23 nov 2015 14:22

23 nov 2015 14:25

Följde ej bestämmelser

FALKÖPING: Inget ingripande från Skolinspektionen

En elev blev kränkt av andra elever på sin skola. Skolinspektionen anser att Falköpings kommun inte följt bestämmelserna när det gäller kränkande behandling, men ingriper inte eftersom eleven slutat på skolan.

För ett och ett halvt år sedan fick Skolinspektionen en anmälan från en förälder till en elev på en skola i Falköpings kommun. Där framgick det att eleven utsatts för både fysiska och verbala kränkningar av andra elever vid flera tillfällen under två läsår. Enligt anmälaren fanns det heller ingen trygghet eller studiero i klassen.

Huvudmannen, Falköpings kommun, anser att eleven har blivit utsatt för kränkande behandling vid fem tillfällen. Ett tillfälle saknar skolan både kännedom och dokumentation om. Huvudmannen gör också bedömningen att skolan har satt in åtgärder, men att de inte räckt för att förhindra alla kränkningar och att det krävs mer värdegrundsarbete i klassen.

Brustit i sin skyldighet

Skolinspektionen skriver i sin granskning att rektorn och huvudmannen brustit i sin skyldighet att utreda en händelse där eleven upplevt sig vara kränkt. Skolinspektionen anser också att åtgärderna som gjorts inte varit tillräckliga för att få kränkningarna att upphöra helt. Personal och rektor har även brustit i att anmäla händelserna till rektorn respektive huvudmannen.

Åtgärder har gjorts

När det gäller trygghet och studiero anser Skolinspektionen att åtgärder har gjorts och att skolan inte brutit mot skollagens bestämmelser där. Skolinspektionen anser sammanfattningsvis att Falköpings kommun inte följt bestämmelserna när det gäller skyldigheten att motverka kränkande behandling. Tillsynsmyndigheten får avstå från att ingripa om det finns särskilda skäl. Skolinspektionen anser att det här ärendet är ett sådant eftersom eleven slutat på skolan.

För ett och ett halvt år sedan fick Skolinspektionen en anmälan från en förälder till en elev på en skola i Falköpings kommun. Där framgick det att eleven utsatts för både fysiska och verbala kränkningar av andra elever vid flera tillfällen under två läsår. Enligt anmälaren fanns det heller ingen trygghet eller studiero i klassen.

Huvudmannen, Falköpings kommun, anser att eleven har blivit utsatt för kränkande behandling vid fem tillfällen. Ett tillfälle saknar skolan både kännedom och dokumentation om. Huvudmannen gör också bedömningen att skolan har satt in åtgärder, men att de inte räckt för att förhindra alla kränkningar och att det krävs mer värdegrundsarbete i klassen.

Brustit i sin skyldighet

Skolinspektionen skriver i sin granskning att rektorn och huvudmannen brustit i sin skyldighet att utreda en händelse där eleven upplevt sig vara kränkt. Skolinspektionen anser också att åtgärderna som gjorts inte varit tillräckliga för att få kränkningarna att upphöra helt. Personal och rektor har även brustit i att anmäla händelserna till rektorn respektive huvudmannen.

Åtgärder har gjorts

När det gäller trygghet och studiero anser Skolinspektionen att åtgärder har gjorts och att skolan inte brutit mot skollagens bestämmelser där. Skolinspektionen anser sammanfattningsvis att Falköpings kommun inte följt bestämmelserna när det gäller skyldigheten att motverka kränkande behandling. Tillsynsmyndigheten får avstå från att ingripa om det finns särskilda skäl. Skolinspektionen anser att det här ärendet är ett sådant eftersom eleven slutat på skolan.