01 dec 2015 15:10

01 dec 2015 15:10

Vi stödjer länsstyrelsens nej till Cementa

Debatt:

Länsstyrelsen säger i sitt yttrande till Mark- och miljödomstolen ett klart nej till Cementas ansökan om fortsatt brytning av kalksten i Våmbsdalen och upp på Billingssluttningen.

Länsstyrelsen anser att täktverksamheten inom föreslaget utökat brytområde utgör för stor påverkan på riksintressena för naturvård och friluftsliv samt på områdets kulturvärden för att kunna godtas. Vidare anser Länsstyrelsen att den planerade verksamheten innebär ett stort ingrepp i natur- och kulturmiljön, när naturvärden och kulturlämningar försvinner påverkas även områdets betydelse för friluftslivet negativt. Utöver det direkta ingreppet kommer verksamhetsrelaterat buller även att påverka upplevelsevärdet av intilliggande frilufts- och naturområden negativt. Planerad verksamhet innebär en påtaglig skada på riksintressena för naturvård och friluftsliv. Det sökta området utgör visserligen en liten del av riksintressena för naturvård och friluftsliv som helhet men en relativt stor andel av vad som är lätt tillgängligt för många människor på grund av närheten till Skövde tätort och Billingens motionsanläggning.

Länsstyrelsen bedömer att bevarandet av dessa värden lämpligare främjar en långsiktig hushållning av området än utökad brytning av kalkmaterialet. Området utgörs av ett sammanhängande kulturlandskap av stort värde där fornlämningar vittnar om en kontinuerlig agrar miljö sedan forntiden. Allt detta knyts samman av den gamla Skaravägen (Brandstorpsvägen) som är av mycket högt kulturhistoriskt värde. Ett borttagande av vägen och intilliggande fornlämningar kommer leda till att kulturvärdena i området försvinner och med dem möjligheten att se det värdefulla sammanhanget som de är en del av. Den täktverksamhet som pågått i området har utraderat stora delar av kulturlandskapet kring Våmb och Brandstorp, vilket ur ett helhetsperspektiv har lett fram till en generell utarmning av kulturmiljövärdena. Möjligheten att tillgodose ett bevarande av de kvarvarande kulturvärdena får därför stor betydelse för att över huvud taget något av områdets historiska betydelse ska finnas kvar.

Det är också mycket fina vyer från område utöver det västgötska peneplanet i öster och Sydbillingens brant. Det är ett dramatiskt landskap som kan upplevas från det område som nu är tänkt att tas i anspråk för täkt. Försvinner de öppna ytorna och till dem hörande natur- och kulturvärden minskar upplevelsen av området påtagligt.

Länsstyrelsen gör den samlade bedömningen att bevarandevärdena i det planerade utökade brytområdet är så stora att de väger tyngre än värdet av att bryta ut det kvarvarande materialet.

Liberalerna i Skövde delar till fullo Länsstyrelsens åsikter. Vi är förvånade över att övriga partier i Skövde (utom MP) är beredda att säga ja till Cementas ansökan och för all framtid offra detta fantastiska unika centrumnära område för Heidelberg Cements kortsiktiga egenintresse. I Cementas ansökan kan man läsa: Cementas uppfattning, baserad på Heidelberg Cement Groups omfattande erfarenhet av täktbrytning, är att det ur störningssynpunkt är svårt hitta bättre platser för en kalkstenstäkt än den aktuella platsen.

Liberalerna i Skövde delar inte Cementas uppfattning. Vi vill stoppa brottet för framtiden!

Douglas Hjalmarsson (L)

Länsstyrelsen säger i sitt yttrande till Mark- och miljödomstolen ett klart nej till Cementas ansökan om fortsatt brytning av kalksten i Våmbsdalen och upp på Billingssluttningen.

Länsstyrelsen anser att täktverksamheten inom föreslaget utökat brytområde utgör för stor påverkan på riksintressena för naturvård och friluftsliv samt på områdets kulturvärden för att kunna godtas. Vidare anser Länsstyrelsen att den planerade verksamheten innebär ett stort ingrepp i natur- och kulturmiljön, när naturvärden och kulturlämningar försvinner påverkas även områdets betydelse för friluftslivet negativt. Utöver det direkta ingreppet kommer verksamhetsrelaterat buller även att påverka upplevelsevärdet av intilliggande frilufts- och naturområden negativt. Planerad verksamhet innebär en påtaglig skada på riksintressena för naturvård och friluftsliv. Det sökta området utgör visserligen en liten del av riksintressena för naturvård och friluftsliv som helhet men en relativt stor andel av vad som är lätt tillgängligt för många människor på grund av närheten till Skövde tätort och Billingens motionsanläggning.

Länsstyrelsen bedömer att bevarandet av dessa värden lämpligare främjar en långsiktig hushållning av området än utökad brytning av kalkmaterialet. Området utgörs av ett sammanhängande kulturlandskap av stort värde där fornlämningar vittnar om en kontinuerlig agrar miljö sedan forntiden. Allt detta knyts samman av den gamla Skaravägen (Brandstorpsvägen) som är av mycket högt kulturhistoriskt värde. Ett borttagande av vägen och intilliggande fornlämningar kommer leda till att kulturvärdena i området försvinner och med dem möjligheten att se det värdefulla sammanhanget som de är en del av. Den täktverksamhet som pågått i området har utraderat stora delar av kulturlandskapet kring Våmb och Brandstorp, vilket ur ett helhetsperspektiv har lett fram till en generell utarmning av kulturmiljövärdena. Möjligheten att tillgodose ett bevarande av de kvarvarande kulturvärdena får därför stor betydelse för att över huvud taget något av områdets historiska betydelse ska finnas kvar.

Det är också mycket fina vyer från område utöver det västgötska peneplanet i öster och Sydbillingens brant. Det är ett dramatiskt landskap som kan upplevas från det område som nu är tänkt att tas i anspråk för täkt. Försvinner de öppna ytorna och till dem hörande natur- och kulturvärden minskar upplevelsen av området påtagligt.

Länsstyrelsen gör den samlade bedömningen att bevarandevärdena i det planerade utökade brytområdet är så stora att de väger tyngre än värdet av att bryta ut det kvarvarande materialet.

Liberalerna i Skövde delar till fullo Länsstyrelsens åsikter. Vi är förvånade över att övriga partier i Skövde (utom MP) är beredda att säga ja till Cementas ansökan och för all framtid offra detta fantastiska unika centrumnära område för Heidelberg Cements kortsiktiga egenintresse. I Cementas ansökan kan man läsa: Cementas uppfattning, baserad på Heidelberg Cement Groups omfattande erfarenhet av täktbrytning, är att det ur störningssynpunkt är svårt hitta bättre platser för en kalkstenstäkt än den aktuella platsen.

Liberalerna i Skövde delar inte Cementas uppfattning. Vi vill stoppa brottet för framtiden!

Douglas Hjalmarsson (L)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.