21 mar 2016 06:00

21 mar 2016 06:00

Jord och grundvatten förorenat av kemtvätt

LÄNSSTYRELSEN: Miljöteknisk undersökning

En miljöteknisk undersökning av området vid den tidigare kemtvätten i Karlsborg har gjorts. Prover visar på höga halter farliga ämnen och ytterligare undersökningar ska göras.

På uppdrag av Länsstyrelsen har Geosigma genomfört en förstudie av fem kemtvättar i länet.

En av dem är Karlsborgs kemiska tvätt AB som låg på Kungsgatan i kvarteret Eken där verksamhet bedrevs runt åren 1960-1970.

I undersökningen har de inriktat sig på tvättvätskorna perkloreten och trikloreten. Provtagningar har gjorts av träd, inomhusluft, jord, porgas under byggnad och i mark samt av dag-, dricks- och grundvatten i området.

Mycket höga halter

Analysen är nu klar och visar att läckage har skett till mark och grundvatten och har spridit sig djupt ned i marklagren. De bedömer att det är mycket sannolikt att det även har spritt sig i det djupa grundvattnet.

På fastigheten Eken 1 och på grannfastigheten har mycket höga halter av perkloreten påträffats i grundvattnet och i jorden vid tolv meters djup.

Föroreningsnivån bedöms som mycket hög. Enligt undersökningen är spridningsriskerna i de djupare marklagren mycket stora och föroreningsplymen kan vara mycket omfattande.

I rapporten står: ”Grund- och ytvatten utgör också ett stort skyddsvärde främst på grund av att recipienten, Vättern, används för dricksvattenuttag samt ingår i ett Natura 2 000-område. Fastigheten ligger inom vattentäktens yttre skyddsområde och Vättern ligger endast 60 meter nedström.”

I dricksvattnet

I markluften under plattan till den gamla kemtvättsbyggnaden och i inomhusluften har det påträffats måttliga halter av perkloretylen där även dricksvattnet visar på förhöjda halter. Däremot visar proverna som tagits av dricksvattnet i boningshuset eller i grannfastigheterna inte på några förhöjda halter.

Grundlig undersökning

Området behåller riskklass 1 och kompletterande undersökningar ska göras för att se hur stor omfattningen och utbredningen är och det ska tas fram förslag på åtgärder. Länsstyrelsen ska ansöka om bidrag från Naturvårdsverket för de fortsatta undersökningarna under nästa år. Innan föroreningens spridning är utredd får inga bergborrningar förekomma i området och heller ingen nybyggnation.

På uppdrag av Länsstyrelsen har Geosigma genomfört en förstudie av fem kemtvättar i länet.

En av dem är Karlsborgs kemiska tvätt AB som låg på Kungsgatan i kvarteret Eken där verksamhet bedrevs runt åren 1960-1970.

I undersökningen har de inriktat sig på tvättvätskorna perkloreten och trikloreten. Provtagningar har gjorts av träd, inomhusluft, jord, porgas under byggnad och i mark samt av dag-, dricks- och grundvatten i området.

Mycket höga halter

Analysen är nu klar och visar att läckage har skett till mark och grundvatten och har spridit sig djupt ned i marklagren. De bedömer att det är mycket sannolikt att det även har spritt sig i det djupa grundvattnet.

På fastigheten Eken 1 och på grannfastigheten har mycket höga halter av perkloreten påträffats i grundvattnet och i jorden vid tolv meters djup.

Föroreningsnivån bedöms som mycket hög. Enligt undersökningen är spridningsriskerna i de djupare marklagren mycket stora och föroreningsplymen kan vara mycket omfattande.

I rapporten står: ”Grund- och ytvatten utgör också ett stort skyddsvärde främst på grund av att recipienten, Vättern, används för dricksvattenuttag samt ingår i ett Natura 2 000-område. Fastigheten ligger inom vattentäktens yttre skyddsområde och Vättern ligger endast 60 meter nedström.”

I dricksvattnet

I markluften under plattan till den gamla kemtvättsbyggnaden och i inomhusluften har det påträffats måttliga halter av perkloretylen där även dricksvattnet visar på förhöjda halter. Däremot visar proverna som tagits av dricksvattnet i boningshuset eller i grannfastigheterna inte på några förhöjda halter.

Grundlig undersökning

Området behåller riskklass 1 och kompletterande undersökningar ska göras för att se hur stor omfattningen och utbredningen är och det ska tas fram förslag på åtgärder. Länsstyrelsen ska ansöka om bidrag från Naturvårdsverket för de fortsatta undersökningarna under nästa år. Innan föroreningens spridning är utredd får inga bergborrningar förekomma i området och heller ingen nybyggnation.

  • Anneli Malm