17 feb 2015 06:00

17 feb 2015 06:00

Tolvvåningshus på gång i centrum?

Nu vill politikerna att Falköping ska växa på höjden. Centrum kan få två tolvvåningshus vid Ållebergsvägen-Petter Ryttnings väg. Det är kvarteret Diamanten som just nu är ute på samråd.

Detaljplanen möjliggör 80 nya lägenheter med en genomsnittlig yta av 70 kvadratmeter. Flera utformningsförslag finns där den högsta tillåtna byggnadshöjden är tolv våningar. Målet är att också att skapa en innergård och att bevara grönområdet i den södra delen i kvarteret.

I dag finns två byggnader i området. En har fungerat som verkstadslokal för Ållebergsgymnasiet, den andra är kontorsbyggnad. Resten utgörs av 30 parkeringsplatser och oexploaterad mark.

Det var när översiktsplanen för centrum kom 2008 ändrades den tidigare inriktningen från småindustriändamål till bostadsändamål.

Höjdskillnad

Eftersom området har höjdskillnader så kommer delar av bottenvåningarna att kunna använda för kontor eller andra verksamheter som restauranger eller butiker. Men nivåskillnader ställer också ökade krav på dränering, vilket kräver dubbla dräneringsledningar.

I detaljplanen anges att det är viktigt att tillräckliga parkeringsplatser för verksamheter anläggs.

Men kommer tolvvåningshuset att skugga omkringliggande byggnader? Enligt planen så ska alla omkringliggande byggnader ha minst fem soltimmar mellan 09-17 vid vår- och höstdagjämning.

Sänkt hastighet

För att dämpa trafikbullret i området så planerar kommunen för att dels ändra vägbeläggningen och dels att sänka hastigheten från 50 till 40 kilometer i timman på gatorna.

För fyra år sedan sanerades marken inom fastigheten och rapporten visar att föroreningshalten är låg.

Samrådstiden startar 13 februari och avslutas 9 mars. Den som har synpunkter på detaljplanen kan lämna dem till samhällsbyggnadskontoret eller med fördel vara med på samrådsmötet som kommer att hållas i stadshuset den 25 februari.

Detaljplanen möjliggör 80 nya lägenheter med en genomsnittlig yta av 70 kvadratmeter. Flera utformningsförslag finns där den högsta tillåtna byggnadshöjden är tolv våningar. Målet är att också att skapa en innergård och att bevara grönområdet i den södra delen i kvarteret.

I dag finns två byggnader i området. En har fungerat som verkstadslokal för Ållebergsgymnasiet, den andra är kontorsbyggnad. Resten utgörs av 30 parkeringsplatser och oexploaterad mark.

Det var när översiktsplanen för centrum kom 2008 ändrades den tidigare inriktningen från småindustriändamål till bostadsändamål.

Höjdskillnad

Eftersom området har höjdskillnader så kommer delar av bottenvåningarna att kunna använda för kontor eller andra verksamheter som restauranger eller butiker. Men nivåskillnader ställer också ökade krav på dränering, vilket kräver dubbla dräneringsledningar.

I detaljplanen anges att det är viktigt att tillräckliga parkeringsplatser för verksamheter anläggs.

Men kommer tolvvåningshuset att skugga omkringliggande byggnader? Enligt planen så ska alla omkringliggande byggnader ha minst fem soltimmar mellan 09-17 vid vår- och höstdagjämning.

Sänkt hastighet

För att dämpa trafikbullret i området så planerar kommunen för att dels ändra vägbeläggningen och dels att sänka hastigheten från 50 till 40 kilometer i timman på gatorna.

För fyra år sedan sanerades marken inom fastigheten och rapporten visar att föroreningshalten är låg.

Samrådstiden startar 13 februari och avslutas 9 mars. Den som har synpunkter på detaljplanen kan lämna dem till samhällsbyggnadskontoret eller med fördel vara med på samrådsmötet som kommer att hållas i stadshuset den 25 februari.