13 okt 2016 06:00

13 okt 2016 06:00

Orenat avloppsvatten kan ge högt vite

FALKÖPING

Miljönämnden har ansökt till Mark- och miljödomstolen om att utdöma ett vite om 50 000 kronor till ägarna av en fastighet i Falköpings kommun där orent avloppsvatten släppts ut under flera år.

Ägarna till fastigheten utanför tätorten fick redan för sex år sedan ett förbud mot att använda avloppsanläggningen som hade dömts ut vid en inspektion redan 2007.

Förorenat

Utsläppet av orenat avloppsvatten från wc, bad, disk och tvätt inom fastigheten ansågs då vara så förorenat att det förelåg uppenbar risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön samt föroreningar i grundvatten och vattentäkter.

Även fastighetens slamavskiljare - som består av en tvåkammarbrunn - uppfyller inte heller miljöbalkens krav på rening.

Ägarna hade från början fram till februari 2011 på sig att åtgärda avloppet med en ny anläggning. Efter att detta inte uppfyllts kom ett nytt beslut om förbud från november 2012.

Ägarna begärde då uppskov på grund av särskilda omständheter och fick då ett nytt slutdatum till den 1 oktober 2013, förenat med ett vite om 50 000 kronor.

Inga åtgärder

Vid en ny inspektion i augusti i år konstaterades att avloppsanläggningen inte åtgärdats överhuvudtaget och fortfarande användes som tidigare. Utsläppet av orenat vatten inom fastigheten hade inte stoppats.

Miljönämnden anser därför att beslutet om förbud förenat med vite har vunnit laga kraft och anser att Mark- och miljödomstolen bör döma ut vitesbeloppet, skriver Miljösamverkan östra Skaraborgs förbundschef Sonja Lejmark i sin ansökan.

Ägarna till fastigheten utanför tätorten fick redan för sex år sedan ett förbud mot att använda avloppsanläggningen som hade dömts ut vid en inspektion redan 2007.

Förorenat

Utsläppet av orenat avloppsvatten från wc, bad, disk och tvätt inom fastigheten ansågs då vara så förorenat att det förelåg uppenbar risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön samt föroreningar i grundvatten och vattentäkter.

Även fastighetens slamavskiljare - som består av en tvåkammarbrunn - uppfyller inte heller miljöbalkens krav på rening.

Ägarna hade från början fram till februari 2011 på sig att åtgärda avloppet med en ny anläggning. Efter att detta inte uppfyllts kom ett nytt beslut om förbud från november 2012.

Ägarna begärde då uppskov på grund av särskilda omständheter och fick då ett nytt slutdatum till den 1 oktober 2013, förenat med ett vite om 50 000 kronor.

Inga åtgärder

Vid en ny inspektion i augusti i år konstaterades att avloppsanläggningen inte åtgärdats överhuvudtaget och fortfarande användes som tidigare. Utsläppet av orenat vatten inom fastigheten hade inte stoppats.

Miljönämnden anser därför att beslutet om förbud förenat med vite har vunnit laga kraft och anser att Mark- och miljödomstolen bör döma ut vitesbeloppet, skriver Miljösamverkan östra Skaraborgs förbundschef Sonja Lejmark i sin ansökan.