26 feb 2015 20:46

26 feb 2015 20:46

"Sjön är allas ansvar"

TÖREBODA: Stormöte om Viken utan pengalöften

– Vikens vatten har försämrats och alla som är med och påverkar måste göra något åt det.

Så löd budskapet från vattenvårdsdirektör Sandra Brantebäck när länsstyrelsen höll stormöte om sjön Viken.

Runt 90 personer kom till Sötåsens aula på torsdagskvällen för länsstyrelsens informationsmöte om Viken. Sandra Brantebäck var tydlig med att samverkan krävs för att nå god vattenstatus.

Inledningsvis tackade hon Herbert Andersson, Töreboda, för hans engagemang för sjön.

– Nu gäller det för Sandra att ta fram pengar, kontrade Herbert, men så enkelt är det inte ...

”Inga kor”

Viken, belägen i Töreboda och Karlsborgs kommuner, är påverkad av de verksamheter som finns runt sjön. Syrgashalterna har gått nedåt på senare år. Dessutom finns vandringshinder för fiskar i sjöns utlopp och i en del tillrinnande vattendrag. Det sammantaget medför, enligt länsstyrelsen, att sjöns status sänks.

Syftet med mötet var att initiera arbetet med en åtgärdsplan.

– Nu är det ni som får ta över stafettpinnen. Vi har myndighetsrollen, granskar och kontrollerar, sa vattenvårdsdirektören, som också påpekade att det inte finns någon stor pengapåse att överlämna,

– Alla måste vara med och betala.

Möjliga åtgärder är skyddszoner kring åkermark, våtmarker samt inte minst att se till så alla enskilda avlopp uppfyller lagkrav. Det framgick vid mötet att Sätra bruk har stora planer, bland annat handlar det om att underlätta för fiskarna att vandra.

Åhörarnas frågor kretsade mycket kring torvföretagets påverkan vid Ryholms stormosse och ekonomin.

– Ni kan inte skylla på jordbruket. Det finns snart inte en enda ko kvar i Skaraborg, var en röst.

Ont om gädda

Miljökonsult Martin Ljungman berättade om provtagningar som sker regelbundet. De visar att de små vattendragen tillför mycket näringsämnen till Viken. Han berättade att man även följer kringliggande sjöars status, däribland Undens.

Anders Nilsson från Vikens fiskevårdsförening gav en annan bild än länsstyrelsen.

– Vi har bett Göteborgs universitet göra undersökningar och inom kort redovisar vi rapporten. De säger att sjön inte är i så dåligt skick. Men mängden vitfisk är för stor. Dock är det ont om gädda.

Såväl Karlsborgs kommuns representanter som företrädare för miljökontoret i Töreboda kommun informerade om arbetet med att åtgärda enskilda avlopp. I Karlsborgs kommun ska fem procent rättas till per år. I Töreboda kommun har enskilda avlopp också hög prioritet. Majoriteten av avloppen är inte godkända.

Runt 90 personer kom till Sötåsens aula på torsdagskvällen för länsstyrelsens informationsmöte om Viken. Sandra Brantebäck var tydlig med att samverkan krävs för att nå god vattenstatus.

Inledningsvis tackade hon Herbert Andersson, Töreboda, för hans engagemang för sjön.

– Nu gäller det för Sandra att ta fram pengar, kontrade Herbert, men så enkelt är det inte ...

”Inga kor”

Viken, belägen i Töreboda och Karlsborgs kommuner, är påverkad av de verksamheter som finns runt sjön. Syrgashalterna har gått nedåt på senare år. Dessutom finns vandringshinder för fiskar i sjöns utlopp och i en del tillrinnande vattendrag. Det sammantaget medför, enligt länsstyrelsen, att sjöns status sänks.

Syftet med mötet var att initiera arbetet med en åtgärdsplan.

– Nu är det ni som får ta över stafettpinnen. Vi har myndighetsrollen, granskar och kontrollerar, sa vattenvårdsdirektören, som också påpekade att det inte finns någon stor pengapåse att överlämna,

– Alla måste vara med och betala.

Möjliga åtgärder är skyddszoner kring åkermark, våtmarker samt inte minst att se till så alla enskilda avlopp uppfyller lagkrav. Det framgick vid mötet att Sätra bruk har stora planer, bland annat handlar det om att underlätta för fiskarna att vandra.

Åhörarnas frågor kretsade mycket kring torvföretagets påverkan vid Ryholms stormosse och ekonomin.

– Ni kan inte skylla på jordbruket. Det finns snart inte en enda ko kvar i Skaraborg, var en röst.

Ont om gädda

Miljökonsult Martin Ljungman berättade om provtagningar som sker regelbundet. De visar att de små vattendragen tillför mycket näringsämnen till Viken. Han berättade att man även följer kringliggande sjöars status, däribland Undens.

Anders Nilsson från Vikens fiskevårdsförening gav en annan bild än länsstyrelsen.

– Vi har bett Göteborgs universitet göra undersökningar och inom kort redovisar vi rapporten. De säger att sjön inte är i så dåligt skick. Men mängden vitfisk är för stor. Dock är det ont om gädda.

Såväl Karlsborgs kommuns representanter som företrädare för miljökontoret i Töreboda kommun informerade om arbetet med att åtgärda enskilda avlopp. I Karlsborgs kommun ska fem procent rättas till per år. I Töreboda kommun har enskilda avlopp också hög prioritet. Majoriteten av avloppen är inte godkända.

Bakgrund

Hösten 2012 hölls ett möte om sjön Viken med anledning av planerna på torvbrytning på Ryholms stormosse. Extra provtagningar gjordes för att utreda torvföretagets eventuella påverkan.

Ett förslag om sänkning av sjön Vikens status från god till måttlig enligt EU:s vattendirektiv är nu ute på remiss. Det ingår i Vattenmyndigheten Västerhavets förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för perioden 2015-2021.

Om sjön får sänkt status kräver EU-direktiven att åtgärder vidtas så att det åter blir en god vattenkvalitet.

Källa: Länsstyrelsen