12 dec 2013 17:47

07 jan 2015 09:50

Miljösamverkan höjer inte taxorna

Miljösamverkan hade många ärenden på årets sista nämndmöte. En punkt handlade om taxorna – som inte höjdes.
– I år beslutade vi att avstå, säger Torbjörn Bergman (M), ordförande.

– Vi har en god ekonomi och såg inte något skäl till att öka intäkterna, fortsätter han.

Förutom åtgärderna för att få bort stanken från biogasanläggningen som SLA redan har skrivit om, hade nämnden drygt tjugo punkter inklusive informationsärenden att ta ställning till.

Med på nämndmötet fanns också lärare och elever från högskolan som fick en inblick i det verkliga miljöarbetet.

Internkontrollrapporten för januari till oktober 2013 fastställdes, precis som tillyns- och kontrollplanen för livsmedel, för foder och animaliska biprodukter och tillynsplanen för miljöbalken alla för åren 2014–2016.

Nämnden beslutade om att skicka beslut per e-post utom i de fall det handlar om delgivning av beslut som exempelvis beslut om vite, miljösanktionsavgift och förbud. Det spar tid och nämnden blir därmed effektivare.

Tovatorpsdeponin har fått sin sluttäckning godkänd. Det är före detta Rockwool, nuvarande Paroc som har lämnat mineralullsavfall och sedan täckt med skyddsskikt.

Nämnden godkände också att den formsand som används vid Volvogjuteriet får användas som utfyllnad vid räddningstjänstens övningsfält. I formsanden kan det finnas låga halter av tungmetaller. Sanden ska läggas på ett område där den ej riskerar att lakas ur och förorena mark och vatten.

Slutligen konstaterade nämnden att man har nått sina mål i stort. Man har bland annat redovisat var drygt 900 förorenade områden finns i medlemskommunerna, Karlsborg oräknat.

– Vi har klarlagt exakt var de finns och vem som ansvarar, säger Torbjörn Bergman.

– Det är ett bra underlag för kommunerna när de göra sina detaljplaner, tillägger Sonja Lejmark.

Man konstaterar också nöjt att merparten av alla planerade tillsynsprojekt, så kallade sprintar, har hunnits med.

Slutligen avtackades nämndledamoten Vega Kihlström, S, från Karlsborg, som avgår på grund av flytt.

– Vi har en god ekonomi och såg inte något skäl till att öka intäkterna, fortsätter han.

Förutom åtgärderna för att få bort stanken från biogasanläggningen som SLA redan har skrivit om, hade nämnden drygt tjugo punkter inklusive informationsärenden att ta ställning till.

Med på nämndmötet fanns också lärare och elever från högskolan som fick en inblick i det verkliga miljöarbetet.

Internkontrollrapporten för januari till oktober 2013 fastställdes, precis som tillyns- och kontrollplanen för livsmedel, för foder och animaliska biprodukter och tillynsplanen för miljöbalken alla för åren 2014–2016.

Nämnden beslutade om att skicka beslut per e-post utom i de fall det handlar om delgivning av beslut som exempelvis beslut om vite, miljösanktionsavgift och förbud. Det spar tid och nämnden blir därmed effektivare.

Tovatorpsdeponin har fått sin sluttäckning godkänd. Det är före detta Rockwool, nuvarande Paroc som har lämnat mineralullsavfall och sedan täckt med skyddsskikt.

Nämnden godkände också att den formsand som används vid Volvogjuteriet får användas som utfyllnad vid räddningstjänstens övningsfält. I formsanden kan det finnas låga halter av tungmetaller. Sanden ska läggas på ett område där den ej riskerar att lakas ur och förorena mark och vatten.

Slutligen konstaterade nämnden att man har nått sina mål i stort. Man har bland annat redovisat var drygt 900 förorenade områden finns i medlemskommunerna, Karlsborg oräknat.

– Vi har klarlagt exakt var de finns och vem som ansvarar, säger Torbjörn Bergman.

– Det är ett bra underlag för kommunerna när de göra sina detaljplaner, tillägger Sonja Lejmark.

Man konstaterar också nöjt att merparten av alla planerade tillsynsprojekt, så kallade sprintar, har hunnits med.

Slutligen avtackades nämndledamoten Vega Kihlström, S, från Karlsborg, som avgår på grund av flytt.

  • Kerstin Uppström