13 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:17

Skolinspektionen kräver åtgärder

En grundskola i Falköping får på en rad punkter hård kritik av Skolinspektionen. Detta efter att myndigheten utrett en anmälan från föräldrarna till ett barn med särskilda behov.

Den utredning som Skolinspektionen nu avslutat gäller händelser under läsåren 2012/13 och 2013/14.

Grunden för granskningen var en anmälan från föräldrarna till en elev på en grundskola i Falköpings kommun.

Föräldrarna menade att deras barn, som har en funktionsnedsättning och är utåtagerande, har en besvärlig skolsituation och inte fått det stöd det behöver och har rätt till för att klara sin skolvardag.

Extra resurser

Skolinspektionen har utrett om Falköpings kommun, som huvudman för skolan, följt bestämmelserna i skollagen om elevs rätt till särskilt stöd.

Kommunen säger i sitt yttrande att eleven går i en klass där skolledningen tillsatt extra resurser för att säkerställa att elevernas studiemiljö präglas av trygghet och studiero.

Man säger vidare att de åtgärder som vidtagits har riktats mot hela gruppen och inte särskilt gentemot den aktuella eleven.

Åtgärdsprogram

Efter en incident på skolan beslutade skolans rektor att en kartläggning av elevens skolsituation skulle göras. Kartläggningen visade bland annat att eleven var i behov av struktur och av särskilt stöd.

Ett åtgärdsprogram upprättades för eleven och skolans personal vidtog åtgärder för att ge stöd när eleven skulle påbörja uppgifter.

Brutit mot lagen

Skolinspektionen har, efter att ha hört båda parter, kommit fram till att skolan brutit mot skollagens bestämmelser om beslut om åtgärdsprogram och enskild undervisning, samt om bestämmelserna om att följa upp och utvärdera åtgärdsprogrammet.

Myndigheten har granskat det upprättade åtgärdsprogrammet och konstaterar att det där inte framgår att eleven fått enskild undervisning, vilket det enligt inspektionen borde gjort.

”Om det särskilda stödet innebär att eleven får enskild undervisning får rektorn inte delegera sin beslutanderätt till någon annan såsom skett i detta fall. Det innebär att åtgärdsprogrammet borde ha beslutats av rektorn”, skriver inspektionen i sitt beslut.

Ingen uppföljning

Myndigheten menar också att den uppföljning och utvärdering som planerats i åtgärdsprogrammet inte framstår som tillräckligt regelbunden och systematisk. ”Någon uppföljning eller utvärdering av åtgärdsprogrammet har inte heller skett i tidsrymden mellan upprättandet av programmet och Falköpings kommuns yttrande i ärendet”, skriver man i beslutet.

Krav på åtgärder

Skolinspektionen har nu beslutat att förelägga Falköpings kommun att före den 16 januari vidta åtgärder så att elevens rätt till särskilt stöd tillgodoses.

Skolans rektor ska se till att elevens åtgärdsprogram följs upp och att insatserna utvärderas och dessutom fatta beslut om enskild undervisning för eleven.

Den utredning som Skolinspektionen nu avslutat gäller händelser under läsåren 2012/13 och 2013/14.

Grunden för granskningen var en anmälan från föräldrarna till en elev på en grundskola i Falköpings kommun.

Föräldrarna menade att deras barn, som har en funktionsnedsättning och är utåtagerande, har en besvärlig skolsituation och inte fått det stöd det behöver och har rätt till för att klara sin skolvardag.

Extra resurser

Skolinspektionen har utrett om Falköpings kommun, som huvudman för skolan, följt bestämmelserna i skollagen om elevs rätt till särskilt stöd.

Kommunen säger i sitt yttrande att eleven går i en klass där skolledningen tillsatt extra resurser för att säkerställa att elevernas studiemiljö präglas av trygghet och studiero.

Man säger vidare att de åtgärder som vidtagits har riktats mot hela gruppen och inte särskilt gentemot den aktuella eleven.

Åtgärdsprogram

Efter en incident på skolan beslutade skolans rektor att en kartläggning av elevens skolsituation skulle göras. Kartläggningen visade bland annat att eleven var i behov av struktur och av särskilt stöd.

Ett åtgärdsprogram upprättades för eleven och skolans personal vidtog åtgärder för att ge stöd när eleven skulle påbörja uppgifter.

Brutit mot lagen

Skolinspektionen har, efter att ha hört båda parter, kommit fram till att skolan brutit mot skollagens bestämmelser om beslut om åtgärdsprogram och enskild undervisning, samt om bestämmelserna om att följa upp och utvärdera åtgärdsprogrammet.

Myndigheten har granskat det upprättade åtgärdsprogrammet och konstaterar att det där inte framgår att eleven fått enskild undervisning, vilket det enligt inspektionen borde gjort.

”Om det särskilda stödet innebär att eleven får enskild undervisning får rektorn inte delegera sin beslutanderätt till någon annan såsom skett i detta fall. Det innebär att åtgärdsprogrammet borde ha beslutats av rektorn”, skriver inspektionen i sitt beslut.

Ingen uppföljning

Myndigheten menar också att den uppföljning och utvärdering som planerats i åtgärdsprogrammet inte framstår som tillräckligt regelbunden och systematisk. ”Någon uppföljning eller utvärdering av åtgärdsprogrammet har inte heller skett i tidsrymden mellan upprättandet av programmet och Falköpings kommuns yttrande i ärendet”, skriver man i beslutet.

Krav på åtgärder

Skolinspektionen har nu beslutat att förelägga Falköpings kommun att före den 16 januari vidta åtgärder så att elevens rätt till särskilt stöd tillgodoses.

Skolans rektor ska se till att elevens åtgärdsprogram följs upp och att insatserna utvärderas och dessutom fatta beslut om enskild undervisning för eleven.