11 nov 2013 06:00

23 jan 2015 15:34

Stängda möten i Skövde

INFLYTANDE: Ingen kommunal nämnd möts med publik

Skövdes medborgare får inte lyssna till hur politiska beslut fattas i de kommunala nämnderna.
Inga sammanträden hålls öppna – trots att nämnderna inte behöver sitta bakom stängda dörrar.

För att skapa en tydligare koppling mellan Skövdes politiker och medborgare – som ju är de som berörs av de politiska besluten – föreslog Folkpartiet i slutet av 90-talet att nämndernas möten skulle få genomföras med publik.

Egentligen säger kommunallagen att nämndsammanträden ska ske bakom stängda dörrar, men så länge kommunfullmäktige inte har något emot det får nämnderna öppna upp sina möten.

”Går på ren rutin”

Och det godkännandet lämnande kommunfullmäktige i april år 2000. Medborgarna skulle därmed – så fort en nämnd beslutade att öppna dörren till sina sammanträden – kunna följa den politiska processen och se och höra hur beslutsfattandet i kommunen går till.

Det har nu gått mer än 13 år men ingen av kommunens nämnder har brytt sig om möjligheten att öppna upp sina möten. SLA har pratat med ordföranden vid samtliga kommunala nämnder och enligt de flesta har frågan knappt luftats.

– Nej, det har aldrig varit någon som krävt att få vara med. Men jag vet att frågan var uppe på fullmäktige i början av 2000-talet, när jag satt i en annan nämnd, och då diskuterades det lite grann, säger Kaj-Eve Enroth (FP), som är ordförande i fritidsnämnden.

– Vi har inte haft diskussionen alls. Det går på ren rutin att inte ha öppet för allmänheten, säger Johan Fogelberg (M), ordförande i tekniska nämnden.

Handlingar är offentliga

Fullmäktige är den enda kommunala instans dit Skövdes invånare är välkomna för att ta del av diskussion och beslutsfattande.

Men innan ett ärende når dit brukar det ofta förberedas och förarbetas i den aktuella nämndens arbetsutskott, för att knådas vidare i nämnden innan det landar hos kommunstyrelsen – eventuellt med en mellanlandning hos kommunstyrelsens arbetsutskott.

Alla protokoll och handlingar diarieförs och kan ses av den som önskar, men en del av den demokratiska gången sker alltså utan att invånarna får höra resonemanget bakom beslutet.

Är era möten öppna?

– Nej, det är de inte. Av ohejdad vana. Vi har många konfidentiella ärenden inom omvårdnadsnämnden, lex Sarah och lex Maria till exempel, säger Ann-Katrin Jönsson (KD) i omvårdnadsnämnden.

Även socialnämnden har ofta sekretessärenden på sina mötesbord, och om man bortser från dem skulle det inte bli många ärenden kvar, säger Elisabeth Svalefelt (M) – som poängterar att öppenhet är väldigt viktigt men också svårt att lösa i vissa nämnder.

Skolnämndens Anders G Johansson (M) tycker att kommunfullmäktige räcker som politisk arena för åskådare.

– Jag har svårt att se behållningen i att ha nämndsammanträden öppna för alla. Dels har vi sekretessärenden – och ska vi då skyffla ut och in åhörare? – och dels ska det finnas möjlighet att utbyta åsikter utan att bli citerad. I de styckena ser jag att den offentliga debatten ska hållas i fullmäktige, säger han.

I valnämnden har frågan aldrig varit på tapeten, säger Kerstin Nordling (M).

– Men det är inga hemligheter som avhandlas så jag ser inga hinder för att ha öppna möten.

”Besvärlig process”

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) tror att det skulle innebära en stor kulturförändring att öppna upp nämndmöten.

– Politikerna måste få jobba med de uppdrag som de fått, och skulle nämndsammanträden öppnas för allmänheten blir det en mer besvärlig process, säger Katarina Jonsson.

– Det är inte en ovilja från nämnderna utan snarare en vilja att leva upp till medborgarnas val i fullmäktige, säger hon, och förklarar att beslutet år 2000 snarare togs för att ge nämnderna möjlighet att bjuda in besökare än för att öppna upp möten helt och hållet.

För att skapa en tydligare koppling mellan Skövdes politiker och medborgare – som ju är de som berörs av de politiska besluten – föreslog Folkpartiet i slutet av 90-talet att nämndernas möten skulle få genomföras med publik.

