14 jan 2016 12:00

14 jan 2016 12:00

Valet av turiststyrelse överklagas

FÖRVALTNINGSRÄTTEN: Val av ledmöter till styrelse

Ett beslut i kommunfullmäktige har överklagats till förvaltningsrätten. Det handlar om tillvägagångssättet när en ny styrelse till turistbolaget skulle väljas och att den demokratiska processen inte har följts.

Styrelsen i Karlsborg Turism AB hade mandat fram till den 30 november 2015 och en ny behövde väljas på kommunfullmäktige. Förslag på namn, tre från näringslivet och en från majoriteten, skickades ut till ledamöterna i valberedningen och oppositionen ombads att lämna ett namnförslag. Syftet var att det skulle skötas via e-post. Liberalerna ville ha ett protokollfört möte som även genomfördes och det framfördes synpunkter på huruvida valberedningen hade mandat eller inte.

Överklagat beslutet

Liberalerna och Centern motsätter sig hur valet i fullmäktige gick till då de menar att det inte fanns en existerande valberedning. De har nu överklagat till förvaltningsrätten där de yrkar att beslutet upphävs eftersom de anser att det har tillkommit på felaktig grund.

De hänvisar till att en ledamot bland de förtroendevalda utser sig till ordförande i kommunens valberedning och att ordförande i kommunfullmäktige medgett det för en valberedning som inte är vald av kommunfullmäktige under mandatperioden.

En interimsstyrelse

Under fullmäktiges möte den 30 november valdes slutligen en interimsstyrelse. Under en senare punkt på dagordningen valdes en ny val- och arvodesberedning som nu ska utse en ordinarie styrelse åt turistbolaget.

I sitt yrkande till förvaltningsrätten motsätter sig Karlsborgs kommun att beslutet brutit mot kommunallagens bestämmelser.

Enskild ledamot

De skriver: Det beslut som fullmäktige biföll var ett förslag från ledamoten Peter Lindroth (S). Det var alltså inte ett förslag från valberedningen.

De menar att eftersom det var en enskild ledamots förslag som antogs av kommunfullmäktige är det i enlighet med kommunallagens bestämmelser avseende beredning av valärende inför beslut i fullmäktige.

De menar därmed att frågan om det fanns någon valberedning eller inte vid beslutstillfället och vilka eventuella mandat den hade inte är relevant för att hävda att beslutet har tillkommit på felaktig grund. De anser att överklagandet bör avslås.

Styrelsen i Karlsborg Turism AB hade mandat fram till den 30 november 2015 och en ny behövde väljas på kommunfullmäktige. Förslag på namn, tre från näringslivet och en från majoriteten, skickades ut till ledamöterna i valberedningen och oppositionen ombads att lämna ett namnförslag. Syftet var att det skulle skötas via e-post. Liberalerna ville ha ett protokollfört möte som även genomfördes och det framfördes synpunkter på huruvida valberedningen hade mandat eller inte.

Överklagat beslutet

Liberalerna och Centern motsätter sig hur valet i fullmäktige gick till då de menar att det inte fanns en existerande valberedning. De har nu överklagat till förvaltningsrätten där de yrkar att beslutet upphävs eftersom de anser att det har tillkommit på felaktig grund.

De hänvisar till att en ledamot bland de förtroendevalda utser sig till ordförande i kommunens valberedning och att ordförande i kommunfullmäktige medgett det för en valberedning som inte är vald av kommunfullmäktige under mandatperioden.

En interimsstyrelse

Under fullmäktiges möte den 30 november valdes slutligen en interimsstyrelse. Under en senare punkt på dagordningen valdes en ny val- och arvodesberedning som nu ska utse en ordinarie styrelse åt turistbolaget.

I sitt yrkande till förvaltningsrätten motsätter sig Karlsborgs kommun att beslutet brutit mot kommunallagens bestämmelser.

Enskild ledamot

De skriver: Det beslut som fullmäktige biföll var ett förslag från ledamoten Peter Lindroth (S). Det var alltså inte ett förslag från valberedningen.

De menar att eftersom det var en enskild ledamots förslag som antogs av kommunfullmäktige är det i enlighet med kommunallagens bestämmelser avseende beredning av valärende inför beslut i fullmäktige.

De menar därmed att frågan om det fanns någon valberedning eller inte vid beslutstillfället och vilka eventuella mandat den hade inte är relevant för att hävda att beslutet har tillkommit på felaktig grund. De anser att överklagandet bör avslås.

  • Anneli Malm