23 feb 2016 06:00

23 feb 2016 06:00

Anslutning till Nato ger ingen försvarsstyrka

Debatt:

Fortsatt oklarhet föreligger i Försvarsmaktens inriktning och materielanskaffning. Det senare framgår i intervju med försvarsministern i SvD 4/2. Pengarna räcker inte för bl.a. Jas-flygplan och ubåt A26. Problemet Jas har experter återkommande berört. Sakligt och ingående av generallöjtnant Carl Björemantta i flera böcker t.ex. År av uppgång år av nedgång. Nu behövs försvarspengar! Den inre och yttre säkerheten visar på trängande behov för markterritoriets trygghet.

Sverige är världsledande avseende viss teknisk/militär spetskompetens. Vi medborgare kan vara stolta. Nu behövs tekniken för markförsvar i krigsavhållande syfte! Avskräckningspolitiken utövas av kärnvapenmakterna i luftrummet och på haven och i den bör Sverige inte delta. Sveriges militära alliansfria politik ska stödjas av ett folkförsvar.

Inriktningen av försvaret störs starkt av en politisk och militär junta inom krigsvetenskapsakademien. Sverige ska bilda förtrupp åt Nato för anfall över Östersjön mot Baltikum där Ryssland ställt till oreda, menar man och söker stöd för scenariot i den tidigare regeringens påhitt, solidaritetsdeklarationen. Obegripligt! I krig gäller egenintresset. När var och en försvarar sitt och litar på att de andra gör likaledes råder solidaritet.

Stormakterna kan komma att flyga över svenskt territorium, hävdas det. Ja, i avskräckande syfte. Kampen om luftrummet pågår – i rymden till lägsta höjd (Läs LFU 2040). Luftfarkosterna kan även bära kärnvapen. Återigen Sverige varken kan eller bör delta i stormakternas avskräckningskoncept utan arbeta för fred och avspänning!

Medborgarna har länge vilseletts av ett offensivt insatsförsvar. Detta skulle försvara hela landet. Det var omöjligt! Gamla tankar vilseleder nu regeringen! Nu bör kraft ägnas åt inre och yttre säkerhet – markterritoriet!

Anslutning till Nato ger ingen försvarsstyrka, som felaktigt hävdas! USA/Nato har ingen försvarsstyrka att ge vårt markterritorium. USA/Nato har avskräckningskapacitet på oceanerna – kvalificerade flyg och sjöstridskrafter. Avskräckningen gäller i världen och då till del även för Sverige.

Vårt militärstrategiska läge med ett försvarat markterritorium är gynnsamt för alla kringliggande parter. Detta är inte tillräckligt uppmärksammat! Gynnsamt därför att vårt vidsträckta territorium ger ett utomordentligt skydd åt både USA/Nato och Ryssland. Framför allt åt Ryssland som ligger instängt med sina flyg- och sjöstridskrafter i förhållande till huvudantagonisten USA/Nato. Varför skulle då Ryssland vilja anfalla Sverige?

Per Blomquist

ledamot i Kungl Krigsvetenskapsakademien

Fortsatt oklarhet föreligger i Försvarsmaktens inriktning och materielanskaffning. Det senare framgår i intervju med försvarsministern i SvD 4/2. Pengarna räcker inte för bl.a. Jas-flygplan och ubåt A26. Problemet Jas har experter återkommande berört. Sakligt och ingående av generallöjtnant Carl Björemantta i flera böcker t.ex. År av uppgång år av nedgång. Nu behövs försvarspengar! Den inre och yttre säkerheten visar på trängande behov för markterritoriets trygghet.

Sverige är världsledande avseende viss teknisk/militär spetskompetens. Vi medborgare kan vara stolta. Nu behövs tekniken för markförsvar i krigsavhållande syfte! Avskräckningspolitiken utövas av kärnvapenmakterna i luftrummet och på haven och i den bör Sverige inte delta. Sveriges militära alliansfria politik ska stödjas av ett folkförsvar.

Inriktningen av försvaret störs starkt av en politisk och militär junta inom krigsvetenskapsakademien. Sverige ska bilda förtrupp åt Nato för anfall över Östersjön mot Baltikum där Ryssland ställt till oreda, menar man och söker stöd för scenariot i den tidigare regeringens påhitt, solidaritetsdeklarationen. Obegripligt! I krig gäller egenintresset. När var och en försvarar sitt och litar på att de andra gör likaledes råder solidaritet.

Stormakterna kan komma att flyga över svenskt territorium, hävdas det. Ja, i avskräckande syfte. Kampen om luftrummet pågår – i rymden till lägsta höjd (Läs LFU 2040). Luftfarkosterna kan även bära kärnvapen. Återigen Sverige varken kan eller bör delta i stormakternas avskräckningskoncept utan arbeta för fred och avspänning!

Medborgarna har länge vilseletts av ett offensivt insatsförsvar. Detta skulle försvara hela landet. Det var omöjligt! Gamla tankar vilseleder nu regeringen! Nu bör kraft ägnas åt inre och yttre säkerhet – markterritoriet!

Anslutning till Nato ger ingen försvarsstyrka, som felaktigt hävdas! USA/Nato har ingen försvarsstyrka att ge vårt markterritorium. USA/Nato har avskräckningskapacitet på oceanerna – kvalificerade flyg och sjöstridskrafter. Avskräckningen gäller i världen och då till del även för Sverige.

Vårt militärstrategiska läge med ett försvarat markterritorium är gynnsamt för alla kringliggande parter. Detta är inte tillräckligt uppmärksammat! Gynnsamt därför att vårt vidsträckta territorium ger ett utomordentligt skydd åt både USA/Nato och Ryssland. Framför allt åt Ryssland som ligger instängt med sina flyg- och sjöstridskrafter i förhållande till huvudantagonisten USA/Nato. Varför skulle då Ryssland vilja anfalla Sverige?

Per Blomquist

ledamot i Kungl Krigsvetenskapsakademien

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.