04 apr 2016 06:00

04 apr 2016 06:00

Sund konkurrens främjar bredbandsutbyggnaden i Västra Götaland

VD SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENMikael Ek

Nyligen släppte Post- och telestyrelsen sin årliga statistik om bredbandsutbyggnaden i Sverige. Den visar att nästan 46 procent av hushållen i Västra Götaland fortfarande saknar tillgång till fiberbredband.

Av dessa ligger en betydande andel på landsbygden. Svenska Stadsnätsföreningen anser att regeringen i sitt arbete med att uppdatera bredbandsstrategin bör höja målet till att omfatta Sveriges alla hushåll oavsett var de ligger .Det är därför glädjande att samtliga riksdagspartier ställer sig bakom denna målsättning enligt det betänkande som landsbygdskommittén nu lämnat till regeringen. Det är också en viktig signal till IT-minister Mehmet Kaplan (MP) att höja det nuvarande bredbandsmålet, som säger att 90 procent av hushållen ska ha snabbt bredband senast 2020. Vi delar kommitténs bedömning att det kommer krävas statlig medfinansiering för att lyckas med utbyggnaden.

Det som inte nämns i betänkandet är att det även finns åtgärder som kan främja bredbandsutbyggnaden utan att statsbudgeten belastas. För det första bör en statlig utredning granska vilka områden som väntas stå utan en snabb bredbandsuppkoppling år 2020. I dag saknas kunskap om den halva miljon hushåll som inte omfattas av regeringens bredbandsmål. Utredningen behöver också ge konkreta besked om hur marknadsaktörerna ska ges möjlighet att ge även dessa områden tillgång till fiberbredband. För det andra bör kommunägda stadsnät, för att främja en sund konkurrenssituation, undantas från den så kallade lokaliseringsprincipen. Den innebär att kommunerna i dag inte tillåts att bygga bredband utanför den egna kommungränsen. Det är ett tydligt exempel på hur lagstiftningen hämmar utbyggnaden och skapar onödiga merkostnader som i slutändan riskerar att belasta hushållen.

En nyligen publicerad rapport från OECD pekar på flera fördelar med starka offentligägda stadsnät. Enligt rapporten är det just tack vare konkurrensen från kommunägda aktörer som Sverige i dag är ett av världens bästa länder på bredbandsutbyggnad, med de lägsta priserna för konsumenterna. Landsbygdskommittén konstaterar att bredbandsutbyggnaden är viktig för att hela landet ska leva. Det är därför avgörande att vi säkerställer en sund konkurrens på marknaden, så att Sverige kan fortsätta att vara ett av världens bästa länder på bredband och så att alla hushåll i Västra Götaland kan tillvarata digitaliseringens möjligheter,

Av dessa ligger en betydande andel på landsbygden. Svenska Stadsnätsföreningen anser att regeringen i sitt arbete med att uppdatera bredbandsstrategin bör höja målet till att omfatta Sveriges alla hushåll oavsett var de ligger .Det är därför glädjande att samtliga riksdagspartier ställer sig bakom denna målsättning enligt det betänkande som landsbygdskommittén nu lämnat till regeringen. Det är också en viktig signal till IT-minister Mehmet Kaplan (MP) att höja det nuvarande bredbandsmålet, som säger att 90 procent av hushållen ska ha snabbt bredband senast 2020. Vi delar kommitténs bedömning att det kommer krävas statlig medfinansiering för att lyckas med utbyggnaden.

Det som inte nämns i betänkandet är att det även finns åtgärder som kan främja bredbandsutbyggnaden utan att statsbudgeten belastas. För det första bör en statlig utredning granska vilka områden som väntas stå utan en snabb bredbandsuppkoppling år 2020. I dag saknas kunskap om den halva miljon hushåll som inte omfattas av regeringens bredbandsmål. Utredningen behöver också ge konkreta besked om hur marknadsaktörerna ska ges möjlighet att ge även dessa områden tillgång till fiberbredband. För det andra bör kommunägda stadsnät, för att främja en sund konkurrenssituation, undantas från den så kallade lokaliseringsprincipen. Den innebär att kommunerna i dag inte tillåts att bygga bredband utanför den egna kommungränsen. Det är ett tydligt exempel på hur lagstiftningen hämmar utbyggnaden och skapar onödiga merkostnader som i slutändan riskerar att belasta hushållen.

En nyligen publicerad rapport från OECD pekar på flera fördelar med starka offentligägda stadsnät. Enligt rapporten är det just tack vare konkurrensen från kommunägda aktörer som Sverige i dag är ett av världens bästa länder på bredbandsutbyggnad, med de lägsta priserna för konsumenterna. Landsbygdskommittén konstaterar att bredbandsutbyggnaden är viktig för att hela landet ska leva. Det är därför avgörande att vi säkerställer en sund konkurrens på marknaden, så att Sverige kan fortsätta att vara ett av världens bästa länder på bredband och så att alla hushåll i Västra Götaland kan tillvarata digitaliseringens möjligheter,

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.