22 okt 2015 20:29

22 okt 2015 20:29

Revisorer kritiserar Skas

SKARABORG: "Flera brister i styrningen"

Regionens revisorer pekar på flera brister i styrningen av Skaraborgs sjukhus.

– Vi följer utvecklingen, säger Ulf Sjösten (M), hos regionens revisorer.

Granskningen berör styrelsens roll och orsakades av det ekonomiska underskottet 2014 och den negativa utvecklingen under 2015.

Revisorerna konstaterar att det bland annat finns brister i målstyrningen och beredningsarbetet. Dessutom har styrelsen brustit i styrning och ledning i jobbet med ekonomin. I mars redovisades att Skas låg sämre till än budgeten, men inte förrän i juni fattades det beslut om åtgärder.

– Vi skulle ha gjort det tidigare, men vi hade inlett många processer, säger Skas ordförande Ulla-Britt Hagström (FP).

Inte fungerar

Revisorerna bedömer även att ledningsgruppen (bland andra ledningen samt verksamhetscheferna) inte fungerar ändamålsenligt, rollerna är inte tydliga. En större ledningsgrupp har begränsat dialogen om specifika verksamheter. Fokusgruppernas, som infördes i vintras, roll, tidplan och uppdrag är otydliga.

I sammanfattningen skriver revisorerna att styrelsen inte varit tillräckligt tydlig och aktiv och inte säkrat en tillräcklig intern styrning och kontroll.

– Ytterst har vi ansvaret, även om det är delegerat. Styrelsen ska ha en större insyn, säger Ulla-Britt Hagström.

En enkät visar att flera verksamhetschefer anser att ekonomistyrningen inte alls eller bara till en viss del ger dem förutsättningar att planera utifrån volym och kvalitet. Samma enkät visar att cirka hälften i gruppen anser att budgeten bara till en viss del accepteras av cheferna i verksamhetsområdet.

Granskningen pekar även på brister med arbetet att utveckla vårdprocesser, kunskapen är otillräcklig och det saknas dokumentation av hela eller delar av sjukhusets vård- och patientflöden.

Styrelsen har fått ett antal punkter som ska åtgärdas.

– Vi utgår från att styrelsen tar till sig det här. Vi har ju även en stödjande roll, säger Ulf Sjösten, vice ordförande hos revisorerna.

Ulla-Britt Hagström betonar att den nya styrelsen inte varit igång så länge, men att revisionsrapporten tas på fullaste allvar och att den känns som ett stöd.

– Vi har samtidigt gjort bra saker, bland annat en genomlysning av psykiatrin, sedan vi började och vi har börjat åtgärda punkterna i rapporten. Internkontrollplanen förbereds, liksom många andra delar.

Hagström tillägger:

– Vi får inte glömma att det är ett paradigmskifte i regionen; tidigare kom tomten med pengar när de inte räckte till och sjukhusen nollades. Nu är det annorlunda, det ska vara kontroll på ekonomin.

Granskningen berör styrelsens roll och orsakades av det ekonomiska underskottet 2014 och den negativa utvecklingen under 2015.

Revisorerna konstaterar att det bland annat finns brister i målstyrningen och beredningsarbetet. Dessutom har styrelsen brustit i styrning och ledning i jobbet med ekonomin. I mars redovisades att Skas låg sämre till än budgeten, men inte förrän i juni fattades det beslut om åtgärder.

– Vi skulle ha gjort det tidigare, men vi hade inlett många processer, säger Skas ordförande Ulla-Britt Hagström (FP).

Inte fungerar

Revisorerna bedömer även att ledningsgruppen (bland andra ledningen samt verksamhetscheferna) inte fungerar ändamålsenligt, rollerna är inte tydliga. En större ledningsgrupp har begränsat dialogen om specifika verksamheter. Fokusgruppernas, som infördes i vintras, roll, tidplan och uppdrag är otydliga.

I sammanfattningen skriver revisorerna att styrelsen inte varit tillräckligt tydlig och aktiv och inte säkrat en tillräcklig intern styrning och kontroll.

– Ytterst har vi ansvaret, även om det är delegerat. Styrelsen ska ha en större insyn, säger Ulla-Britt Hagström.

En enkät visar att flera verksamhetschefer anser att ekonomistyrningen inte alls eller bara till en viss del ger dem förutsättningar att planera utifrån volym och kvalitet. Samma enkät visar att cirka hälften i gruppen anser att budgeten bara till en viss del accepteras av cheferna i verksamhetsområdet.

Granskningen pekar även på brister med arbetet att utveckla vårdprocesser, kunskapen är otillräcklig och det saknas dokumentation av hela eller delar av sjukhusets vård- och patientflöden.

Styrelsen har fått ett antal punkter som ska åtgärdas.

– Vi utgår från att styrelsen tar till sig det här. Vi har ju även en stödjande roll, säger Ulf Sjösten, vice ordförande hos revisorerna.

Ulla-Britt Hagström betonar att den nya styrelsen inte varit igång så länge, men att revisionsrapporten tas på fullaste allvar och att den känns som ett stöd.

– Vi har samtidigt gjort bra saker, bland annat en genomlysning av psykiatrin, sedan vi började och vi har börjat åtgärda punkterna i rapporten. Internkontrollplanen förbereds, liksom många andra delar.

Hagström tillägger:

– Vi får inte glömma att det är ett paradigmskifte i regionen; tidigare kom tomten med pengar när de inte räckte till och sjukhusen nollades. Nu är det annorlunda, det ska vara kontroll på ekonomin.