20 feb 2016 06:00

20 feb 2016 06:00

"Siffrorna stämmer inte med verkligheten"

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN: Granskning av förskolan

Höga kostnader inom förskolan kan bero på fel i inrapporteringen. Det tyder den granskning på som genomförts.

– Siffrorna stämmer inte med verkligheten, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M).

Höga kostnader

Sveriges kommuner och landstings analysgrupp gjorde under 2014 en genomgång av kommunens ekonomi.

Den visade bland annat på att kostnaden för barnomsorgen i Karlsborg var väldigt hög i jämförelse med andra kommuner.

Vad som var orsaken till detta framgick inte och ytterligare en granskning skulle göras.

Granskat vidare

Kommunens revisorer har nu med hjälp av Deloitte genomfört en granskning av resursutnyttjandet inom förskolorna i Karlsborg.

Syftet var att granska om barn- och utbildningsnämnden har en tillfredsställande styrning och ledning av förskolan ur en ekonomisk synvinkel.

De har bland annat tittat på hur resursfördelningsmodellen ser ut i förskolan, hur stor kostnaden är per barn i jämförelse med andra kommuner och hur personaltätheten och barngruppernas storlek är i jämförelse med andra kommuner.

Fattas en klass

Bland annat har man sett att antalet elever i förskolan inte stämmer.

– Siffrorna stämmer inte med vår verksamhet för 2014. Det kan handla om fel i inrapportering av statistiken. När vi tittar ser vi att det fattas en hel förskoleklass för 2014 och vi måste hitta felkällan.

I rapporten står det bland annat att: Karlsborgs kommuns genomsnittliga antal barn per avdelning i förskolan är lägre än rikets genomsnitt och personaltätheten är hög i nationella jämförelser. Det finns indikationer på att uppgifterna inte fullt ut är rättvisande.

Fel kostnader

De skriver även att: I granskningen har det uppstått frågetecken avseende om kostnaden för förskolan är rättvisande i de nationella jämförelserna. Det finns en risk för att rapporteringen till räkenskapssammandraget är missvisande.

– Vi ska lämna ett utlåtande till revisorerna att gå vidare med detta så att vi får siffrorna att stämma, säger Staffan Myrsell.

– Siffrorna stämmer inte med verkligheten, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M).

Höga kostnader

Sveriges kommuner och landstings analysgrupp gjorde under 2014 en genomgång av kommunens ekonomi.

Den visade bland annat på att kostnaden för barnomsorgen i Karlsborg var väldigt hög i jämförelse med andra kommuner.

Vad som var orsaken till detta framgick inte och ytterligare en granskning skulle göras.

Granskat vidare

Kommunens revisorer har nu med hjälp av Deloitte genomfört en granskning av resursutnyttjandet inom förskolorna i Karlsborg.

Syftet var att granska om barn- och utbildningsnämnden har en tillfredsställande styrning och ledning av förskolan ur en ekonomisk synvinkel.

De har bland annat tittat på hur resursfördelningsmodellen ser ut i förskolan, hur stor kostnaden är per barn i jämförelse med andra kommuner och hur personaltätheten och barngruppernas storlek är i jämförelse med andra kommuner.

Fattas en klass

Bland annat har man sett att antalet elever i förskolan inte stämmer.

– Siffrorna stämmer inte med vår verksamhet för 2014. Det kan handla om fel i inrapportering av statistiken. När vi tittar ser vi att det fattas en hel förskoleklass för 2014 och vi måste hitta felkällan.

I rapporten står det bland annat att: Karlsborgs kommuns genomsnittliga antal barn per avdelning i förskolan är lägre än rikets genomsnitt och personaltätheten är hög i nationella jämförelser. Det finns indikationer på att uppgifterna inte fullt ut är rättvisande.

Fel kostnader

De skriver även att: I granskningen har det uppstått frågetecken avseende om kostnaden för förskolan är rättvisande i de nationella jämförelserna. Det finns en risk för att rapporteringen till räkenskapssammandraget är missvisande.

– Vi ska lämna ett utlåtande till revisorerna att gå vidare med detta så att vi får siffrorna att stämma, säger Staffan Myrsell.

  • Anneli Malm