24 jan 2015 06:00

03 feb 2015 18:28

Fler bostäder är avgörande för Skövdes utveckling

Har du levt med huvudet i sanden de senaste åren har det möjligen undgått dig att Skövdes utveckling kräver fler bostäder. Men jag är knappast den enda som hellre andas luft än sand.

Vissa år har det färdigställts många bostäder, år som 2014 betydligt färre. Trots att kommunens måldokument eftersträvar ett kraftfullt byggande. Kritiken från näringslivet har varit massiv, men nu ljusnar det vid horisonten och flera konstruktiva processer är igång. Mitt hopp är väckt att vi framöver ska kunna se en hög och jämn bostadsproduktion i Skövde.

I den kommunala världen drivs utveckling och tillväxt genom olika planer. Före jul gick ett av dessa viktiga styrdokument ut på remiss, en så kallad fördjupad översiktsplan för centrala Skövde som ska skapa förutsättningar för fortsatt utveckling och tillväxt. Att planen är uppe på bordet är i sig ett viktigt steg. I remissvar pekade Näringslivsforum, enskilda företag och politiska partier ut att förslaget behöver bli betydligt mer offensivt och möjliggöra mer bostadsproduktion innan den beslutas. Våga bygg på höjden och våga förtäta. Det är positivt att flera remissvar talar med samma röst här och nu hoppas vi på positiv respons från kommunen. Vi ser fram emot att synpunkterna nu arbetas in i planen.

Jag vill också nämna något om gränssnittet mellan företagen och kommunens samhällsbyggnadsfunktion. Det har varit infekterat och allvarlig kritik har luftats många gånger, liksom att området i mätningar har identifierats som ett av de stora förbättringsområdena för Skövdes företagsklimat.

Innan jul startades en unik förstudie där företagen och kommunen tillsammans tittar på vilka konkreta förbättringar som kan göras. Det handlar om till exempel bättre dialog i plan-, lov- och fastighetsärenden. Med vem för man dialogen i olika ärenden, vilket mandat har denna person, tidsramar i ärendeprocessen och vikten av att se möjligheter i ärendet. Ett annat exempel är tydligare spelregler vid tilldelning av marknadsanvisningar.

Samtalsklimatet har varit mycket gott och samsynen stor. Nu arbetas en handlingsplan fram för att förbättringar också ska genomföras och följas upp. Vi har goda förhoppningar om att vi nu tillsammans lägger grunden för en stark utveckling för Skövdes bostadsmarknad och utveckling. Det känns bra, och luften påtagligt mer syrerik att andas nu än för bara ett halvår sedan.

  • David Seiving, Ordförande Näringslivsforum Skövde