31 aug 2016 06:00

31 aug 2016 06:00

Fritt resande från 70 år är inte möjligt

Gratis kollektivtrafik:

Replik till Bengt Sjökvist med flera om gratis kollektivtrafik.

Under sommaren hade Bengt Sjökvist (PRO) en insändare där förslaget om att sänka åldern för pensionärer att åka gratis från dagens 75 år till 70 år fördes fram. Tyvärr tappades insändaren bort under den pågående Almedalsveckan och svaret blev fördröjt, tack för påminnelsen!

2007 infördes kostnadsfritt resande med Västtrafiks utbud av resor i allmän kollektivtrafik inom Skövde kommun från att man fyller 75 år. Skövde kommun täcker intäktsbortfall och den administrationskostnad samt trafikkostnad som denna trafik genererar för Västtrafik.

Frågan om att eventuellt sänka åldern har sedan 2007 varit uppe till politisk behandling i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen vid flera tillfällen, dock har beslutande instans valt att hålla fast vid 75 års ålder. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen, kommunerna har dock möjlighet att göra tillköp av trafik inom vissa beslutade gränser. När det gäller kommunernas möjlighet att göra tillköp av kostnadsfritt resande för äldre finns tre olika valmöjligheter:

• Från den dag man fyller 75 år under hela dygnet inom kommunen

• Från den dag man fyller 65 år under endast lågtrafik (d.v.s. ej morgon och eftermiddag) inom kommunen

• Från den dag man fyller 65 år under hela dygnet inom kommunen

PRO föreslår fritt resande från 70 års ålder, detta är inte möjligt inom Västra Götalandsregionen med dess nuvarande tillköpsregler.

För Skövde kommun är det viktigt att erbjudandet gäller under hela dygnet, inte minst för att man som resande ska kunna nå vårdinrättningar. Kostnaden för dagens fria resande från 75 år kommer i år att överstiga de 1 670 000 kronor som finns i budget och alla kostnadsökningar måste ställas mot andra satsningar på kollektivtrafiken. Skövde har en positiv resandeutveckling i framförallt stadstrafiken och kommunen för regelbunden diskussion med Västtrafik kring kollektivtrafikens utveckling i staden och i kommunen. Oftast i samsyn men inte alltid. Västra Götalandsregionens som kommunens resurser är begränsade och med det följer prioriteringar. Arbetspendling i de viktiga stråken har högsta prioritet liksom att knyta samman centrum med kommunens handelsområden.

Under de senaste åren har också stora ekonomiska satsningar gjorts för att förbättra tillgänglighetsanpassningen av inte minst hållplatser, detta arbete fortsätter. Kollektivtrafiken ska omfatta så många som möjligt och då är detta en högt prioriterad fråga också ekonomiskt. Det är också hög politisk prioritet på att knyta samman gång- och cykelfrågor med kollektivtrafik, detta kommer att vara en del i den kommande cykelstrategi som kommunen just nu tar fram.

Skövde kommun följer noga resandeutveckling, inget är hugget i sten för all framtid. För närvarande finns dock inga resurser avsatta i budget 2017–2019 för att sänka åldern för kostnadsfritt resande. Varje kommunal satsning på kollektivtrafik ska ställas i relation till var den får bäst effekt och nytta.

Leif Walterum (C)

kommunalråd Skövde

Replik till Bengt Sjökvist med flera om gratis kollektivtrafik.

Under sommaren hade Bengt Sjökvist (PRO) en insändare där förslaget om att sänka åldern för pensionärer att åka gratis från dagens 75 år till 70 år fördes fram. Tyvärr tappades insändaren bort under den pågående Almedalsveckan och svaret blev fördröjt, tack för påminnelsen!

2007 infördes kostnadsfritt resande med Västtrafiks utbud av resor i allmän kollektivtrafik inom Skövde kommun från att man fyller 75 år. Skövde kommun täcker intäktsbortfall och den administrationskostnad samt trafikkostnad som denna trafik genererar för Västtrafik.

Frågan om att eventuellt sänka åldern har sedan 2007 varit uppe till politisk behandling i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen vid flera tillfällen, dock har beslutande instans valt att hålla fast vid 75 års ålder. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen, kommunerna har dock möjlighet att göra tillköp av trafik inom vissa beslutade gränser. När det gäller kommunernas möjlighet att göra tillköp av kostnadsfritt resande för äldre finns tre olika valmöjligheter:

• Från den dag man fyller 75 år under hela dygnet inom kommunen

• Från den dag man fyller 65 år under endast lågtrafik (d.v.s. ej morgon och eftermiddag) inom kommunen

• Från den dag man fyller 65 år under hela dygnet inom kommunen

PRO föreslår fritt resande från 70 års ålder, detta är inte möjligt inom Västra Götalandsregionen med dess nuvarande tillköpsregler.

För Skövde kommun är det viktigt att erbjudandet gäller under hela dygnet, inte minst för att man som resande ska kunna nå vårdinrättningar. Kostnaden för dagens fria resande från 75 år kommer i år att överstiga de 1 670 000 kronor som finns i budget och alla kostnadsökningar måste ställas mot andra satsningar på kollektivtrafiken. Skövde har en positiv resandeutveckling i framförallt stadstrafiken och kommunen för regelbunden diskussion med Västtrafik kring kollektivtrafikens utveckling i staden och i kommunen. Oftast i samsyn men inte alltid. Västra Götalandsregionens som kommunens resurser är begränsade och med det följer prioriteringar. Arbetspendling i de viktiga stråken har högsta prioritet liksom att knyta samman centrum med kommunens handelsområden.

Under de senaste åren har också stora ekonomiska satsningar gjorts för att förbättra tillgänglighetsanpassningen av inte minst hållplatser, detta arbete fortsätter. Kollektivtrafiken ska omfatta så många som möjligt och då är detta en högt prioriterad fråga också ekonomiskt. Det är också hög politisk prioritet på att knyta samman gång- och cykelfrågor med kollektivtrafik, detta kommer att vara en del i den kommande cykelstrategi som kommunen just nu tar fram.

Skövde kommun följer noga resandeutveckling, inget är hugget i sten för all framtid. För närvarande finns dock inga resurser avsatta i budget 2017–2019 för att sänka åldern för kostnadsfritt resande. Varje kommunal satsning på kollektivtrafik ska ställas i relation till var den får bäst effekt och nytta.

Leif Walterum (C)

kommunalråd Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.