09 aug 2016 10:26

09 aug 2016 10:26

Har vidtagit åtgärder

SKOLINSPEKTIONEN: Kvalitetsgranskning

Skolinspektionen bedömer att de åtgärder som har vidtagits efter granskning är tillräckliga.

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av kommunens tillsyn av fristående förskolor i kommunen. Vid granskningen såg de ett antal utvecklingsområden som att kommunen behöver förtydliga tillsynsprocessen och fatta tydliga beslut om åtgärder när det gäller upptäckta brister.

Kommunen har nu tagit fram riktlinjer för tillsynen av fristående förskolor. Där framgår det hur tillsynen ska gå till, vilka områden som ska granskas och av vem, samt koppla åtgärderna till skollagens sanktionstrappa. I det beslut som kommunen lämnat till Skolinspektionen framkommer vilka brister som upptäckts, motivering till dem, vilka åtgärder som ska vidtas och när de ska redovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Skolinspektionen bedömer att det är tillräckligt och avslutar ärendet.

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av kommunens tillsyn av fristående förskolor i kommunen. Vid granskningen såg de ett antal utvecklingsområden som att kommunen behöver förtydliga tillsynsprocessen och fatta tydliga beslut om åtgärder när det gäller upptäckta brister.

Kommunen har nu tagit fram riktlinjer för tillsynen av fristående förskolor. Där framgår det hur tillsynen ska gå till, vilka områden som ska granskas och av vem, samt koppla åtgärderna till skollagens sanktionstrappa. I det beslut som kommunen lämnat till Skolinspektionen framkommer vilka brister som upptäckts, motivering till dem, vilka åtgärder som ska vidtas och när de ska redovisas för barn- och utbildningsnämnden.

Skolinspektionen bedömer att det är tillräckligt och avslutar ärendet.

  • Anneli Malm