07 dec 2015 19:06

07 dec 2015 19:07

Detaljbudgeten för skolan uppe i nämnden

FALKÖPING: Barn och utbildning

Drygt 659,7 miljoner kronor. Så mycket finns i barn- och utbildningsnämndens kassakista inför 2016. Under tisdagen tar nämnden ställning till detaljbudget och målen i verksamhetsplanen.

Budget och verksamhetsplan för 2016 tas upp när barn- och utbildningsnämnden i Falköping sammanträder under tisdagen. Ärendet har tidigare behandlats i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Förslaget därifrån är att nämnden beslutar att anta detaljbudgeten för 2016 och att nämnden beslutar att målen i verksamhetsplanen för 2016 ska vara: Alla barn och elever är trygga och tror på sin egen förmåga, medarbetarna är kompetenta, har handlingsutrymme och inspirerar till utveckling och ökad måluppfyllelse samt alla elever når målen.

Nästan 660 miljoner

I detaljbudgeten för 2016 framgår det att driftsramen är drygt 622,5 miljoner. Den är beslutad av fullmäktige och förstärkt med drygt 5, 6 miljoner kronor. När den kommunala budgeten kompletteras med etableringsersättning från Migrationsverket, prestationsbaserad ersättning och ersättning för asylsökande blir det drygt 659,7 miljoner kronor i barn- och utbildningsnämndens plånbok.

Utgångsläge

Så hur ser då utgångsläget ut? Jo, så här om man jämför med hösten 2014. Antalet elever i grundskolan har ökat med 135, förskolans verksamhet har ökat med motsvarande 3,5 avdelningar, antalet barn på fritidshem har ökat med 80. Mottagningsenhetens verksamhet och undervisningsbudgeten för svenska som andraspråk, modersmål och språk på introduktionsprogrammet på gymnasiet behöver förstärkas eftersom antalet elever med utländsk bakgrund ökar. När det gäller ledningsorganisationen förstärks den med verksamhetschefer för grundskola och förskola.

Utrustning till Stenstorp

För att nämna några siffror så får förskolan i förslaget ökad budget med 4,3 miljoner, fritidshem får 1,6 miljoner, grundskola får 4 miljoner, satsningen med förstärkning av pedagogiska resurser fortsätter och ger en budgetökning på 1,5 miljoner. Mottagningsenheten får ökad budget med 8 miljoner, När det gäller elevhälsa blir det ett tillskott på 1,5 miljoner för elevhälsokonsulenter och en halv miljon till förstärkning av kurator- och skolsköterskeverksamheten. Budgetökningen för verksamhetschefer är 1,9 miljoner. Någon ramförändring för musikskolan eller fritidsgårdar blir det inte.

Investeringsramen är på 4 miljoner och områden som prioriteras under 2016 är bland annat utrustning till första etappen av Stenstorpsskolan och utrustning till övriga förskole- och skollokaler.

Budget och verksamhetsplan för 2016 tas upp när barn- och utbildningsnämnden i Falköping sammanträder under tisdagen. Ärendet har tidigare behandlats i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Förslaget därifrån är att nämnden beslutar att anta detaljbudgeten för 2016 och att nämnden beslutar att målen i verksamhetsplanen för 2016 ska vara: Alla barn och elever är trygga och tror på sin egen förmåga, medarbetarna är kompetenta, har handlingsutrymme och inspirerar till utveckling och ökad måluppfyllelse samt alla elever når målen.

Nästan 660 miljoner

I detaljbudgeten för 2016 framgår det att driftsramen är drygt 622,5 miljoner. Den är beslutad av fullmäktige och förstärkt med drygt 5, 6 miljoner kronor. När den kommunala budgeten kompletteras med etableringsersättning från Migrationsverket, prestationsbaserad ersättning och ersättning för asylsökande blir det drygt 659,7 miljoner kronor i barn- och utbildningsnämndens plånbok.

Utgångsläge

Så hur ser då utgångsläget ut? Jo, så här om man jämför med hösten 2014. Antalet elever i grundskolan har ökat med 135, förskolans verksamhet har ökat med motsvarande 3,5 avdelningar, antalet barn på fritidshem har ökat med 80. Mottagningsenhetens verksamhet och undervisningsbudgeten för svenska som andraspråk, modersmål och språk på introduktionsprogrammet på gymnasiet behöver förstärkas eftersom antalet elever med utländsk bakgrund ökar. När det gäller ledningsorganisationen förstärks den med verksamhetschefer för grundskola och förskola.

Utrustning till Stenstorp

För att nämna några siffror så får förskolan i förslaget ökad budget med 4,3 miljoner, fritidshem får 1,6 miljoner, grundskola får 4 miljoner, satsningen med förstärkning av pedagogiska resurser fortsätter och ger en budgetökning på 1,5 miljoner. Mottagningsenheten får ökad budget med 8 miljoner, När det gäller elevhälsa blir det ett tillskott på 1,5 miljoner för elevhälsokonsulenter och en halv miljon till förstärkning av kurator- och skolsköterskeverksamheten. Budgetökningen för verksamhetschefer är 1,9 miljoner. Någon ramförändring för musikskolan eller fritidsgårdar blir det inte.

Investeringsramen är på 4 miljoner och områden som prioriteras under 2016 är bland annat utrustning till första etappen av Stenstorpsskolan och utrustning till övriga förskole- och skollokaler.