18 maj 2016 06:00

18 maj 2016 06:00

Skolan ska bli bättre och effektivare

FALKÖPING: Stor utredning av verksamheten

Barn- och utbildningsförvaltningen inleder nu ett omfattande arbete för att ta fram förslag på hur kvalitet och effektivitet kan öka i verksamheten.
Efter en utredning ska man besluta om vilka förändringar som ska ske i organisationen.

Som SLA skrev om i februari ska kommunen genomföra en genomlysning av skolverksamheten. Nu har en politisk styrgrupp har utsetts och arbetet är utstakat att fokusera på fyra utvecklingsområden och ska pågå till och med oktober.

Utredningen ska göras av revisionsföretaget PWC som ska generera i ”konkreta förslag på förbättringar som gör att resurser används så effektivt som möjligt samt att kvaliteten ska öka för att gynna barn och elever i Falköpings kommun på bästa sätt” skriver kommunen på sin hemsida.

Syftet är därför att hela organisationen och verksamheten ska ses över.

Påbörjat genomgång

Bland målen med den nya skolorganisationen nämns resultatförbättringar, god lärarbehörighet, ett gott pedagogiskt ledarskap och en effektivare organisation av elevhälsa, administration och skolledning.

De fyra utvecklingsområden som man ska titta på är ledarskap, organisation, mål, uppföljning och analys samt ekonomi och resursfördelning.

I dagsläget har ett faktaunderlag skickats in till revisionsföretaget och de har påbörjat en genomgång av underlaget.

Som SLA skrev om i februari ska kommunen genomföra en genomlysning av skolverksamheten. Nu har en politisk styrgrupp har utsetts och arbetet är utstakat att fokusera på fyra utvecklingsområden och ska pågå till och med oktober.

Utredningen ska göras av revisionsföretaget PWC som ska generera i ”konkreta förslag på förbättringar som gör att resurser används så effektivt som möjligt samt att kvaliteten ska öka för att gynna barn och elever i Falköpings kommun på bästa sätt” skriver kommunen på sin hemsida.

Syftet är därför att hela organisationen och verksamheten ska ses över.

Påbörjat genomgång

Bland målen med den nya skolorganisationen nämns resultatförbättringar, god lärarbehörighet, ett gott pedagogiskt ledarskap och en effektivare organisation av elevhälsa, administration och skolledning.

De fyra utvecklingsområden som man ska titta på är ledarskap, organisation, mål, uppföljning och analys samt ekonomi och resursfördelning.

I dagsläget har ett faktaunderlag skickats in till revisionsföretaget och de har påbörjat en genomgång av underlaget.

Fyra utvecklingsområden

Ledarskap:

Se över omfattningen av ansvarsområden

Definiera uppdrag och roll

Ledningsgrupp på verksamhetsnivå

Organisation:

Skolöversyn med syfte att skapa större skolenheter

Se över antal högstadieskolor

Se över elevhälsan

Föra över ansvaret för fritidsgårdarna och Ungdomens Hus till kultur- och fritidsförvaltningen

Samordna särskoleverksamheten

Mål, uppföljning och analys:

Utveckla systematiskt kvalitetsarbete

Tydligare uppföljning till ledningsgrupp och nämnd

Tydlig återkoppling till rektorer och förskolechefer

Mål som håller över tid

Ekonomi och fördelning:

En budget per enhet

Fler och tydligare konsekvensanalyser

Utveckla stödet till rektorer och förskolechefer

Rapport tertialvis till nämnd

Rapport månadsvis till ledningsgrupp

Utveckla resursfördelningssystemet

Källa: