23 jun 2015 06:00

23 jun 2015 06:00

Ja till Ekens detaljplan

Byggnadsnämnden har antagit detaljplanen för kvarteret Eken med en ny justering. Nockhöjden har sänkts från 6,2 meter till 5,2.

– Vi har begränsat högsta höjden till 5,2 meter. Nämnden valde att justera höjden mot grannfastigheten så att höjden blir lika på de båda husen, säger nämndens ordförande Jonas Davidsson (S).

Ett beslut som togs av en oenig nämnd då arbetsutskottet förordade att nockhöjden på 6,2 meter skulle vara kvar.

Närboende protesterat

Detaljplaneändringen syftar till att utöka byggrätten i området. Något som har vållat protester från de närboende som inte motsätter sig en utbyggnad men som inte vill se nockhöjder över 4,5 meter. Högre utbyggnader menar de tar bort deras utsikt över Vättern och i förlängningen även sänker värdet på deras fastigheter.

Drogs tillbaka

Detaljplanen för kvarteret Eken antogs i mars men beslutet upphävdes eftersom ledamöterna inte fått handlingarna i tid enligt byggnadsnämndens reglemente. Beslutet om att anta detaljplanen senarelades till mötet nu i juni och under tiden har även en träff hållits med sakägarna.

– Det var ett bra möte och de fick bland annat klargöra sina åsikter för hur ärendet skötts och det har skett en del missförstånd. Det finns ett tydligt önskemål från nämnden att det ska bli en tydligare diarieföring för att man ska kunna följa ärendets gång bättre.

– Vi har begränsat högsta höjden till 5,2 meter. Nämnden valde att justera höjden mot grannfastigheten så att höjden blir lika på de båda husen, säger nämndens ordförande Jonas Davidsson (S).

Ett beslut som togs av en oenig nämnd då arbetsutskottet förordade att nockhöjden på 6,2 meter skulle vara kvar.

Närboende protesterat

Detaljplaneändringen syftar till att utöka byggrätten i området. Något som har vållat protester från de närboende som inte motsätter sig en utbyggnad men som inte vill se nockhöjder över 4,5 meter. Högre utbyggnader menar de tar bort deras utsikt över Vättern och i förlängningen även sänker värdet på deras fastigheter.

Drogs tillbaka

Detaljplanen för kvarteret Eken antogs i mars men beslutet upphävdes eftersom ledamöterna inte fått handlingarna i tid enligt byggnadsnämndens reglemente. Beslutet om att anta detaljplanen senarelades till mötet nu i juni och under tiden har även en träff hållits med sakägarna.

– Det var ett bra möte och de fick bland annat klargöra sina åsikter för hur ärendet skötts och det har skett en del missförstånd. Det finns ett tydligt önskemål från nämnden att det ska bli en tydligare diarieföring för att man ska kunna följa ärendets gång bättre.

  • Anneli Malm