10 feb 2014 13:27

07 jan 2015 09:52

Förslag om perrong

Anlägg en plattform för ett modernt tågset på fastigheten Vanäs 6:6. Det är ett medborgarförslag från en kommuninvånare som anser att det finns utrymme för en plattform som kan hållas avskild från allmän fordonstrafik. Förslagslämnaren anser att man ska förekomma nedläggningsambitionerna för en järnväg som han anser har en regional framtid och i stället utveckla den.

Förslaget har nu behandlats av byggnadsnämnden. Enligt nämnden så medger detaljplanen att en plattform anläggs där. Men byggnadsnämnden tillägger att det inte är kommunen som äger den aktuella fastigheten utan den är i Trafikverkets ägo.

Anlägg en plattform för ett modernt tågset på fastigheten Vanäs 6:6. Det är ett medborgarförslag från en kommuninvånare som anser att det finns utrymme för en plattform som kan hållas avskild från allmän fordonstrafik. Förslagslämnaren anser att man ska förekomma nedläggningsambitionerna för en järnväg som han anser har en regional framtid och i stället utveckla den.

Förslaget har nu behandlats av byggnadsnämnden. Enligt nämnden så medger detaljplanen att en plattform anläggs där. Men byggnadsnämnden tillägger att det inte är kommunen som äger den aktuella fastigheten utan den är i Trafikverkets ägo.