28 nov 2015 06:00

28 nov 2015 06:00

Detaljplanen för etapp två vässas

LOGISTICENTRET

Arbetet med etapp två av Skaraborg Logistic Center tuffar på. Nu är en reviderad planbeskrivning för området ute på en granskningsrunda.
– Det handlar om frågor som Länsstyrelsen ville ha svar på, säger planarkitekt Soroosh Hoghooghi Rad till SLA.

Efter samrådet beslutade byggnadsnämnden på sitt möte i mitten av november att skicka ut en reviderad version av planbeskrivningen över den kommande delen av logistikcentret i norra delen av Falköping. Mottagare; fastighetsägare och andra som berörs av expansionen.

Komplext

Revideringen som genomförts inför granskningen är betydande, enligt planarkitekten Alexander Kouzmine.

Det handlar framförallt om att förtydliga planbeskrivningen för att ytterligare belysa komplexiteten och påverkan på området som projektet har.

Geoteknik

Ännu en kompletterande geoteknisk undersökning har gjorts. Den har följts av en markundersökning samt en naturinventering.

Områdena som berörts av revideringen är kulturmiljön, fornlämningar, biotopskyddade projekt, vatten, bebyggelse och Marjarpskärret.

Kärret är enligt planbeskrivningen inte längre att betrakta som ett rikkärr. Tidigare betning har upphört och området håller på att växa igen

– Vi gjorde utredningar om kärret. Planen kommer inte att påverka det, säger Soroosh Hoghooghi Rad.

Vad det gäller delen med biotopiska objekt skriver man i planbeskrivningen att samtliga stenmurar och diken som finns i närområdet kommer att flyttas.

Dock ska man kompensera med nya murar och diken för att på så sätt skapa nya habitat för arterna som utnyttjar dessa biotoper och man ska också satsa på att restaurera andra objekt som anses vara mer värda att skydda.

Ekonomi

Tittar man närmare på den geotekniska biten så vill man inte göra fler undersökningar i detaljplanskedet utan sparar det till projekteringsskedet. Detta eftersom en undersökning i nuläget inte är ekonomisk försvarbar, enligt planen. Den 11 december ska alla åsikter vara inkomna.

Efter samrådet beslutade byggnadsnämnden på sitt möte i mitten av november att skicka ut en reviderad version av planbeskrivningen över den kommande delen av logistikcentret i norra delen av Falköping. Mottagare; fastighetsägare och andra som berörs av expansionen.

Komplext

Revideringen som genomförts inför granskningen är betydande, enligt planarkitekten Alexander Kouzmine.

Det handlar framförallt om att förtydliga planbeskrivningen för att ytterligare belysa komplexiteten och påverkan på området som projektet har.

Geoteknik

Ännu en kompletterande geoteknisk undersökning har gjorts. Den har följts av en markundersökning samt en naturinventering.

Områdena som berörts av revideringen är kulturmiljön, fornlämningar, biotopskyddade projekt, vatten, bebyggelse och Marjarpskärret.

Kärret är enligt planbeskrivningen inte längre att betrakta som ett rikkärr. Tidigare betning har upphört och området håller på att växa igen

– Vi gjorde utredningar om kärret. Planen kommer inte att påverka det, säger Soroosh Hoghooghi Rad.

Vad det gäller delen med biotopiska objekt skriver man i planbeskrivningen att samtliga stenmurar och diken som finns i närområdet kommer att flyttas.

Dock ska man kompensera med nya murar och diken för att på så sätt skapa nya habitat för arterna som utnyttjar dessa biotoper och man ska också satsa på att restaurera andra objekt som anses vara mer värda att skydda.

Ekonomi

Tittar man närmare på den geotekniska biten så vill man inte göra fler undersökningar i detaljplanskedet utan sparar det till projekteringsskedet. Detta eftersom en undersökning i nuläget inte är ekonomisk försvarbar, enligt planen. Den 11 december ska alla åsikter vara inkomna.

Logistikcentret

Skaraborg Logistic Center är ett samlingsnamn för alla satsningar som sker inom logistikområdet i Falköping. Första etappen invigdes sommaren 2014.

Terminalen skal fungera som en dryport till bland annat Göteborgs hamn. En dryport är en inlandshamn med samma funktioner som hamnen i sig.

Arbete med järnvägsplan beräknas pågå under 2015-2016. Under 2017 kan planprövning och upphandling ske. Eventuell byggnation under 2018-2019.

Källa: