17 maj 2016 06:00

17 maj 2016 06:00

Fel att fokusera på utbildning

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

I en artikel i SLA (14/5) kunde vi läsa att Skövde kommun är på väg att ta fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Policyn är dock ett mindre steg i ett större arbete, enligt kommunens ordförande för beredningen medborgare och folkhälsa, Petter Fahlström (L). Fahlström uppger att ett sektorsöverskridande råd tillsammans med polisen arbetar förebyggande mot våldsbejakande extremism. Det förebyggande arbetet menar Fahlström är att ”utbilda och öka kunskapen om våldsbejakande extremism.”

Att i förebyggande syfte ensidigt fokusera på utbildning om våldsbejakande extremism, tillsammans med en handlingsplan att använda då något inträffar, är något som har lite stöd i forskning. Det nyss inrättade Segerstedsinstitutet publicerade nyligen en rapport där forskning formulerad på såväl nationell som internationell nivå sammanställs för att öka kunskapen om förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism (”Socialt arbete, pedagogik och arbete mot så kallad våldsbejakande extremism – En översyn”). Rapporten listar i ett sammanfattande stycke en rad punkter vilka betraktas som de viktigaste i arbetet mot våldsbejakande extremism. Ingen av punkterna innehåller utbildning om våldsbejakande extremism eller uppmanar till någon särskild form av riktade polisiära insatser, utan fokuserar istället på lokalt förankrat, individanpassat och demokratifrämjande arbete.

Enligt rapporten tar de flesta internationella och nationella dokument som handlar om politisk extremism tydligt avstamp i vikten av mänskliga och sociala rättigheter. De bästa sätten att arbeta förebyggande på anses därmed vara att tillgodose människors grundläggande rättigheter till väl fungerande skola och sjukvård, arbete, bostad, meningsfull fritid och ett gott socialt skyddsnät.

Statens medieråd slår i sin utredning ”Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på nätet” dessutom fast att det främsta sättet att arbeta mot våldsbejakande extremism tillsammans med unga är att ge dem egna verktyg att kritiskt värdera, analysera och förstå olika typer av medietexter. Detta arbete bör förslagsvis äga rum i förskola, skola och på fritidshem.

Det är olyckligt att de första uttalandena från Skövde kommun rörande förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism utgår från polisiärt arbete, istället för att i linje med bland andra Segerstedinstitutets rapport främja samtliga kommuninvånares tillgång till fungerande välfärd. Att hindra individer från att sälla sig till våldsbejakande extremistiska miljöer handlar därmed om att skapa ett samhälle som tillgodoser demokratiska, sociala och mänskliga rättigheter, inte om riktade utbildningar eller extra polisarbete.

A Brink

lärarstuderande vid Konstfack

Policyn är dock ett mindre steg i ett större arbete, enligt kommunens ordförande för beredningen medborgare och folkhälsa, Petter Fahlström (L). Fahlström uppger att ett sektorsöverskridande råd tillsammans med polisen arbetar förebyggande mot våldsbejakande extremism. Det förebyggande arbetet menar Fahlström är att ”utbilda och öka kunskapen om våldsbejakande extremism.”

Att i förebyggande syfte ensidigt fokusera på utbildning om våldsbejakande extremism, tillsammans med en handlingsplan att använda då något inträffar, är något som har lite stöd i forskning. Det nyss inrättade Segerstedsinstitutet publicerade nyligen en rapport där forskning formulerad på såväl nationell som internationell nivå sammanställs för att öka kunskapen om förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism (”Socialt arbete, pedagogik och arbete mot så kallad våldsbejakande extremism – En översyn”). Rapporten listar i ett sammanfattande stycke en rad punkter vilka betraktas som de viktigaste i arbetet mot våldsbejakande extremism. Ingen av punkterna innehåller utbildning om våldsbejakande extremism eller uppmanar till någon särskild form av riktade polisiära insatser, utan fokuserar istället på lokalt förankrat, individanpassat och demokratifrämjande arbete.

Enligt rapporten tar de flesta internationella och nationella dokument som handlar om politisk extremism tydligt avstamp i vikten av mänskliga och sociala rättigheter. De bästa sätten att arbeta förebyggande på anses därmed vara att tillgodose människors grundläggande rättigheter till väl fungerande skola och sjukvård, arbete, bostad, meningsfull fritid och ett gott socialt skyddsnät.

Statens medieråd slår i sin utredning ”Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på nätet” dessutom fast att det främsta sättet att arbeta mot våldsbejakande extremism tillsammans med unga är att ge dem egna verktyg att kritiskt värdera, analysera och förstå olika typer av medietexter. Detta arbete bör förslagsvis äga rum i förskola, skola och på fritidshem.

Det är olyckligt att de första uttalandena från Skövde kommun rörande förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism utgår från polisiärt arbete, istället för att i linje med bland andra Segerstedinstitutets rapport främja samtliga kommuninvånares tillgång till fungerande välfärd. Att hindra individer från att sälla sig till våldsbejakande extremistiska miljöer handlar därmed om att skapa ett samhälle som tillgodoser demokratiska, sociala och mänskliga rättigheter, inte om riktade utbildningar eller extra polisarbete.

A Brink

lärarstuderande vid Konstfack

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.