Egentligen säger kommunallagen att nämndsammanträden ska ske bakom stängda dörrar, men så länge kommunfullmäktige inte har något emot det får nämnderna öppna upp sina möten.

”Går på ren rutin”

Och det godkännandet lämnande kommunfullmäktige i april år 2000. Medborgarna skulle därmed – så fort en nämnd beslutade att öppna dörren till sina sammanträden – kunna följa den politiska processen och se och höra hur beslutsfattandet i kommunen går till.

Det har nu gått mer än 13 år men ingen av kommunens nämnder har brytt sig om möjligheten att öppna upp sina möten. SLA har pratat med ordföranden vid samtliga kommunala nämnder och enligt de flesta har frågan knappt luftats.

– Nej, det har aldrig varit någon som krävt att få vara med. Men jag vet att frågan var uppe på fullmäktige i början av 2000-talet, när jag satt i en annan nämnd, och då diskuterades det lite grann, säger Kaj-Eve Enroth (FP), som är ordförande i fritidsnämnden.

– Vi har inte haft diskussionen alls. Det går på ren rutin att inte ha öppet för allmänheten, säger Johan Fogelberg (M), ordförande i tekniska nämnden.

Handlingar är offentliga

Fullmäktige är den enda kommunala instans dit Skövdes invånare är välkomna för att ta del av diskussion och beslutsfattande.

Men innan ett ärende når dit brukar det ofta förberedas och förarbetas i den aktuella nämndens arbetsutskott, för att knådas vidare i nämnden innan det landar hos kommunstyrelsen – eventuellt med en mellanlandning hos kommunstyrelsens arbetsutskott.

Alla protokoll och handlingar diarieförs och kan ses av den som önskar, men en del av den demokratiska gången sker alltså utan att invånarna får höra resonemanget bakom beslutet.

Är era möten öppna?

– Nej, det är de inte. Av ohejdad vana. Vi har många konfidentiella ärenden inom omvårdnadsnämnden, lex Sarah och lex Maria till exempel, säger Ann-Katrin Jönsson (KD) i omvårdnadsnämnden.

Även socialnämnden har ofta sekretessärenden på sina mötesbord, och om man bortser från dem skulle det inte bli många ärenden kvar, säger Elisabeth Svalefelt (M) – som poängterar att öppenhet är väldigt viktigt men också svårt att lösa i vissa nämnder.

Skolnämndens Anders G Johansson (M) tycker att kommunfullmäktige räcker som politisk arena för åskådare.

– Jag har svårt att se behållningen i att ha nämndsammanträden öppna för alla. Dels har vi sekretessärenden – och ska vi då skyffla ut och in åhörare? – och dels ska det finnas möjlighet att utbyta åsikter utan att bli citerad. I de styckena ser jag att den offentliga debatten ska hållas i fullmäktige, säger han.

I valnämnden har frågan aldrig varit på tapeten, säger Kerstin Nordling (M).

– Men det är inga hemligheter som avhandlas så jag ser inga hinder för att ha öppna möten.

”Besvärlig process”

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) tror att det skulle innebära en stor kulturförändring att öppna upp nämndmöten.

– Politikerna måste få jobba med de uppdrag som de fått, och skulle nämndsammanträden öppnas för allmänheten blir det en mer besvärlig process, säger Katarina Jonsson.

– Det är inte en ovilja från nämnderna utan snarare en vilja att leva upp till medborgarnas val i fullmäktige, säger hon, och förklarar att beslutet år 2000 snarare togs för att ge nämnderna möjlighet att bjuda in besökare än för att öppna upp möten helt och hållet.

  • Carl Johan Hjerpe

Nämnder i Skövde

Byggnadsnämnden

Fritidsnämnden

Kommunstyrelsen

Krisledningsnämnden

Kulturnämnden

Omvårdnadsnämnden

Skolnämnden

Socialnämnden

Tekniska nämnden

Utbildningsnämnden

Valnämnden

Dessutom räknas revisionen som en nämnd, men den fungerar på ett annat sätt och kan inte öppna upp sina möten.

Även överförmyndaren räknas som en nämnd men fungerar också annorlunda de övriga nämnderna.

Ingen av nämnderna har offentliga sammanträden.

Källa: Skövde kommun

Okej efter godkännande

Enligt kommunallagen regleras närvarorätten vid sammanträden så här:

19 a § En nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har medgett det.

Om fullmäktige har medgett det, får nämnden besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte i besluten.

En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden

1. som avser myndighetsutövning, eller

2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:447).

Källa: Kommunallagen