29 jun 2016 09:30

29 jun 2016 09:58

Räknad älgspillning ger koll

MÖLLTORPS- BREVIK: Älgförvaltning undersöker

Älgspillningsinventeringen i Mölltorps- Breviks jaktområde som pågår mellan snösmältningen och lövsprickningen är avslutad.
– Det här en metod för att skapa en överblick hur älgstammen utvecklats under året, berättar jaktledare Leif Svensson.

Spillningsinventeringen utförs under vinterhalvåret och är en av flera metoder jaktlagen tillsammans använder för att skapa en uppfattning om antalet djur i älgskötselområdet.

– Ju mer kunskaper vi har om stammens storlek och utveckling desto bättre underlag får vi för planeringen av älskötselplanen i respektive jaktområde.

All insamlad data bokförs i en viltdatabas och presenteras som en index över älgtätheten i området. Målet är antalet älgar i ska vara i balans till tillgången på bete för att bland annat minska mängden betesskador på skogen.

Provytor

Inventering av spillning är en teknik där ett stort antal trakter med provytor placeras ut i jaktområdet där man av vet eller bedömer att älgarna vandrar eller stannar för att beta.

– I varje trakt placeras 20 stycken provytor längs kvadratens fyra sidor med ett avstånd av 200 meter. Varje provyta är lika stor som en tre rumslägenhet.

Provytans mittpunkt märks ut i terrängen och koordinaterna sparas i en GPS.

Fotmarsch

Leif Svensson berättar att metoden är enkel att använda men är samtidigt tidskrävande för att inventeringen ska bli så noggrann som möjligt.

– Under hösten kontrolleras märkningen och ytorna rensas från gammal spillningen. Till våren räknas spillningshögarna som tillkommit sedan höstens rensning.

Trots att metodens enkel finns brister.

– Nackdelen är att spillningen inte ger någon information om älgarnas kön eller deras ålder.

Älgjakten i Karlsborgsområdet startar som regel andra måndagen i oktober.

Spillningsinventeringen utförs under vinterhalvåret och är en av flera metoder jaktlagen tillsammans använder för att skapa en uppfattning om antalet djur i älgskötselområdet.

– Ju mer kunskaper vi har om stammens storlek och utveckling desto bättre underlag får vi för planeringen av älskötselplanen i respektive jaktområde.

All insamlad data bokförs i en viltdatabas och presenteras som en index över älgtätheten i området. Målet är antalet älgar i ska vara i balans till tillgången på bete för att bland annat minska mängden betesskador på skogen.

Provytor

Inventering av spillning är en teknik där ett stort antal trakter med provytor placeras ut i jaktområdet där man av vet eller bedömer att älgarna vandrar eller stannar för att beta.

– I varje trakt placeras 20 stycken provytor längs kvadratens fyra sidor med ett avstånd av 200 meter. Varje provyta är lika stor som en tre rumslägenhet.

Provytans mittpunkt märks ut i terrängen och koordinaterna sparas i en GPS.

Fotmarsch

Leif Svensson berättar att metoden är enkel att använda men är samtidigt tidskrävande för att inventeringen ska bli så noggrann som möjligt.

– Under hösten kontrolleras märkningen och ytorna rensas från gammal spillningen. Till våren räknas spillningshögarna som tillkommit sedan höstens rensning.

Trots att metodens enkel finns brister.

– Nackdelen är att spillningen inte ger någon information om älgarnas kön eller deras ålder.

Älgjakten i Karlsborgsområdet startar som regel andra måndagen i oktober.

  • Henrik Beck-Friis

Älgförvaltning

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare genom en skötselplan. Planen granskas av en förvaltningsgrupp och fastställs av Länsstyrelsen. Avskjutningsstatistik, älgobservationer och vägning av kalvars vikt är några metoder för att inventera älgarnas antal och status.

Källa: Länsstyrelsen