29 apr 2015 06:00

29 apr 2015 06:00

Grönt ljus för skolorna i Falköping

Skolinspektionen ger nu Falköpings skolor godkänt betyg. Myndigheten anser att kommunen åtgärdat de brister som upptäcktes vid fjolårets granskning.

Vid tillsynen under 2014 genomlyste Skolinspektionen hela verksamheten i Falköpings kommuns grundskolor, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, förskolor, fritidshem och vuxenutbildning.

Krav på åtgärder

Myndigheten undersökte bland annat om verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande att nå de nationella målen och om kommunen uppfyller skollagens krav på verksamheten.

I december i fjol utmynnade granskningen i fyra separata beslut med krav på förbättringsåtgärder.

Generellt för hela den kommunala skolverksamheten krävdes åtgärder för uppföljning och utveckling av utbildningen samt erbjudande av utbildning.

I besluten gällande förskolorna och fritidshemmen fick kommunen ett föreläggande om att vidta åtgärder för utveckling och lärande samt erbjudande av utbildning.

För fritidshemsverksamheten krävdes även förbättringar vad gäller pedagogiskt ledarskap, utvecklingen av utbildningen och gruppsammansättningens lämplighet.

Trygghet och studiero

Den kommunala vuxenutbildningen kritiserades bland annat för brister vad gäller trygghet och studiero, bedömning och betygssättning samt pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen.

I mars redovisade kommunen de åtgärder man vidtagit och kommer att vidta i anledning av granskningen. Skolinspektionen har nu beslutat att ge Falköping godkänt då man anser att bristerna har avhjälpts.

Vid tillsynen under 2014 genomlyste Skolinspektionen hela verksamheten i Falköpings kommuns grundskolor, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, förskolor, fritidshem och vuxenutbildning.

Krav på åtgärder

Myndigheten undersökte bland annat om verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande att nå de nationella målen och om kommunen uppfyller skollagens krav på verksamheten.

I december i fjol utmynnade granskningen i fyra separata beslut med krav på förbättringsåtgärder.

Generellt för hela den kommunala skolverksamheten krävdes åtgärder för uppföljning och utveckling av utbildningen samt erbjudande av utbildning.

I besluten gällande förskolorna och fritidshemmen fick kommunen ett föreläggande om att vidta åtgärder för utveckling och lärande samt erbjudande av utbildning.

För fritidshemsverksamheten krävdes även förbättringar vad gäller pedagogiskt ledarskap, utvecklingen av utbildningen och gruppsammansättningens lämplighet.

Trygghet och studiero

Den kommunala vuxenutbildningen kritiserades bland annat för brister vad gäller trygghet och studiero, bedömning och betygssättning samt pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen.

I mars redovisade kommunen de åtgärder man vidtagit och kommer att vidta i anledning av granskningen. Skolinspektionen har nu beslutat att ge Falköping godkänt då man anser att bristerna har avhjälpts.