03 nov 2015 20:00

03 nov 2015 20:39

Ökade krav på vården

Uppskjutet beslut i regionstyrelsen

Regionstyrelsen sköt på frågan om delårsbokslutet, men de ekonomiska kraven på sjukhusen och primärvården kommer att öka.

När delårsbokslutet ska godkännas följer en handfull ekonomiska beslut, bland annat om hur sjukhusens ekonomiska underskott ska behandlas.

Frågan fanns på dagordningen under regionstyrelsens tisdagsmöte, men bordlades och kommer att behandlas på måndag.

– Det handlar mest om kommentarer och tolkningar i tjänstemannaförslaget, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Finns det någon politisk oenighet i ledningen?

– Nej, vi har helt enkelt inte hunnit få till vårt majoritets-PM.

Under de åtta första månaderna av året hade sjukhusen ett ekonomiskt underskott på 275 miljoner. Prognosen för helåret ligger på 526 miljoner, vilket är 452 miljoner sämre än budgeten. I samband med delårsrapporten i mars fick sjukhusen tillåtelse att göra ett underskott med 155 miljoner, vilket innebär att skillnaden mot budget blir 297 miljoner.

På måndag lär det tas beslut om att sjukhusstyrelserna och de olika hälso- och sjukvårdsnämnderna ska ta fram åtgärdsplaner inför 2016, som säkerställer ekonomisk balans. Åtgärdsplanerna ska vara klara senast i januari nästa år. Vid varje sammanträde ska styrelserna följa upp åtgärdernas effekter och komplettera om det behövs.

– Styrelserna ska bli mer aktiva, säger Johnny Magnusson.

Vad tror du om Skaraborgs sjukhus möjlighet att komma i ekonomisk balans?

– Det är viktigt att få en ny chef på plats, som kan ta tag i situationen. Den nye eller nya direktören får diskutera med styrelsen.

Oppositionen är måttligt förtjust:

– Majoriteten tar beslut men det räcker inte, underskotten skenar iväg. De borde lägga mer pengar på nämnderna och ta bort effektiviseringskravet på en procent, säger oppositionsrådet Alex Bergström (M).

Primärvårdsstyrelsen ska se till att offentliga Närhälsans vårdcentraler ska ha ekonomisk balans. Alternativet är att de avvecklas. Åtgärderna ska vara klara vid slutet av nästa år.

– Avveckling behöver inte betyda stängning; en privat intressent kanske kan ta över, säger Johnny Magnusson.

Men ska inte varje kommun ha en vårdcentral?

– Vi gav det löftet när vårdvalet infördes, men vi kommer inte att uppdra åt Närhälsan att öppna om det inte är lönsamt.

Hela regionen uppvisar ett överskott på 1,4 miljarder, inklusive en återbetalning av AFA-premier på 253 miljoner, per augusti. Helårsprognosen pekar på ett överskott på 200 miljoner, vilket är 149 miljoner bättre än budget.

När delårsbokslutet ska godkännas följer en handfull ekonomiska beslut, bland annat om hur sjukhusens ekonomiska underskott ska behandlas.

Frågan fanns på dagordningen under regionstyrelsens tisdagsmöte, men bordlades och kommer att behandlas på måndag.

– Det handlar mest om kommentarer och tolkningar i tjänstemannaförslaget, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Finns det någon politisk oenighet i ledningen?

– Nej, vi har helt enkelt inte hunnit få till vårt majoritets-PM.

Under de åtta första månaderna av året hade sjukhusen ett ekonomiskt underskott på 275 miljoner. Prognosen för helåret ligger på 526 miljoner, vilket är 452 miljoner sämre än budgeten. I samband med delårsrapporten i mars fick sjukhusen tillåtelse att göra ett underskott med 155 miljoner, vilket innebär att skillnaden mot budget blir 297 miljoner.

På måndag lär det tas beslut om att sjukhusstyrelserna och de olika hälso- och sjukvårdsnämnderna ska ta fram åtgärdsplaner inför 2016, som säkerställer ekonomisk balans. Åtgärdsplanerna ska vara klara senast i januari nästa år. Vid varje sammanträde ska styrelserna följa upp åtgärdernas effekter och komplettera om det behövs.

– Styrelserna ska bli mer aktiva, säger Johnny Magnusson.

Vad tror du om Skaraborgs sjukhus möjlighet att komma i ekonomisk balans?

– Det är viktigt att få en ny chef på plats, som kan ta tag i situationen. Den nye eller nya direktören får diskutera med styrelsen.

Oppositionen är måttligt förtjust:

– Majoriteten tar beslut men det räcker inte, underskotten skenar iväg. De borde lägga mer pengar på nämnderna och ta bort effektiviseringskravet på en procent, säger oppositionsrådet Alex Bergström (M).

Primärvårdsstyrelsen ska se till att offentliga Närhälsans vårdcentraler ska ha ekonomisk balans. Alternativet är att de avvecklas. Åtgärderna ska vara klara vid slutet av nästa år.

– Avveckling behöver inte betyda stängning; en privat intressent kanske kan ta över, säger Johnny Magnusson.

Men ska inte varje kommun ha en vårdcentral?

– Vi gav det löftet när vårdvalet infördes, men vi kommer inte att uppdra åt Närhälsan att öppna om det inte är lönsamt.

Hela regionen uppvisar ett överskott på 1,4 miljarder, inklusive en återbetalning av AFA-premier på 253 miljoner, per augusti. Helårsprognosen pekar på ett överskott på 200 miljoner, vilket är 149 miljoner bättre än budget.