08 apr 2015 18:00

08 apr 2015 18:00

Godkänt efter förbättringar

IVO: Avslutar ärende

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tidigare beslutat att socialnämnden i Karlsborg skulle vidta och planera åtgärder för att säkerställa god kvalitet i arbetet med våld i nära relationer samt att ärendena handläggs rättsäkert.

Socialnämnden i Karlsborg arbetar med att ta fram ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och de är i princip klara med processer, aktiviteter och rutiner för bland annat handläggning av ärende rörande barn och ekonomiskt bistånd.

Socialförvaltningen har bland annat även utsett en kvalitetssamordnare samt utsett en grupp bestående av enhetschefer som ska arbeta med att säkerställa en god kvalitet i handläggningen av ärenden som rör våld i nära relationer. Personalen ska utbildas och en handlingsplan ska tas fram som implementeras i verksamheten.

Avslutar ärendet

Inspektionen för vård och omsorg bedömer att de åtgärder som nämnden vidtagit och planerat att vidta är relevanta och avslutar ärendet. De kommer dock att under en tillsyn under året att granska nämndens vidtagna åtgärder.

Socialnämnden i Karlsborg arbetar med att ta fram ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och de är i princip klara med processer, aktiviteter och rutiner för bland annat handläggning av ärende rörande barn och ekonomiskt bistånd.

Socialförvaltningen har bland annat även utsett en kvalitetssamordnare samt utsett en grupp bestående av enhetschefer som ska arbeta med att säkerställa en god kvalitet i handläggningen av ärenden som rör våld i nära relationer. Personalen ska utbildas och en handlingsplan ska tas fram som implementeras i verksamheten.

Avslutar ärendet

Inspektionen för vård och omsorg bedömer att de åtgärder som nämnden vidtagit och planerat att vidta är relevanta och avslutar ärendet. De kommer dock att under en tillsyn under året att granska nämndens vidtagna åtgärder.