10 sep 2015 06:00

10 sep 2015 06:00

Bekräftar tidigare svar

Nya prover tagna

Nya provtagningar har gjorts för att klarlägga spridningen av pfos. Rapporten väntas vara klar i oktober.

Tidigare provtagningar i området kring flygplatsen i Karlsborg visar på förhöjda halter av Pfos både i mark och i grundvattnet. Vid flera kontrollpunkter överskreds Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för dricksvatten. I rapporten som var klar i mars visade bland annat på att yt- och grundvattnet rörde sig mot Bottensjön och med en mindre spridning söder ut.

Mer prover

Provtagningen har sedan dess utökats för att omfatta ett större område för att bland annat se hur spridningen mot Bottensjön ser ut.

– Vi arbetar stegvis från utgångspunkten och andra steget nu är att vi lagt ned grundvattenrör för att få en bättre bild av hur spridningen ser ut, säger Folke Borgh, jurist på Försvarsmaktens miljöprövningsenhet och tillägger:

– Vi håller på att ta reda på hur grundvattnet rör sig vilket kan variera lokalt. Det handlar om hur jordlagren ser ut och vilken genomströmning grundvattnet har.

De prover som tagits i området mellan flygplatsen och Bottensjön ska visa att spridningen är begränsad och att det inte ska finnas några förhöjda värden i grundvattnet. Inte heller ska det vara förhöjda halter i jord och sediment. Vattenproverna som tagits i Bottensjön har en lägre gränshalt än Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för dricksvatten.

Rapport i oktober

Däremot visar proverna att ytvattnet från Kärnebäcken som rinner genom området har förhöjda halter av Pfas och man ska göra flödesmätningar i bäcken för att få en bättre bild av hur mycket vatten som rör sig mot Bottensjön och under olika delar av åren.

– Enskilda prover ger siffror och provsvaren ska nu bedömas och sammanställas, rapporten är troligen klar i oktober.

Kommer det att vara den slutgiltiga rapporten?

– Det återstår att se vilken bedömning som ges om den ska anses som den slutgiltiga eller om vi ska gå vidare och ta ytterligare steg.

Tidigare provtagningar i området kring flygplatsen i Karlsborg visar på förhöjda halter av Pfos både i mark och i grundvattnet. Vid flera kontrollpunkter överskreds Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för dricksvatten. I rapporten som var klar i mars visade bland annat på att yt- och grundvattnet rörde sig mot Bottensjön och med en mindre spridning söder ut.

Mer prover

Provtagningen har sedan dess utökats för att omfatta ett större område för att bland annat se hur spridningen mot Bottensjön ser ut.

– Vi arbetar stegvis från utgångspunkten och andra steget nu är att vi lagt ned grundvattenrör för att få en bättre bild av hur spridningen ser ut, säger Folke Borgh, jurist på Försvarsmaktens miljöprövningsenhet och tillägger:

– Vi håller på att ta reda på hur grundvattnet rör sig vilket kan variera lokalt. Det handlar om hur jordlagren ser ut och vilken genomströmning grundvattnet har.

De prover som tagits i området mellan flygplatsen och Bottensjön ska visa att spridningen är begränsad och att det inte ska finnas några förhöjda värden i grundvattnet. Inte heller ska det vara förhöjda halter i jord och sediment. Vattenproverna som tagits i Bottensjön har en lägre gränshalt än Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för dricksvatten.

Rapport i oktober

Däremot visar proverna att ytvattnet från Kärnebäcken som rinner genom området har förhöjda halter av Pfas och man ska göra flödesmätningar i bäcken för att få en bättre bild av hur mycket vatten som rör sig mot Bottensjön och under olika delar av åren.

– Enskilda prover ger siffror och provsvaren ska nu bedömas och sammanställas, rapporten är troligen klar i oktober.

Kommer det att vara den slutgiltiga rapporten?

– Det återstår att se vilken bedömning som ges om den ska anses som den slutgiltiga eller om vi ska gå vidare och ta ytterligare steg.

  • Anneli Malm