05 feb 2016 06:00

05 feb 2016 06:00

Nytt naturreservat i Falköping

FALKÖPING: Höjer statusen på området

Ett nytt naturreservat har bildats på Mössebergs östsluttning. Det finns flera fördelar med att bilda ett reservat, bland annat höjs områdets status.

Sedan en tid tillbaka har diskussioner förts mellan Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Falköpings kommun om att bilda ett kommunalt naturreservat vid Mössebergs östsluttning. När generalplan för Falköping antogs 1995 fanns redan planer på att bilda ett naturreservat. Det fanns även ett förslag till avgränsning av reservatet.

Reservatet omfattar del av fastigheten Bestorp 12:12, Mösseberg 47:15 och 49:10, Jättene 33:6, 27:2, och Friggeråker 25:8. Det finns mycket höga naturvärden på Mössebergs östsluttning, främst ädellövskogar. Det ligger nära tätorten och är en del av det viktigaste rekreationsområdet inom Falköpings kommun. En stor del av området ingår i Natura 2000 som är EU:s ekologiska nätverk. Målet är att bevara och utveckla ett ädellövsrikt varierat område och rikkärrsmiljöer och lokaler för guckosko. Det finns flera fördelar med att bilda ett kommunalt reservat. Områdets status höjs och det tydliggörs vilka åtgärder som får och bör utföras i området. När det gäller föreskrifter och skötselplan kan de anpassas så att området får ett tydligare skydd och bättre skötsel. Detta för att naturvärdena ska bevaras och utvecklas i framtiden. Det finns också möjlighet att anpassa skötselplan och föreskrifter för att gynna friluftslivet och turismen. Till exempel genom att förbättra utsikten. Ett av områdets viktigaste kvaliteter är just utsikten från berget.

Sedan en tid tillbaka har diskussioner förts mellan Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Falköpings kommun om att bilda ett kommunalt naturreservat vid Mössebergs östsluttning. När generalplan för Falköping antogs 1995 fanns redan planer på att bilda ett naturreservat. Det fanns även ett förslag till avgränsning av reservatet.

Reservatet omfattar del av fastigheten Bestorp 12:12, Mösseberg 47:15 och 49:10, Jättene 33:6, 27:2, och Friggeråker 25:8. Det finns mycket höga naturvärden på Mössebergs östsluttning, främst ädellövskogar. Det ligger nära tätorten och är en del av det viktigaste rekreationsområdet inom Falköpings kommun. En stor del av området ingår i Natura 2000 som är EU:s ekologiska nätverk. Målet är att bevara och utveckla ett ädellövsrikt varierat område och rikkärrsmiljöer och lokaler för guckosko. Det finns flera fördelar med att bilda ett kommunalt reservat. Områdets status höjs och det tydliggörs vilka åtgärder som får och bör utföras i området. När det gäller föreskrifter och skötselplan kan de anpassas så att området får ett tydligare skydd och bättre skötsel. Detta för att naturvärdena ska bevaras och utvecklas i framtiden. Det finns också möjlighet att anpassa skötselplan och föreskrifter för att gynna friluftslivet och turismen. Till exempel genom att förbättra utsikten. Ett av områdets viktigaste kvaliteter är just utsikten från berget.