05 maj 2014 20:51

07 jan 2015 09:55

Kritik mot socialtjänsten

Falköpings kommun får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Kritiken rör hanteringen av ett barnärende vid socialtjänsten.

Ursprunget är att en förälder framfört klagomål och beskriver att denne upplever sig tvingad att ta emot bistånd från socialtjänsten och att tystnadsplikten inte följs. Den klagande ifrågasätter också att socialtjänsten kommer på oanmälda hembesök.

Efter att Ivo nu har granskat ärendet konstaterar man sammanfattningsvis att det finns stora brister i handläggningen. ”Bristerna har medfört att barnens bästa inte har beaktats och att handläggningen inte har skett på ett rättssäkert sätt”, skriver man i sitt utlåtande.

Falköpings kommun får nu i uppdrag att vidta flertalet åtgärder. Bland annat rör det sig om att säkerställa att dokumentation förs på ett rättssäkert sätt, att insatser enligt SoL beviljas efter samtycke frånberörda parter och att åtgärder i barnärenden utgår från det enskilda barnets bästa.

Redovisning av vidtagna åtgärder samt tidsplan för genomförande ska lämnas senast 16 juni.

Ursprunget är att en förälder framfört klagomål och beskriver att denne upplever sig tvingad att ta emot bistånd från socialtjänsten och att tystnadsplikten inte följs. Den klagande ifrågasätter också att socialtjänsten kommer på oanmälda hembesök.

Efter att Ivo nu har granskat ärendet konstaterar man sammanfattningsvis att det finns stora brister i handläggningen. ”Bristerna har medfört att barnens bästa inte har beaktats och att handläggningen inte har skett på ett rättssäkert sätt”, skriver man i sitt utlåtande.

Falköpings kommun får nu i uppdrag att vidta flertalet åtgärder. Bland annat rör det sig om att säkerställa att dokumentation förs på ett rättssäkert sätt, att insatser enligt SoL beviljas efter samtycke frånberörda parter och att åtgärder i barnärenden utgår från det enskilda barnets bästa.

Redovisning av vidtagna åtgärder samt tidsplan för genomförande ska lämnas senast 16 juni.