04 jul 2016 06:00

04 jul 2016 06:00

Motormännen förordar grön korridor för E 20

E 20:

Motormännens Lokalklubb Skaraborg hade förmånen att kunna förlägga sitt styrelsemöte till Mariestad och delta vid samrådet om E 20:s nya byggnation. Äntligen ska E 20 byggas om och bli mötesfri 2+2-väg med planfria korsningar och trafikplatser. Det gavs en gedigen information från Trafikverket. Många hänsyn ska tas: kulturlandskap, landsbygd, skogsområden, naturvård, våtmark, djurliv, bostadsnära områden, bullerpåverkan, påfarter och annat. Det gäller också att prognostisera trafikmängd och restidspåverkan.

Tre korridorer där alla har en sträckning av 16 kilometer diskuterades. Blå korridoren följer befintlig väg, viker av och går parallellt för att sedan ansluta igen. Nya av- och påfartsramper anläggs. Vissa befintliga delar kommer att nyttjas som lokalväg och med GC-väg för cykel. Röd korridor är liknande med skillnaden att två korridorer finns redovisade söder om Hasslerör.

Grön korridor viker av österut efter Ullervad och går sedan i ny sträckning hela vägen. Delar av befintlig väg kan då användas som lokalväg och till och med rivas söder ut från Brodderud. Denna korridor förordas av Motormännens Lokalklubb Skaraborg.

Motormännens argument bygger på trafiksäkerhet. Avståndet till bostadsbebyggelse blir längre. Korsningar i plan tas bort. När ny väg byggs kan man undvika grunda diken och flacka sluttningar. Det finns idag ett stort antal vägar och fastigheter som ansluter till E 20. Här förekommer risk för korsnings- och upphinnandeolyckor. Idag blandas flera trafikslag – lastbilstrafik, motorredskap och oskyddade trafikanter med huvuddelen personbilstrafik. Tunga fordon ökar med en femtedel per år.

Grön korridor ställer till minst problem under byggtiden, då hänsyn inte hela tiden måste tas till trafiken på vägen. Trafikosäkerheten är stor vid pågående byggnationer, långa köer uppstår och trafikanterna blir stressade. Det finns risk för vägarbetarnas säkerhet. Byggnationen borde också gå snabbare. Byggstarten är beräknad till 2020 med öppning 2022/2023. Det är lång tid att vänta, då denna väg betyder mycket för trafiken mellan Stockholm och Göteborg.

Ulla-Britt Hagström

ordförande Motormännens Lokalklubb Skaraborg

Motormännens Lokalklubb Skaraborg hade förmånen att kunna förlägga sitt styrelsemöte till Mariestad och delta vid samrådet om E 20:s nya byggnation. Äntligen ska E 20 byggas om och bli mötesfri 2+2-väg med planfria korsningar och trafikplatser. Det gavs en gedigen information från Trafikverket. Många hänsyn ska tas: kulturlandskap, landsbygd, skogsområden, naturvård, våtmark, djurliv, bostadsnära områden, bullerpåverkan, påfarter och annat. Det gäller också att prognostisera trafikmängd och restidspåverkan.

Tre korridorer där alla har en sträckning av 16 kilometer diskuterades. Blå korridoren följer befintlig väg, viker av och går parallellt för att sedan ansluta igen. Nya av- och påfartsramper anläggs. Vissa befintliga delar kommer att nyttjas som lokalväg och med GC-väg för cykel. Röd korridor är liknande med skillnaden att två korridorer finns redovisade söder om Hasslerör.

Grön korridor viker av österut efter Ullervad och går sedan i ny sträckning hela vägen. Delar av befintlig väg kan då användas som lokalväg och till och med rivas söder ut från Brodderud. Denna korridor förordas av Motormännens Lokalklubb Skaraborg.

Motormännens argument bygger på trafiksäkerhet. Avståndet till bostadsbebyggelse blir längre. Korsningar i plan tas bort. När ny väg byggs kan man undvika grunda diken och flacka sluttningar. Det finns idag ett stort antal vägar och fastigheter som ansluter till E 20. Här förekommer risk för korsnings- och upphinnandeolyckor. Idag blandas flera trafikslag – lastbilstrafik, motorredskap och oskyddade trafikanter med huvuddelen personbilstrafik. Tunga fordon ökar med en femtedel per år.

Grön korridor ställer till minst problem under byggtiden, då hänsyn inte hela tiden måste tas till trafiken på vägen. Trafikosäkerheten är stor vid pågående byggnationer, långa köer uppstår och trafikanterna blir stressade. Det finns risk för vägarbetarnas säkerhet. Byggnationen borde också gå snabbare. Byggstarten är beräknad till 2020 med öppning 2022/2023. Det är lång tid att vänta, då denna väg betyder mycket för trafiken mellan Stockholm och Göteborg.

Ulla-Britt Hagström

ordförande Motormännens Lokalklubb Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.