10 sep 2015 16:30

10 sep 2015 16:39

Ostlager ersätter silo

Detaljplan för Mejeriets nya lokaler är ute på granskning

Ett tolv meter högt ostlager byggs inte på en dag, men nu är Falköpings mejeri ett steg närmare byggstart. Detaljplanen är ute på granskning och sista dag för att komma med synpunkter är den 18 september.

Annars kan rätten att överklaga förloras, upplyser kommunen i handlingarna. Mejeriet ska byggas ut och området som är aktuellt för tillbyggnad ligger mellan Bangatan, Odengatan, Parkgatan och Trädgårdsgatan.

Det handlar också om två nya tillfartsvägar för tung trafik i direkt anslutning till Bangatan. Detta för att avlasta Balderstensgatan dit lastbilar nu är hänvisade.

”Höjden är inget problem”

Eftersom utbyggnaden är platsen för Lantmännens silo som revs ifjol så är höjden inget problem, enligt kommunen.

Tvärtom, färre personer i omgivningarna kommer att få siktlinjer rakt in mot mejeriområdet och då minskar också störningen från transporterna.

Fler transporter

I förslaget väntas nämligen transporterna öka med tio lastbilar per dygn vilket innebär att 45 lastbilar kommer till och från anläggningen varje dag.

Men bullernivån för bostäder i närheten bedöms ändå understigas. Mejeriet ska redan i år genomföra flera bullersänkande åtgärder.

I förslaget behöver allén på Frejagatan tas ner, trots att de är biotopskyddade. Kravet är att nyplanteringar sker på andra ställen. Dispens krävs.

Kommunen möter upp med att anlägga en ny gång och cykelväg på 320 meter utmed Bangatan. Det ska också upprustas parkmark i anslutning till ombyggnationen.

Falköpings Mejeri ägs av ca 210 medlemmar varav cirka 160 är aktiva mjölkproducenter.

Annars kan rätten att överklaga förloras, upplyser kommunen i handlingarna. Mejeriet ska byggas ut och området som är aktuellt för tillbyggnad ligger mellan Bangatan, Odengatan, Parkgatan och Trädgårdsgatan.

Det handlar också om två nya tillfartsvägar för tung trafik i direkt anslutning till Bangatan. Detta för att avlasta Balderstensgatan dit lastbilar nu är hänvisade.

”Höjden är inget problem”

Eftersom utbyggnaden är platsen för Lantmännens silo som revs ifjol så är höjden inget problem, enligt kommunen.

Tvärtom, färre personer i omgivningarna kommer att få siktlinjer rakt in mot mejeriområdet och då minskar också störningen från transporterna.

Fler transporter

I förslaget väntas nämligen transporterna öka med tio lastbilar per dygn vilket innebär att 45 lastbilar kommer till och från anläggningen varje dag.

Men bullernivån för bostäder i närheten bedöms ändå understigas. Mejeriet ska redan i år genomföra flera bullersänkande åtgärder.

I förslaget behöver allén på Frejagatan tas ner, trots att de är biotopskyddade. Kravet är att nyplanteringar sker på andra ställen. Dispens krävs.

Kommunen möter upp med att anlägga en ny gång och cykelväg på 320 meter utmed Bangatan. Det ska också upprustas parkmark i anslutning till ombyggnationen.

Falköpings Mejeri ägs av ca 210 medlemmar varav cirka 160 är aktiva mjölkproducenter.

  • Rikard Jansson