09 jan 2018 06:00

09 jan 2018 06:00

Får inte bygga vid flygplatsen

BYGGLOV: Ansökan prövas i regeringen

Ett avslaget bygglov som gäller uppförande av fritidshus ska nu prövas i regeringen. Fastigheten ligger inom flygplatsområdet och är därför en angelägenhet för Försvarsmakten.

En bygglovsansökan lämnades in för en fastighet som ligger i Gräshult. Bygglovet avser nybyggnad av ett fritidshus. Fastigheten är lokaliserad inom området för Karlsborgs flygplats.

Området är påverkat av buller från startande och landande flygplan. Ljudnivån har vid fastigheten uppmätts till över 80 decibel vid sådana tillfällen, vilket gör att byggnation på platsen anses vara olämplig.

Riksintresse

Försvarsmakten gav ett yttrande till byggnadsnämnden med anförandet att flygplatsen är av riksintresse för militären och att byggnation på ett område med så hög bullernivå kan innebära ”påtaglig skada” för riksintresset.

Den 1 december 2016 avslogs bygglovsansökan i bygglovsnämnden.

Beslutet överklagades till länsstyrelsen och sedan till mark- och miljödomstolen.

Ärendet överlämnat

Den 12 december 2017 meddelades att mark- och miljödomstolen överlämnade ärendet till regeringen.

Eftersom fastigheten ligger inom området för flygplatsen anses byggnationen vara av särskild betydelse för Försvarsmakten. I fall som detta ska målet därför överlämnas till regeringen för prövning.

En bygglovsansökan lämnades in för en fastighet som ligger i Gräshult. Bygglovet avser nybyggnad av ett fritidshus. Fastigheten är lokaliserad inom området för Karlsborgs flygplats.

Området är påverkat av buller från startande och landande flygplan. Ljudnivån har vid fastigheten uppmätts till över 80 decibel vid sådana tillfällen, vilket gör att byggnation på platsen anses vara olämplig.

Riksintresse

Försvarsmakten gav ett yttrande till byggnadsnämnden med anförandet att flygplatsen är av riksintresse för militären och att byggnation på ett område med så hög bullernivå kan innebära ”påtaglig skada” för riksintresset.

Den 1 december 2016 avslogs bygglovsansökan i bygglovsnämnden.

Beslutet överklagades till länsstyrelsen och sedan till mark- och miljödomstolen.

Ärendet överlämnat

Den 12 december 2017 meddelades att mark- och miljödomstolen överlämnade ärendet till regeringen.

Eftersom fastigheten ligger inom området för flygplatsen anses byggnationen vara av särskild betydelse för Försvarsmakten. I fall som detta ska målet därför överlämnas till regeringen för prövning.

  • Jesper Sydhagen