27 nov 2015 10:01

27 nov 2015 10:01

Vill ha betyg från fyran

SKOLA: Folkpartiet föreslår nytt betygssystem

Liberalerna väntas inte få gehör för sin motion om att införa betyg från årskurs fyra när kommunfullmäktige sammanträder på måndag. Barn- och utbildningsnämnden menar att det inte finns något intresse.

Liberalerna, tidigare Folkpartiet, menar att tidig uppföljning av elevernas kunskaper är viktigt för att se vilket stöd eleverna behöver och för att kunna sätta in tidiga insatser. Med anledning av detta lämnade partiet, genom Annika Carp och Björn Stenström, in en motion om att införa betyg i årskurs 4.

Försöksverksamhet

Partiets förslag innebar att Falköpings kommun skulle bli en del i den försöksverksamhet som regeringen och alliansen kommit överrens om för att just införa betyg från fjärde klass. Försöket kommer att samordnas av Skolverket och startas senast 2017. På de skolor som ingår i försöksverksamheten kommer skyldigheten att utföra skriftliga omdömen att upphävas.

Inget intresse

Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj att remittera motionen vidare till barn- och utbildningsnämnden, vilken i ett yttrande säger att kommunens rektorer har fått möjlighet att visa sitt intresse för att delta i försöksverksamheten. Något som det i dagsläget inte finns.

Inget regelverk

Efter att kommunledningsförvaltningen varit i kontakt med regeringskansliet framgår det även att någon överenskommelse inte formaliserats ännu. Det finns inte heller något regelverk att följa för försöksverksamheten och Skolverket tar i dagsläget inte emot några ansökningar.

Motionen behandlades vid kommunstyrelsen sammanträde den 11 november och mot bakgrund av de framkomna uppgifterna beslutade KS att föreslå att motionen avslås i kommunfullmäktige. Åtta ledamöter röstade för att avslå förslaget, medan fem ledamöter röstade emot.

Bedöma resultat

I jämförelse med elever i andra länder så får elever i Sverige sina betyg sent, något som OECD konstaterade hade betydelse för sättet att bedöma elevers resultat på. Det menar Liberalerna att en fördjupad analys av Sveriges resultat i Pisa kommit fram till. Liberalerna menar även att betyg från årskurs 4 skulle ge elever bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen.

Lämnar ansökan

Överrenskommelsen mellan regeringen och alliansen innebär att de skolor som är intresserade att delta i försöksverksamheten lämnar in en ansökan till Skolverket. Ansökan ska visa att det finns intresse från skolans ledning, lärare och vara i samråd med föräldrarna.

Skolverket beviljar vilka skolor som får delta och högst 100 skolor i hela landet kommer antas. Verksamheten ska starta senast år 2017 och sedan utvärderas och redovisas för riksdagen 2020.

Liberalerna, tidigare Folkpartiet, menar att tidig uppföljning av elevernas kunskaper är viktigt för att se vilket stöd eleverna behöver och för att kunna sätta in tidiga insatser. Med anledning av detta lämnade partiet, genom Annika Carp och Björn Stenström, in en motion om att införa betyg i årskurs 4.

Försöksverksamhet

Partiets förslag innebar att Falköpings kommun skulle bli en del i den försöksverksamhet som regeringen och alliansen kommit överrens om för att just införa betyg från fjärde klass. Försöket kommer att samordnas av Skolverket och startas senast 2017. På de skolor som ingår i försöksverksamheten kommer skyldigheten att utföra skriftliga omdömen att upphävas.

Inget intresse

Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj att remittera motionen vidare till barn- och utbildningsnämnden, vilken i ett yttrande säger att kommunens rektorer har fått möjlighet att visa sitt intresse för att delta i försöksverksamheten. Något som det i dagsläget inte finns.

Inget regelverk

Efter att kommunledningsförvaltningen varit i kontakt med regeringskansliet framgår det även att någon överenskommelse inte formaliserats ännu. Det finns inte heller något regelverk att följa för försöksverksamheten och Skolverket tar i dagsläget inte emot några ansökningar.

Motionen behandlades vid kommunstyrelsen sammanträde den 11 november och mot bakgrund av de framkomna uppgifterna beslutade KS att föreslå att motionen avslås i kommunfullmäktige. Åtta ledamöter röstade för att avslå förslaget, medan fem ledamöter röstade emot.

Bedöma resultat

I jämförelse med elever i andra länder så får elever i Sverige sina betyg sent, något som OECD konstaterade hade betydelse för sättet att bedöma elevers resultat på. Det menar Liberalerna att en fördjupad analys av Sveriges resultat i Pisa kommit fram till. Liberalerna menar även att betyg från årskurs 4 skulle ge elever bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen.

Lämnar ansökan

Överrenskommelsen mellan regeringen och alliansen innebär att de skolor som är intresserade att delta i försöksverksamheten lämnar in en ansökan till Skolverket. Ansökan ska visa att det finns intresse från skolans ledning, lärare och vara i samråd med föräldrarna.

Skolverket beviljar vilka skolor som får delta och högst 100 skolor i hela landet kommer antas. Verksamheten ska starta senast år 2017 och sedan utvärderas och redovisas för riksdagen 2020.

  • Anna Leijon