07 okt 2014 10:44

07 jan 2015 10:01

Trafikverket åtgärdar inte buller

FALKÖPING: Efter bullerberäkningar på Järnvägsgatan

Trafikverket kommer inte att göra några åtgärder för att begränsa bullerstörningarna från järnvägen vid Järnvägsgatan.

Det säger Trafikverkets utredare Jesper Lindgren, som beräknat bullernivåerna vid fasaderna i de aktuella hyreshusen. Miljösamverkan östra Skaraborg har begärt beräkningarna efter klagomål från boende vid fastigheterna Kronhjorten 22 och Kronhjorten 4.

I måndags kom svaren som visar att värdena vid fasaden ligger på 62–65 dBA (decibel). Över 100 lägenheter i området berörs av bullernivåerna där påverkan ökar ju högre upp i huset man bor.

Trafikverkets beräkningar visar att maxvärdena ligger på över 80 dbA i samtliga fem fastigheter.

Enligt Trafikverkets svar till Mös arbetar Trafikverket med ett åtgärdsprogram som erbjuder fasadåtgärder vid fastigheter där bullervärdena med stängda fönster är över 40 dbA.

Från de beräknande värdena drar man dock ifrån 30 dBA (vilket anses motsvara ytterväggen) och därmed kommer fastigheterna i Falköping under gränsen för när bulleråtgärder som fönsterbyte och tilläggsrutor kan bli aktuella.

Trafikverkets Jesper Lindgren säger till SLA att i det här fallet ligger de beräknade värdena med marginal under gränsvärdena. Trafikverket planerar därför inga åtgärder.

Han bedömer inte heller att utökning av godstrafiken kommer att öka till ökade bullernivåerna.

Miljösamverkan östra Skaraborg kommer nu att granska resultatet av bullerberäkningarna och besluta om eventuella åtgärder.

Det säger Trafikverkets utredare Jesper Lindgren, som beräknat bullernivåerna vid fasaderna i de aktuella hyreshusen. Miljösamverkan östra Skaraborg har begärt beräkningarna efter klagomål från boende vid fastigheterna Kronhjorten 22 och Kronhjorten 4.

I måndags kom svaren som visar att värdena vid fasaden ligger på 62–65 dBA (decibel). Över 100 lägenheter i området berörs av bullernivåerna där påverkan ökar ju högre upp i huset man bor.

Trafikverkets beräkningar visar att maxvärdena ligger på över 80 dbA i samtliga fem fastigheter.

Enligt Trafikverkets svar till Mös arbetar Trafikverket med ett åtgärdsprogram som erbjuder fasadåtgärder vid fastigheter där bullervärdena med stängda fönster är över 40 dbA.

Från de beräknande värdena drar man dock ifrån 30 dBA (vilket anses motsvara ytterväggen) och därmed kommer fastigheterna i Falköping under gränsen för när bulleråtgärder som fönsterbyte och tilläggsrutor kan bli aktuella.

Trafikverkets Jesper Lindgren säger till SLA att i det här fallet ligger de beräknade värdena med marginal under gränsvärdena. Trafikverket planerar därför inga åtgärder.

Han bedömer inte heller att utökning av godstrafiken kommer att öka till ökade bullernivåerna.

Miljösamverkan östra Skaraborg kommer nu att granska resultatet av bullerberäkningarna och besluta om eventuella åtgärder.