om kommuner tar fram strategier för att gynna ett material. För oss är fri konkurrens att alla material konkurrerar på lika villkor.

I repliken vill man även påskina att det är endast träbyggande som kan ske på ett modernt och industriellt sätt. Inget kan vara mer fel. Betong har en lång historia av utveckling av både material och produktion. Med betong går det att bygga rationellt och industriellt både med platsgjuten betong och prefabricerad betong.

I repliken refereras även till en rapport från IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin). Det stämmer att i IVA-rapporten gjordes en analys av ett flerfamiljshus byggt med betongstomme, och att för analysperiod 50 år fick man ett förhållande 50–50 gällande påverkan av koldioxidutsläpp för produktionsfas respektive driftsfas i det specifika projektet. Vad Rudenstam och Johnsson däremot inte redovisade är att samma projekt även slutredovisats i en rapport från Sveriges Byggindustrier Byggandets klimatpåverkan. I den rapporten redovisas fler delar som ingick i undersökningen men som saknades i IVA-rapporten, bland annat betydelsen av analysperiod. Här gjordes även beräkning för en analysperiod på 100 år och då blev förhållande för produktionsfas och driftsfas istället 30–70. Det pågår även andra projekt gällande LCA (livscykelanalyser). CBI Betonginstitutet publicerade i CBI Nytt nr 1-2015 resultat från Riksbyggens studie om byggmaterial och LCA. Där framgår att skillnaden i klimatpåverkan från trä och betong i det projektet inte är stor. Det kan också noteras att i det specifika projektet får projekttransporterna betydligt större påverkan för trä än för betong.

Att hävda att man vet vilket material som är generellt bäst ut klimatsynpunkt är inte seriöst. Nya studierna med LCA-beräkningar visar att resultatet är beroende av specifika projektets förutsättningar.

Avgörande för ett mer hållbart byggande är att hela byggbranschen kan utveckla och enas om tillförlitliga utvärderingsmetoder som hjälper oss att välja bra lösningar och material för varje enskilt projekt. Positivt är att det finns exempel på sådana projekt, t ex Robust LCA projektet drivet av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Vi har varken tid eller råd att låta miljöargument baserade på enskilda faktorer eller på beräkningsmetoder som gynnar ett specifikt material bli slagträn i kortsiktig marknadsföring. Vi måste ta ett större ansvar än så, annars finns en stor risk att både miljön och vi själva blir förlorare.

Malin Löfsjögård

vd Svensk Betong

Sveriges Träbyggnadskansli och TMF – Trä- och möbelföretagen har den 14 oktober en replik i SLA på ett tidigare inlägg från mig. Jag kan konstatera att vi från betong- respektive träbranscherna verkar ha olika uppfattning om vad fri konkurrens är. Träbranschen tycks mena, att konkurrensen ökar om kommuner tar fram strategier för att gynna ett material. För oss är fri konkurrens att alla material konkurrerar på lika villkor.

I repliken vill man även påskina att det är endast träbyggande som kan ske på ett modernt och industriellt sätt. Inget kan vara mer fel. Betong har en lång historia av utveckling av både material och produktion. Med betong går det att bygga rationellt och industriellt både med platsgjuten betong och prefabricerad betong.

I repliken refereras även till en rapport från IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin). Det stämmer att i IVA-rapporten gjordes en analys av ett flerfamiljshus byggt med betongstomme, och att för analysperiod 50 år fick man ett förhållande 50–50 gällande påverkan av koldioxidutsläpp för produktionsfas respektive driftsfas i det specifika projektet. Vad Rudenstam och Johnsson däremot inte redovisade är att samma projekt även slutredovisats i en rapport från Sveriges Byggindustrier Byggandets klimatpåverkan. I den rapporten redovisas fler delar som ingick i undersökningen men som saknades i IVA-rapporten, bland annat betydelsen av analysperiod. Här gjordes även beräkning för en analysperiod på 100 år och då blev förhållande för produktionsfas och driftsfas istället 30–70. Det pågår även andra projekt gällande LCA (livscykelanalyser). CBI Betonginstitutet publicerade i CBI Nytt nr 1-2015 resultat från Riksbyggens studie om byggmaterial och LCA. Där framgår att skillnaden i klimatpåverkan från trä och betong i det projektet inte är stor. Det kan också noteras att i det specifika projektet får projekttransporterna betydligt större påverkan för trä än för betong.

Att hävda att man vet vilket material som är generellt bäst ut klimatsynpunkt är inte seriöst. Nya studierna med LCA-beräkningar visar att resultatet är beroende av specifika projektets förutsättningar.

Avgörande för ett mer hållbart byggande är att hela byggbranschen kan utveckla och enas om tillförlitliga utvärderingsmetoder som hjälper oss att välja bra lösningar och material för varje enskilt projekt. Positivt är att det finns exempel på sådana projekt, t ex Robust LCA projektet drivet av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Vi har varken tid eller råd att låta miljöargument baserade på enskilda faktorer eller på beräkningsmetoder som gynnar ett specifikt material bli slagträn i kortsiktig marknadsföring. Vi måste ta ett större ansvar än så, annars finns en stor risk att både miljön och vi själva blir förlorare.

Malin Löfsjögård

vd Svensk Betong

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.