18 feb 2015 20:26

18 feb 2015 20:26

Flest avtal om naturvård

SKOGSSTYRELSEN

19 nya naturvårdsavtal, främst för områden med naturskogsartad barrskog och ädellövskog, tecknades i Västra Götaland under 2014. Avtalen omfattade totalt 80 hektar skogsmark.

Skogsstyrelsen i Värmland tecknade lika många avtal förra året, men där handlade det om en yta på 34 hektar. Dessutom bildades 25 biotopskyddsområden på totalt 69 hektar i länet. Det var näst flest i landet efter Dalarna. Totalt skyddades 149 hektar skogsmark i länet.

19 nya naturvårdsavtal, främst för områden med naturskogsartad barrskog och ädellövskog, tecknades i Västra Götaland under 2014. Avtalen omfattade totalt 80 hektar skogsmark.

Skogsstyrelsen i Värmland tecknade lika många avtal förra året, men där handlade det om en yta på 34 hektar. Dessutom bildades 25 biotopskyddsområden på totalt 69 hektar i länet. Det var näst flest i landet efter Dalarna. Totalt skyddades 149 hektar skogsmark i länet.