12 apr 2017 06:00

12 apr 2017 06:00

Dubbel risk för infektion

SKARABORG: Svart på vitt i studie om antibiotikaeffekter

Patienter som behandlas med antibiotika på Skaraborgs sjukhus löper dubbelt så stor risk att drabbas av tarminfektionen clostridium difficile än de som vårdas på sjukhuset i Borås.
– Det är en patientsäkerhetsfråga, säger Gunnar Jacobsson, överläkare på infektionskliniken.

Johan Karp, som genomgår sin utbildning till specialist (ST-läkare) i infektionsmedicin, har jämfört användningen av cefalosporiner (antibiotikagrupp med brett spektrum) på Skaraborgs sjukhus och Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. I samma projekt har han även granskat förekomsten av den vårdrelaterade tarminfektionen CDI (clostrideinfektion), som kan innebära allt från måttlig diarré till ett livshotande tillstånd.

Karp jämförde åren 2007, 2012 och 2015.

Minskad användning

Resultatet är tydligt. På SÄS sjönk användningen av cefalosporiner, från 18 953 till 2 566 standarddoser mellan 2007 och 2012. Förekomsten av CDI minskade från 2,25 till 1,20 per 1 000 vårdtillfällen.

På Skas sjönk användningen från 18 498 till 9 276 under samma tidsperiod. Antalet fall av CDI minskade från 2,09 till 1,71 per 1 000 vårdtillfällen. Siffrorna för 2015 visade att förbrukningen av cefalosporiner på Skas ökade till 11 901, liksom förekomsten av CDI (2,38 per 1 000 vårdtillfällen). Säs gick motsatt väg; förbrukningen sjönk till 2 397 och förekomsten av CDI var endast 1,0 per 1 000 vårdtillfällen.

– Ledningen på infektion och Strama (samverkan mot antibiotikaresistens), på Säs har fått sjukhusledningen att lyssna. Antibiotikakulturen har ändrats, men vi trodde inte att det skulle vara så stor skillnad mellan de olika sjukhusen, säger Johan Karp.

Dubbla risken

Överläkare Gunnar Jacobsson har varit handledare under projektet.

– Vi kan se att det 2015 var dubbelt så stor risk att drabbas av CDI på Skas jämfört med SÄS, säger Gunnar Jacobsson.

Vem bestämmer vilken antibiotika som ska användas?

– Det finns riktlinjer på sjukhusen och klinikerna, men i mycket är det upp till den enskilde doktorn. Ofta handlar det om vana men också kompetens, man använder en bred behandling för att vara säker. Den ansträngda platssituationen spelar också in. Alla verksamheter känner krav på sig att omsätta patienter fort och detta gynnar inte en eftertänksam antibiotikaanvändning, patienter flyttas frekvent och kontinuiteten blir lidande.

Lyckat byte

Jacobsson och Karp berättar att det ofta går att ersätta cefalosporiner med penicillin. SÄS har bytt till penicilliner med både smalt och brett spektrum utan att öka förekomsten av CDI.

Gunnar Jacobsson tillägger:

– Medarbetare tänker på hur den akuta situationen ska lösas, men inte vad som händer efter vårdtillfället. Vi tummar inte på effektiviteten men det handlar om att göra kloka val. Förutom patientlidandet handlar det även om ekonomi, kan vi undvika onödiga vårddygn så blir det en besparing.

Johan Karp:

– Det handlar om att ändra gamla vanor.

Resultaten från projektet ska redovisas på en nationell infektionskongress och för ledningen på Skaraborgs sjukhus.

Johan Karp, som genomgår sin utbildning till specialist (ST-läkare) i infektionsmedicin, har jämfört användningen av cefalosporiner (antibiotikagrupp med brett spektrum) på Skaraborgs sjukhus och Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. I samma projekt har han även granskat förekomsten av den vårdrelaterade tarminfektionen CDI (clostrideinfektion), som kan innebära allt från måttlig diarré till ett livshotande tillstånd.

Karp jämförde åren 2007, 2012 och 2015.

Minskad användning

Resultatet är tydligt. På SÄS sjönk användningen av cefalosporiner, från 18 953 till 2 566 standarddoser mellan 2007 och 2012. Förekomsten av CDI minskade från 2,25 till 1,20 per 1 000 vårdtillfällen.

På Skas sjönk användningen från 18 498 till 9 276 under samma tidsperiod. Antalet fall av CDI minskade från 2,09 till 1,71 per 1 000 vårdtillfällen. Siffrorna för 2015 visade att förbrukningen av cefalosporiner på Skas ökade till 11 901, liksom förekomsten av CDI (2,38 per 1 000 vårdtillfällen). Säs gick motsatt väg; förbrukningen sjönk till 2 397 och förekomsten av CDI var endast 1,0 per 1 000 vårdtillfällen.

– Ledningen på infektion och Strama (samverkan mot antibiotikaresistens), på Säs har fått sjukhusledningen att lyssna. Antibiotikakulturen har ändrats, men vi trodde inte att det skulle vara så stor skillnad mellan de olika sjukhusen, säger Johan Karp.

Dubbla risken

Överläkare Gunnar Jacobsson har varit handledare under projektet.

– Vi kan se att det 2015 var dubbelt så stor risk att drabbas av CDI på Skas jämfört med SÄS, säger Gunnar Jacobsson.

Vem bestämmer vilken antibiotika som ska användas?

– Det finns riktlinjer på sjukhusen och klinikerna, men i mycket är det upp till den enskilde doktorn. Ofta handlar det om vana men också kompetens, man använder en bred behandling för att vara säker. Den ansträngda platssituationen spelar också in. Alla verksamheter känner krav på sig att omsätta patienter fort och detta gynnar inte en eftertänksam antibiotikaanvändning, patienter flyttas frekvent och kontinuiteten blir lidande.

Lyckat byte

Jacobsson och Karp berättar att det ofta går att ersätta cefalosporiner med penicillin. SÄS har bytt till penicilliner med både smalt och brett spektrum utan att öka förekomsten av CDI.

Gunnar Jacobsson tillägger:

– Medarbetare tänker på hur den akuta situationen ska lösas, men inte vad som händer efter vårdtillfället. Vi tummar inte på effektiviteten men det handlar om att göra kloka val. Förutom patientlidandet handlar det även om ekonomi, kan vi undvika onödiga vårddygn så blir det en besparing.

Johan Karp:

– Det handlar om att ändra gamla vanor.

Resultaten från projektet ska redovisas på en nationell infektionskongress och för ledningen på Skaraborgs sjukhus.

STUDIEFAKTA

Användning av cefalosporiner (standarddoser)

2007 2012 2015

SÄS 18 953 2 566 2 397

Skas 18 498 9 276 11 900

Clostrideinfektioner per 1 000 vårdtillfällen

2007 2012 2015

SÄS 2,35 1,20 1,00

Skas 2,09 1,71 2,38

Datan är opublicerad.

Källa: Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus