16 mar 2016 11:55

16 mar 2016 11:55

Avslår överklagande av plan

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN: Kvarteret Eken

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet angående den nya detaljplan för kvarteret Eken.

De närboende har protesterat mot den nya detaljplanen och menar att de inte är emot en utbyggnad men de motsätter sig nockhöjder som överstiger 4,5 meter.

De anser att tillåts bygghöjden överstiga 4,5 meter tar det bort mycket av deras sjöutsikt och i förlängningen sänker värdet på deras fastigheter. De menar även att de framtagna siktkartorna är missvisande.

Justerat höjd

I juni förra året beslutade byggnadsnämnden att anta den nya detaljplanen för området och syftet är att utöka byggrätten i kvarteret. Vid antagandet hade nämnden justerat ned den högsta nockhöjden som tidigare låg på 6,2 meter till 5,2 meter.

Har överklagat

De närboende överklagade byggnadsnämndens beslut till Länsstyrelsen som avslog överklagandet och fastställde nämndens beslut. De närboende överklagade då till Mark- och miljödomstolen som nu har kommit med sin dom.

Domens utslag

Mark- och miljödomstolen anser att viss kritik är befogad då det gäller siktkartorna men anser inte att det är skäl för att upphäva detaljplanen. De har även förståelse för att de klagandes närmiljö kommer att påverkas vid en bebyggelse men bedömer inte att olägenheterna är en betydande olägenhet i plan- och bygglagens mening.

Domstolen anser heller inte att en eventuell marknadsvärdesminskning är skäl för att upphäva detaljplanen. Deras bedömning är att detaljplanen beaktat både allmänna och enskilda intressen på ett acceptabelt sätt.

De närboende har protesterat mot den nya detaljplanen och menar att de inte är emot en utbyggnad men de motsätter sig nockhöjder som överstiger 4,5 meter.

De anser att tillåts bygghöjden överstiga 4,5 meter tar det bort mycket av deras sjöutsikt och i förlängningen sänker värdet på deras fastigheter. De menar även att de framtagna siktkartorna är missvisande.

Justerat höjd

I juni förra året beslutade byggnadsnämnden att anta den nya detaljplanen för området och syftet är att utöka byggrätten i kvarteret. Vid antagandet hade nämnden justerat ned den högsta nockhöjden som tidigare låg på 6,2 meter till 5,2 meter.

Har överklagat

De närboende överklagade byggnadsnämndens beslut till Länsstyrelsen som avslog överklagandet och fastställde nämndens beslut. De närboende överklagade då till Mark- och miljödomstolen som nu har kommit med sin dom.

Domens utslag

Mark- och miljödomstolen anser att viss kritik är befogad då det gäller siktkartorna men anser inte att det är skäl för att upphäva detaljplanen. De har även förståelse för att de klagandes närmiljö kommer att påverkas vid en bebyggelse men bedömer inte att olägenheterna är en betydande olägenhet i plan- och bygglagens mening.

Domstolen anser heller inte att en eventuell marknadsvärdesminskning är skäl för att upphäva detaljplanen. Deras bedömning är att detaljplanen beaktat både allmänna och enskilda intressen på ett acceptabelt sätt.

  • Anneli Malm