17 feb 2016 06:00

17 feb 2016 06:00

Småskalig vattenkraft har stort värde

Replik. Här kommer ett svar till Christer Borg (SLA 15/2):

I ett svar från Christer Borg, Älvräddarna, kommer anklagelser om felaktigheter i vår debattartikel kring den småskaliga vattenkraften. Trots detta är Christer helt oförmögen att ens presentera en av dessa.

Den småskaliga vattenkraften har ett stort energipolitiskt värde. Energimässigt bidrar man under ett normalår med drygt 4 terawattimmar, vilket är mindre än en tiondel av vattenkraftens totala kraftproduktion. Men ur effektsynpunkt är dessa verk viktiga eftersom de flesta av dem ligger i södra Sverige, där det i dag finns ett underskott av produktion och med sitt höga effektvärde bidrar man med 700-900 megawatt till effektbalansen under vintermånaderna. Detta kan jämföras med vindkraftens bidrag om 664 megawatt för hela Sverige enligt Svenska Kraftnäts rapport över kraftbalansen för innevarande vinter.

Den skattesanktion som idag utövas mot vattenkraften med en förhöjd fastighetsskatt slår hårt mot just den småskaliga vattenkraften där effekten blir att producenten får betala tillbaka cirka halva elcertifikatsersättningen i fastighetsavgift. För anläggningar som inte ingår i elcertifikatssystemet är situationen än mer alarmerande då det låga priset på elenergi under många timmar av året i praktiken enbart täcker kostnaderna för verksamheten. Man konkurrerar således på helt andra villkor än exempelvis andra förnyelsebara energikällor och där rationella miljövänliga investeringar uteblir.

Vi är däremot överens med Christer Borg om intentionerna i det förslag som lagts fram om en fond för miljöanpassningsåtgärder för vattenkraften och där en solidarisk avsättning görs från vattenkraften per alstrad enhet elenergi. Det skapar istället fokus på att uppnå miljöförbättrande åtgärder och där störst marginalnytta kan uppnås med en gemensam fond, istället för att förhindra detsamma med nuvarande ordning.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Energipolitisk talesman och ledamot i energikommissionen

Anders Forsberg (SD) landsbygdspolitisk talesman

Josef Fransson (SD) näringspolitisk talesman

I ett svar från Christer Borg, Älvräddarna, kommer anklagelser om felaktigheter i vår debattartikel kring den småskaliga vattenkraften. Trots detta är Christer helt oförmögen att ens presentera en av dessa.

Den småskaliga vattenkraften har ett stort energipolitiskt värde. Energimässigt bidrar man under ett normalår med drygt 4 terawattimmar, vilket är mindre än en tiondel av vattenkraftens totala kraftproduktion. Men ur effektsynpunkt är dessa verk viktiga eftersom de flesta av dem ligger i södra Sverige, där det i dag finns ett underskott av produktion och med sitt höga effektvärde bidrar man med 700-900 megawatt till effektbalansen under vintermånaderna. Detta kan jämföras med vindkraftens bidrag om 664 megawatt för hela Sverige enligt Svenska Kraftnäts rapport över kraftbalansen för innevarande vinter.

Den skattesanktion som idag utövas mot vattenkraften med en förhöjd fastighetsskatt slår hårt mot just den småskaliga vattenkraften där effekten blir att producenten får betala tillbaka cirka halva elcertifikatsersättningen i fastighetsavgift. För anläggningar som inte ingår i elcertifikatssystemet är situationen än mer alarmerande då det låga priset på elenergi under många timmar av året i praktiken enbart täcker kostnaderna för verksamheten. Man konkurrerar således på helt andra villkor än exempelvis andra förnyelsebara energikällor och där rationella miljövänliga investeringar uteblir.

Vi är däremot överens med Christer Borg om intentionerna i det förslag som lagts fram om en fond för miljöanpassningsåtgärder för vattenkraften och där en solidarisk avsättning görs från vattenkraften per alstrad enhet elenergi. Det skapar istället fokus på att uppnå miljöförbättrande åtgärder och där störst marginalnytta kan uppnås med en gemensam fond, istället för att förhindra detsamma med nuvarande ordning.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Energipolitisk talesman och ledamot i energikommissionen

Anders Forsberg (SD) landsbygdspolitisk talesman

Josef Fransson (SD) näringspolitisk talesman

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.