09 sep 2016 06:00

09 sep 2016 06:00

Utvecklingsstörda är fångade i fattigdom

DEBATT

2014 genomförde FUB – Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning – en rapport ”Fångad i fattigdom”, som visade hur dålig ekonomi många personer med utvecklingsstörning har.

Två år senare verkar den bli ännu sämre. Förutom låg inkomst hela livet så betalar man högre skatt än löntagare och ålderspensionärer, och de som har garantipension, men är oförändrad för dem som har aktivitetsersättning eller sjukersättning. Dessutom har de ofta högre hyror med sämre ersättning genom det statliga bostadstillägget från Försäkringskassan. Som god man kan jag bekräfta att så är fallet.

LSS har betytt mycket för våra medlemmar genom att erbjuda lika levnadsvillkor och full gemenskap i samhällslivet. Tyvärr måste jag konstatera att en restriktiv tillämpning av lagen och genom en negativ rättspraxis har lagen blivit uddlös och den enskildes rätt till inflytande och medbestämmande har tagits bort. Varför anser man att personer med utvecklingsstörning ska nöja sig med en sämre livssituation än andra, trots den rättighetslagstiftning som finns och de konventioner som Sverige har antagit? En rejäl skärpning av lagstiftningen är nu den enda vägen för att återupprepa syftet med lagen. Samtidigt behöver tillsynen skärpas.

Assistansreformen visade vägen för ett mer jämlikt Sverige, där personer med omfattande funktionsnedsättning gavs möjlighet till ökad självständighet och delaktighet. De senaste årens rättspraxis har inneburit att många personer har blivit av med sin personliga assistans eller fått den minskad. Min slutsats är att personlig assistans idag ges till människor som har behov av detta stöd och att ordet kostnadsökning tyvärr ofta används utifrån den felaktiga föreställningen att det betalas ut mer assistansersättning än vad människor med omfattande funktionsnedsättning behöver, när det troligen är tvärtom. Dagligen påminns vi i media och genom personliga vittnesbörd om hur svårt många människor med utvecklingsstörning upplever sitt dagliga liv. Förutsättningen för ett gott, fullvärdigt och meningsfullt liv ifrågasätts genom nedskärningar och begränsningar. Det kommunala självstyret, myndighetsutövning och domstolarnas autonomi får varken motivera eller resultera i att en rättighetslagstiftning åsidosätts.

Nu pågår en översyn av assistansersättning och insatser enligt LSS. Det finns ett uttalat syfte att regeringen vill bevara och stärka LSS. Men det behövs en kontroll över kostnaderna för ersättningen. LSS ska återupprättas så att tillämpningen av lagen är i enlighet med de ursprungliga intentionerna. FUB kommer att övervaka och bevaka att den goda föresatsen fullföljs och att resultatet av utredningen förses med bra argument inför nästa val.

Björn Rubenson (KD), ordförande för FUB i Hjo, Tibro och Karlsborg

Två år senare verkar den bli ännu sämre. Förutom låg inkomst hela livet så betalar man högre skatt än löntagare och ålderspensionärer, och de som har garantipension, men är oförändrad för dem som har aktivitetsersättning eller sjukersättning. Dessutom har de ofta högre hyror med sämre ersättning genom det statliga bostadstillägget från Försäkringskassan. Som god man kan jag bekräfta att så är fallet.

LSS har betytt mycket för våra medlemmar genom att erbjuda lika levnadsvillkor och full gemenskap i samhällslivet. Tyvärr måste jag konstatera att en restriktiv tillämpning av lagen och genom en negativ rättspraxis har lagen blivit uddlös och den enskildes rätt till inflytande och medbestämmande har tagits bort. Varför anser man att personer med utvecklingsstörning ska nöja sig med en sämre livssituation än andra, trots den rättighetslagstiftning som finns och de konventioner som Sverige har antagit? En rejäl skärpning av lagstiftningen är nu den enda vägen för att återupprepa syftet med lagen. Samtidigt behöver tillsynen skärpas.

Assistansreformen visade vägen för ett mer jämlikt Sverige, där personer med omfattande funktionsnedsättning gavs möjlighet till ökad självständighet och delaktighet. De senaste årens rättspraxis har inneburit att många personer har blivit av med sin personliga assistans eller fått den minskad. Min slutsats är att personlig assistans idag ges till människor som har behov av detta stöd och att ordet kostnadsökning tyvärr ofta används utifrån den felaktiga föreställningen att det betalas ut mer assistansersättning än vad människor med omfattande funktionsnedsättning behöver, när det troligen är tvärtom. Dagligen påminns vi i media och genom personliga vittnesbörd om hur svårt många människor med utvecklingsstörning upplever sitt dagliga liv. Förutsättningen för ett gott, fullvärdigt och meningsfullt liv ifrågasätts genom nedskärningar och begränsningar. Det kommunala självstyret, myndighetsutövning och domstolarnas autonomi får varken motivera eller resultera i att en rättighetslagstiftning åsidosätts.

Nu pågår en översyn av assistansersättning och insatser enligt LSS. Det finns ett uttalat syfte att regeringen vill bevara och stärka LSS. Men det behövs en kontroll över kostnaderna för ersättningen. LSS ska återupprättas så att tillämpningen av lagen är i enlighet med de ursprungliga intentionerna. FUB kommer att övervaka och bevaka att den goda föresatsen fullföljs och att resultatet av utredningen förses med bra argument inför nästa val.

Björn Rubenson (KD), ordförande för FUB i Hjo, Tibro och Karlsborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.