09 maj 2016 06:00

09 maj 2016 06:00

Överförmyndare förtydligar

Gode män

Överförmyndarens uppgift är bland annat att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare (ställföreträdare). Tillsynen utövas i första hand genom granskning av de redovisningshandlingar som ställföreträdarna skall lämna till överförmyndaren.

För att bli god man eller förvaltare skall man vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Innan man får ett uppdrag gör ÖiS kontroller hos Polisen, Kronofogden och på förekommen anledning hos Socialtjänsten. ÖiS tillhandahåller också informationsmaterial och erbjuder viss utbildning till ställföreträdarna.

Det är Länsstyrelsen som utövar tillsyn över överförmyndaren. Sedan bildandet av ÖiS 2007 har inte någon av de i ÖiS ingående överförmyndarna erhållit någon kritik av större betydelse. Även JO har varit inkopplad i enskilda ärenden. Någon kritik har dock inte lämnats vid något enda tillfälle.

Med tanke på den stora ärendemängden är det oundvikligt att det finns enstaka ställföreträdare som inte sköter sina uppdrag. Varje år entledigas ett tiotal gode män och förvaltare som bedöms olämpliga. I några av de fallen kan misstänkas att brott begåtts. ÖiS har klara rutiner i sådana fall enligt följande:

• Den gode mannen eller förvaltaren byts ut.

• Den nya gode mannen granskar sin företrädares räkenskaper och bestämmer i samråd med sin huvudman om polisanmälan skall göras.

• Om polisanmälan inte görs enligt ovan och ÖiS bedömer att det finns anledning att misstänka att brott begåtts, gör ÖiS polisanmälan.

ÖiS är en organisation som tar sitt uppdrag på stort allvar och har både rutinerade och seriösa medarbetare. ÖiS har ambitionen att vara en verksamhet i nationell toppklass. ÖiS känner inte igen sig i den kritik mot överförmyndarverksamheten som framförts i media på senaste tiden. I de fall ÖiS figurerar i SVT:s rapportering handlar det om starkt vinklade inslag med lösryckta citat och i något fall direkt felaktiga uppgifter.

Överförmyndare i Samverkan

Ulla-Britt Hagström, Skövde

Överförmyndarens uppgift är bland annat att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare (ställföreträdare). Tillsynen utövas i första hand genom granskning av de redovisningshandlingar som ställföreträdarna skall lämna till överförmyndaren.

För att bli god man eller förvaltare skall man vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Innan man får ett uppdrag gör ÖiS kontroller hos Polisen, Kronofogden och på förekommen anledning hos Socialtjänsten. ÖiS tillhandahåller också informationsmaterial och erbjuder viss utbildning till ställföreträdarna.

Det är Länsstyrelsen som utövar tillsyn över överförmyndaren. Sedan bildandet av ÖiS 2007 har inte någon av de i ÖiS ingående överförmyndarna erhållit någon kritik av större betydelse. Även JO har varit inkopplad i enskilda ärenden. Någon kritik har dock inte lämnats vid något enda tillfälle.

Med tanke på den stora ärendemängden är det oundvikligt att det finns enstaka ställföreträdare som inte sköter sina uppdrag. Varje år entledigas ett tiotal gode män och förvaltare som bedöms olämpliga. I några av de fallen kan misstänkas att brott begåtts. ÖiS har klara rutiner i sådana fall enligt följande:

• Den gode mannen eller förvaltaren byts ut.

• Den nya gode mannen granskar sin företrädares räkenskaper och bestämmer i samråd med sin huvudman om polisanmälan skall göras.

• Om polisanmälan inte görs enligt ovan och ÖiS bedömer att det finns anledning att misstänka att brott begåtts, gör ÖiS polisanmälan.

ÖiS är en organisation som tar sitt uppdrag på stort allvar och har både rutinerade och seriösa medarbetare. ÖiS har ambitionen att vara en verksamhet i nationell toppklass. ÖiS känner inte igen sig i den kritik mot överförmyndarverksamheten som framförts i media på senaste tiden. I de fall ÖiS figurerar i SVT:s rapportering handlar det om starkt vinklade inslag med lösryckta citat och i något fall direkt felaktiga uppgifter.

Överförmyndare i Samverkan

Ulla-Britt Hagström, Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.