05 feb 2016 13:52

05 feb 2016 13:52

Synat kommunens tillsyn

SKOLINSPEKTIONEN: Kvalitetsgranskning

Skolinspektionen har granskat kvalitén på kommunens tillsyn av den fristående förskolan. Där har de funnit en del utvecklingsområden.

Syftet med granskningen är att se om kommunen fullgör sitt tillsynsansvar av fristående förskolor. Skolinspektionen har bland annat tittat på kommunens rutiner och riktlinjer för tillsynen, om de granskar friskolans förmåga att leva upp till läroplanens mål och om kommunen fattar beslut om åtgärder vid upptäckta brister.

Skolinspektionen anser att kommunen har en systematik för tillsynen men att det behöver bli tydligare hur tillsynen utformas. De anser även att det saknas bedömningsunderlag och kriterier för hur läroplansmålen ska bedömas och följas upp. Kommunen behöver även utveckla arbetet med att fatta och utforma tydligare beslut om åtgärder vid upptäckta brister och även följa upp att de åtgärdas.

Senast den 29 april ska Karlsborgs kommun skriftligen redovisa för hur man tänker förbättra de områden som Skolinspektionen identifierat som utvecklingsområden.

Syftet med granskningen är att se om kommunen fullgör sitt tillsynsansvar av fristående förskolor. Skolinspektionen har bland annat tittat på kommunens rutiner och riktlinjer för tillsynen, om de granskar friskolans förmåga att leva upp till läroplanens mål och om kommunen fattar beslut om åtgärder vid upptäckta brister.

Skolinspektionen anser att kommunen har en systematik för tillsynen men att det behöver bli tydligare hur tillsynen utformas. De anser även att det saknas bedömningsunderlag och kriterier för hur läroplansmålen ska bedömas och följas upp. Kommunen behöver även utveckla arbetet med att fatta och utforma tydligare beslut om åtgärder vid upptäckta brister och även följa upp att de åtgärdas.

Senast den 29 april ska Karlsborgs kommun skriftligen redovisa för hur man tänker förbättra de områden som Skolinspektionen identifierat som utvecklingsområden.

  • Anneli Malm