05 okt 2016 06:00

05 okt 2016 06:00

Miljön är den stora vinnaren

Vindkraftverk:

Vallebygdens Vind AB har ansökt om att uppföra sex stycken vindkraftverk vid Ljungstorp på Sydbillingen. Ansökan avslogs av Mark- och miljödomstolen (MÖD). Mark- och miljööverdomstolen gav inte prövningstillstånd.

Västergötlands Ornitologiska Förening (VgOF) är en regional förening av Sveriges Ornitologiska Förening – Birdlife Sverige (SOF). VgOF har bl.a. till ändamål att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan i Västergötland. SOF och dess regionalföreningar har nära kontakt med de zoologiska institutionerna vid våra universitet. VgOF är huvudman för Hornborgasjöns fältstation som sedan decennier räknar rastande och häckande fåglar i och vid sjön.

Hornborgasjön är en viktig lokal för häckande fåglar och än viktigare för rastande fåglar. Nyligen räknades där mer än 58 000 simfåglar och vadare, 12 000 tranor och 42 havsörnar. Antalet simfåglar är lägre under våren, medan antalet tranor är betydligt fler. Totalt omkring 30 000 beräknas då rasta vid sjön. Antalet mindre fåglar är mångfalt större men mycket svårt att beräkna. Hornborgasjön är viktig för fågelfaunan även utanför Europas gränser. Sverige har enligt en internationell konvention åtagit sig att skydda sjöns fågelliv.

Det är väl etablerat att vindkraftverk dödar fåglar. Detta gäller främst rovfåglar och i synnerhet örnar. Enligt miljöbalken ska ansökan om ingrepp i vår natur innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. VgOF har från början framhållit det direkt olämpliga i att anlägga en vindkraftpark inom Nordbillingens område. Detta har ignorerats av såväl Vallebygdens Vind som Skara kommun. Till exempel Vattenfall kontaktar ofta ornitologerna i ett tidigt skede, vilket kan leda till radikala förändringar av vindkraftparkernas planering. På så sätt kan onödig kapitalförstöring undvikas.

Det är känt sedan 1940-talet att flyttfåglar sträcker över Nordbillingens platå. Dessutom förekommer på hösten att tranor flyger över Billingen för att söka föda öster om berget.

Vallebygdens Vinds sträckstudier är otillräckliga och genomförda med bristande metodik. Vid Vänern och norra Skaraborg finns mer än 150 havsörnar som periodvis söker sig till Hornborgasjön. Förolyckade större fåglar kommer att dra till sig örn som i sin tur riskerar att dödas.

MÖD och överdomstolen har tolkat inlämnade handlingar enligt lagstiftning beslutad av Sveriges riksdag. Ljungstorp är inte någon lämplig plats för vindkraftverk. Det är lätt att finna en lämplig ersättningslokal. Den biologiska mångfalden är viktig för vår miljö. Den är vinnare i detta ärende.

Göran Mellbring

ordförande i Västergötlands Ornitologiska förening

Vallebygdens Vind AB har ansökt om att uppföra sex stycken vindkraftverk vid Ljungstorp på Sydbillingen. Ansökan avslogs av Mark- och miljödomstolen (MÖD). Mark- och miljööverdomstolen gav inte prövningstillstånd.

Västergötlands Ornitologiska Förening (VgOF) är en regional förening av Sveriges Ornitologiska Förening – Birdlife Sverige (SOF). VgOF har bl.a. till ändamål att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan i Västergötland. SOF och dess regionalföreningar har nära kontakt med de zoologiska institutionerna vid våra universitet. VgOF är huvudman för Hornborgasjöns fältstation som sedan decennier räknar rastande och häckande fåglar i och vid sjön.

Hornborgasjön är en viktig lokal för häckande fåglar och än viktigare för rastande fåglar. Nyligen räknades där mer än 58 000 simfåglar och vadare, 12 000 tranor och 42 havsörnar. Antalet simfåglar är lägre under våren, medan antalet tranor är betydligt fler. Totalt omkring 30 000 beräknas då rasta vid sjön. Antalet mindre fåglar är mångfalt större men mycket svårt att beräkna. Hornborgasjön är viktig för fågelfaunan även utanför Europas gränser. Sverige har enligt en internationell konvention åtagit sig att skydda sjöns fågelliv.

Det är väl etablerat att vindkraftverk dödar fåglar. Detta gäller främst rovfåglar och i synnerhet örnar. Enligt miljöbalken ska ansökan om ingrepp i vår natur innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. VgOF har från början framhållit det direkt olämpliga i att anlägga en vindkraftpark inom Nordbillingens område. Detta har ignorerats av såväl Vallebygdens Vind som Skara kommun. Till exempel Vattenfall kontaktar ofta ornitologerna i ett tidigt skede, vilket kan leda till radikala förändringar av vindkraftparkernas planering. På så sätt kan onödig kapitalförstöring undvikas.

Det är känt sedan 1940-talet att flyttfåglar sträcker över Nordbillingens platå. Dessutom förekommer på hösten att tranor flyger över Billingen för att söka föda öster om berget.

Vallebygdens Vinds sträckstudier är otillräckliga och genomförda med bristande metodik. Vid Vänern och norra Skaraborg finns mer än 150 havsörnar som periodvis söker sig till Hornborgasjön. Förolyckade större fåglar kommer att dra till sig örn som i sin tur riskerar att dödas.

MÖD och överdomstolen har tolkat inlämnade handlingar enligt lagstiftning beslutad av Sveriges riksdag. Ljungstorp är inte någon lämplig plats för vindkraftverk. Det är lätt att finna en lämplig ersättningslokal. Den biologiska mångfalden är viktig för vår miljö. Den är vinnare i detta ärende.

Göran Mellbring

ordförande i Västergötlands Ornitologiska förening

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.