05 mar 2015 14:51

24 maj 2016 09:40

Natura 2 000 prövas för skjutövningar

En ny remissomgång är ute angående försvarets ansökning om utökade skjutövningar över Vättern. Den här gången gäller det Natura 2000-områden.

Försvarsmakten ansöker nu om tillståndsprövning enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken avseende påverkan på Natura 2000-områdena Vättern och Omberg.

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken om en verksamhet innebär en betydande påverkan på de värden som Natura 2000-området grundas på.

Ny remiss

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen har meddelat att de skickar ut Försvarsmaktens tillståndsprövning av flygskjutmålet Hammaren på remiss.

– Försvarsmakten har sent i processen ansökt om tillstånd enligt Natura 2 000-reglerna. Vi har ansett att vi ska pröva den frågan. De har på uppmaning av oss nu kompletterat ansökan med hur det kan påverka fågellivet och fiskar, säger Kerstin Harvenberg på Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen och tillägger:

– Vi går nu ut på remiss som gäller Natura 2 000 för att allmänheten och myndigheter ska kunna lämna synpunkter. Buller och vattenfrågan har varit på remiss tidigare och där har vi fått in synpunkter.

– Miljöprövningsdelegationen har beslutat att inte skicka detta till regeringen för prövning utan att vi själva tar beslut efter remissomgången. Vi anser inte att påverkan på värdena är så stora att det krävs tillstånd av regeringen enligt lagstiftningen.

Ingen risk

Försvarsmakten vidhåller i sin kompletteringsansökan att de konsultrapporter som de bifogar om påverkan av Natura 2 000-intressena och att bedömningen i tillståndsansökan med tidigare kompletteringar visar att det inte föreligger risk för påverkan i sådan omfattning att särskild prövning enligt 7 kapitlet 28a § är behövlig. Försvarsmakten anser även att det inte finns alternativ till Hammaren i södra Sverige som kan uppfylla behovet av grundläggande skjutning med flyg mot markmål.

”Avslå ansökan”

Aktion Rädda Vättern anser att ansökan ska avslås.

– Enligt gällande lag finns det grund för att avslå hela ansökan. Dessutom är Försvarsmaktens ansökan fortfarande ofullständig, trots de senaste kompletteringarna som Länsstyrelsen har krävt in, säger Bengt Eriksson, ordförande för Aktion Rädda Vättern.

– De kan inte garantera miljökraven utifrån Natura 2 000-lagstiftningen och de anger heller inte alternativa övningsplatser. Vi är naturligtvis glada över att länsstyrelsen kräver tillståndsprövning enligt Natura 2 000-bestämmelserna och vi hoppas att allmänheten tar tillfället i akt och kommer med synpunkter. Vi förbereder våra, säger Bengt Eriksson.

Senast den 27 mars ska synpunkterna vara inlämnade till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

När kan beslutet komma?

– Vi hoppas innerligt att vi har ett beslut under våren men det kommer att överklagas oavsett vilket beslutet blir, säger Kerstin Harvenberg.

Eventuella överklaganden skickas till Mark och miljödomstolen som ger ett yttrande till regeringen som sedan får besluta i ärendet.

Försvarsmakten ansöker nu om tillståndsprövning enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken avseende påverkan på Natura 2000-områdena Vättern och Omberg.

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken om en verksamhet innebär en betydande påverkan på de värden som Natura 2000-området grundas på.

Ny remiss

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen har meddelat att de skickar ut Försvarsmaktens tillståndsprövning av flygskjutmålet Hammaren på remiss.

– Försvarsmakten har sent i processen ansökt om tillstånd enligt Natura 2 000-reglerna. Vi har ansett att vi ska pröva den frågan. De har på uppmaning av oss nu kompletterat ansökan med hur det kan påverka fågellivet och fiskar, säger Kerstin Harvenberg på Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen och tillägger:

– Vi går nu ut på remiss som gäller Natura 2 000 för att allmänheten och myndigheter ska kunna lämna synpunkter. Buller och vattenfrågan har varit på remiss tidigare och där har vi fått in synpunkter.

– Miljöprövningsdelegationen har beslutat att inte skicka detta till regeringen för prövning utan att vi själva tar beslut efter remissomgången. Vi anser inte att påverkan på värdena är så stora att det krävs tillstånd av regeringen enligt lagstiftningen.

Ingen risk

Försvarsmakten vidhåller i sin kompletteringsansökan att de konsultrapporter som de bifogar om påverkan av Natura 2 000-intressena och att bedömningen i tillståndsansökan med tidigare kompletteringar visar att det inte föreligger risk för påverkan i sådan omfattning att särskild prövning enligt 7 kapitlet 28a § är behövlig. Försvarsmakten anser även att det inte finns alternativ till Hammaren i södra Sverige som kan uppfylla behovet av grundläggande skjutning med flyg mot markmål.

”Avslå ansökan”

Aktion Rädda Vättern anser att ansökan ska avslås.

– Enligt gällande lag finns det grund för att avslå hela ansökan. Dessutom är Försvarsmaktens ansökan fortfarande ofullständig, trots de senaste kompletteringarna som Länsstyrelsen har krävt in, säger Bengt Eriksson, ordförande för Aktion Rädda Vättern.

– De kan inte garantera miljökraven utifrån Natura 2 000-lagstiftningen och de anger heller inte alternativa övningsplatser. Vi är naturligtvis glada över att länsstyrelsen kräver tillståndsprövning enligt Natura 2 000-bestämmelserna och vi hoppas att allmänheten tar tillfället i akt och kommer med synpunkter. Vi förbereder våra, säger Bengt Eriksson.

Senast den 27 mars ska synpunkterna vara inlämnade till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

När kan beslutet komma?

– Vi hoppas innerligt att vi har ett beslut under våren men det kommer att överklagas oavsett vilket beslutet blir, säger Kerstin Harvenberg.

Eventuella överklaganden skickas till Mark och miljödomstolen som ger ett yttrande till regeringen som sedan får besluta i ärendet.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.